3313. μέρος (meros)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 3313. μέρος (meros) — 42 Occurrences

Matthew 2:22 N-ANP
GRK: εἰς τὰ μέρη τῆς Γαλιλαίας
NAS: he left for the regions of Galilee,
KJV: into the parts of Galilee:
INT: into the district of Galilee

Matthew 15:21 N-ANP
GRK: εἰς τὰ μέρη Τύρου καὶ
NAS: and withdrew into the district of Tyre
KJV: into the coasts of Tyre
INT: to the district of Tyre and

Matthew 16:13 N-ANP
GRK: εἰς τὰ μέρη Καισαρείας τῆς
NAS: came into the district of Caesarea
KJV: into the coasts of Caesarea
INT: into the parts of Caesarea

Matthew 24:51 N-ANS
GRK: καὶ τὸ μέρος αὐτοῦ μετὰ
NAS: and assign him a place with the hypocrites;
KJV: [him] his portion with
INT: and the place of him with

Mark 8:10 N-ANP
GRK: εἰς τὰ μέρη Δαλμανουθά
NAS: and came to the district of Dalmanutha.
KJV: and came into the parts of Dalmanutha.
INT: into the district of Dalmanutha

Luke 11:36 N-ANS
GRK: μὴ ἔχον μέρος τι σκοτεινόν
NAS: dark part in it, it will be wholly
KJV: having no part dark, the whole
INT: not having part any dark

Luke 12:46 N-ANS
GRK: καὶ τὸ μέρος αὐτοῦ μετὰ
NAS: and assign him a place with the unbelievers.
KJV: him his portion with
INT: and the place of him with

Luke 15:12 N-ANS
GRK: τὸ ἐπιβάλλον μέρος τῆς οὐσίας
NAS: give me the share of the estate
KJV: me the portion of goods
INT: that falling [to me] portion of the property

Luke 24:42 N-ANS
GRK: ἰχθύος ὀπτοῦ μέρος
NAS: They gave Him a piece of a broiled
KJV: him a piece of a broiled
INT: of a fish broiled part

John 13:8 N-ANS
GRK: οὐκ ἔχεις μέρος μετ' ἐμοῦ
NAS: you, you have no part with Me.
KJV: thou hast no part with me.
INT: never you have part with me

John 19:23 N-ANP
GRK: ἐποίησαν τέσσαρα μέρη ἑκάστῳ στρατιώτῃ
NAS: and made four parts, a part to every
KJV: made four parts, to every soldier
INT: made four parts to each soldier

John 19:23 N-NNS
GRK: ἑκάστῳ στρατιώτῃ μέρος καὶ τὸν
NAS: four parts, a part to every soldier
KJV: soldier a part; and also
INT: to each soldier a part and the

John 21:6 N-ANP
GRK: τὰ δεξιὰ μέρη τοῦ πλοίου
NAS: on the right-hand side of the boat
KJV: on the right side of the ship, and
INT: the right side of the boat

Acts 2:10 N-ANP
GRK: καὶ τὰ μέρη τῆς Λιβύης
NAS: Egypt and the districts of Libya
KJV: and in the parts of Libya
INT: and the parts of Libya

Acts 5:2 N-ANS
GRK: καὶ ἐνέγκας μέρος τι παρὰ
NAS: and bringing a portion of it, he laid
KJV: a certain part, and laid
INT: and having brought portion a certain at

Acts 19:1 N-ANP
GRK: τὰ ἀνωτερικὰ μέρη κατελθεῖν εἰς
NAS: the upper country and came
KJV: through the upper coasts came
INT: the upper parts came to

Acts 19:27 N-ANS
GRK: ἡμῖν τὸ μέρος εἰς ἀπελεγμὸν
NAS: that this trade of ours
KJV: this our craft is in danger to be set
INT: to us [lest] the business into disrepute

Acts 20:2 N-ANP
GRK: δὲ τὰ μέρη ἐκεῖνα καὶ
NAS: those districts and had given
KJV: those parts, and
INT: moreover the districts those and

Acts 23:6 N-NNS
GRK: τὸ ἓν μέρος ἐστὶν Σαδδουκαίων
NAS: that one group were Sadducees
KJV: that the one part were Sadducees,
INT: the one part consists of Sadducees

Acts 23:9 N-GNS
GRK: γραμματέων τοῦ μέρους τῶν Φαρισαίων
NAS: of the Pharisaic party stood
KJV: [that were] of the Pharisees' part arose,
INT: scribes of the part of the Pharisees

