1 Chronicles 19:15
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
1121 [e]ū-ḇə-nêוּבְנֵ֨יwhen the childrenNoun
5983 [e]‘am-mō-wnעַמּ֤וֹןof AmmonNoun
7200 [e]rā-’ūרָאוּ֙sawVerb
3588 [e]kî-כִּי־thatConj
5127 [e]nāsנָ֣סwere fledVerb
758 [e]’ă-rām,אֲרָ֔םthe SyriansNoun
5127 [e]way-yā-nū-sūוַיָּנ֣וּסוּand fledVerb
1571 [e]ḡam-גַם־likewiseAdv
1992 [e]hêm,הֵ֗םtheyPro
6440 [e]mip-pə-nêמִפְּנֵי֙beforeNoun
52 [e]’aḇ-šayאַבְשַׁ֣יAbishaiNoun
251 [e]’ā-ḥîw,אָחִ֔יוhis brotherNoun
935 [e]way-yā-ḇō-’ūוַיָּבֹ֖אוּand enteredVerb
5892 [e]hā-‘î-rāh;הָעִ֑ירָהinto the cityNoun
935 [e]way-yā-ḇōוַיָּבֹ֥אthen cameVerb
3097 [e]yō-w-’āḇיוֹאָ֖בJoabNoun
3389 [e]yə-rū-šā-lim.יְרוּשָׁלִָֽם׃to JerusalemNoun
  פ -  
Hebrew Texts
דברי הימים א 19:15 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וּבְנֵ֨י עַמֹּ֤ון רָאוּ֙ כִּי־נָ֣ס אֲרָ֔ם וַיָּנ֣וּסוּ גַם־הֵ֗ם מִפְּנֵי֙ אַבְשַׁ֣י אָחִ֔יו וַיָּבֹ֖אוּ הָעִ֑ירָה וַיָּבֹ֥א יֹואָ֖ב יְרוּשָׁלִָֽם׃ פ

דברי הימים א 19:15 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ובני עמון ראו כי־נס ארם וינוסו גם־הם מפני אבשי אחיו ויבאו העירה ויבא יואב ירושלם׃ פ

Links
1 Chronicles 19:151 Chronicles 19:15 Text Analysis1 Chronicles 19:15 Interlinear1 Chronicles 19:15 Multilingual1 Chronicles 19:15 TSK1 Chronicles 19:15 Cross References1 Chronicles 19:15 Bible Hub1 Chronicles 19:15 Biblia Paralela1 Chronicles 19:15 Chinese Bible1 Chronicles 19:15 French Bible1 Chronicles 19:15 German Bible

Bible Hub
1 Chronicles 19:14
Top of Page
Top of Page