Romans 11:25 N-GNS
GRK: πώρωσις ἀπὸ μέρους τῷ Ἰσραὴλ
NAS: in your own estimation-- that a partial hardening
KJV: in part is happened
INT: hardness in part to Israel

Romans 15:15 N-GNS
GRK: ὑμῖν ἀπὸ μέρους ὡς ἐπαναμιμνήσκων
NAS: very boldly to you on some points so
KJV: unto you in some sort, as putting
INT: to you in part as reminding

Romans 15:24 N-GNS
GRK: πρῶτον ἀπὸ μέρους ἐμπλησθῶ
NAS: enjoyed your company for a while--
KJV: first I be somewhat filled with
INT: first in part I should be filled

1 Corinthians 11:18 N-ANS
GRK: ὑπάρχειν καὶ μέρος τι πιστεύω
NAS: among you; and in part I believe
KJV: you; and I partly believe it.
INT: to be and part it I believe

1 Corinthians 12:27 N-GNS
GRK: μέλη ἐκ μέρους
NAS: body, and individually members
KJV: members in particular.
INT: members in particular

1 Corinthians 13:9 N-GNS
GRK: ἐκ μέρους γὰρ γινώσκομεν
NAS: For we know in part and we prophesy
KJV: we know in part, and we prophesy
INT: in part indeed we know

1 Corinthians 13:9 N-GNS
GRK: καὶ ἐκ μέρους προφητεύομεν
NAS: in part and we prophesy in part;
KJV: we prophesy in part.
INT: and in part we prophesy

1 Corinthians 13:10 N-GNS
GRK: τὸ ἐκ μέρους καταργηθήσεται
NAS: comes, the partial will be done away.
KJV: that which is in part shall be done away.
INT: that in part will be done away

1 Corinthians 13:12 N-GNS
GRK: γινώσκω ἐκ μέρους τότε δὲ
NAS: I know in part, but then
KJV: I know in part; but then
INT: I know in part then moreover

1 Corinthians 14:27 N-ANS
GRK: καὶ ἀνὰ μέρος καὶ εἷς
NAS: three, and [each] in turn, and one
KJV: and [that] by course; and let
INT: and in turn and one

2 Corinthians 1:14 N-GNS
GRK: ἡμᾶς ἀπὸ μέρους ὅτι καύχημα
NAS: as you also partially did understand
KJV: us in part, that we are
INT: us in part that boasting

2 Corinthians 2:5 N-GNS
GRK: ἀλλὰ ἀπὸ μέρους ἵνα μὴ
NAS: sorrow, he has caused sorrow not to me, but in some degree-- in order
KJV: but in part: that I may
INT: but from part that not

2 Corinthians 3:10 N-DNS
GRK: τούτῳ τῷ μέρει εἵνεκεν τῆς
NAS: glory, in this case has no
KJV: this respect, by reason
INT: this respect on account of the

2 Corinthians 9:3 N-DNS
GRK: ἐν τῷ μέρει τούτῳ ἵνα
NAS: in this case, so
KJV: in this behalf; that, as
INT: in the matter this that

Ephesians 4:9 N-ANP
GRK: τὰ κατώτερα μέρη τῆς γῆς
NAS: into the lower parts of the earth?
KJV: into the lower parts of the earth?
INT: the lower parts of the earth

Ephesians 4:16 N-GNS
GRK: ἑνὸς ἑκάστου μέρους τὴν αὔξησιν
NAS: individual part, causes
INT: individual of each part the increase

Colossians 2:16 N-DNS
GRK: ἢ ἐν μέρει ἑορτῆς ἢ
NAS: drink or in respect to a festival or
KJV: or in respect of an holyday, or
INT: or in respect of feast or

Hebrews 9:5 N-ANS
GRK: λέγειν κατὰ μέρος
NAS: now speak in detail.
INT: to speak in detail

Revelation 16:19 N-ANP
GRK: εἰς τρία μέρη καὶ αἱ
NAS: into three parts, and the cities
KJV: into three parts, and the cities
INT: into three parts and the

Revelation 20:6 N-ANS
GRK: ὁ ἔχων μέρος ἐν τῇ
NAS: is the one who has a part in the first
KJV: [is] he that hath part in
INT: he who has part in the

Revelation 21:8 N-NNS
GRK: ψευδέσιν τὸ μέρος αὐτῶν ἐν
NAS: liars, their part [will be] in the lake
KJV: shall have their part in
INT: liars the part of them [is] in

Revelation 22:19 N-ANS
GRK: θεὸς τὸ μέρος αὐτοῦ ἀπὸ
NAS: will take away his part from the tree
KJV: his part out of
INT: God the part of him from

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page