1 Chronicles 2:16
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
  [wə-’aḥ-yō-ṯê-hem[וְאַחְיֹתֵיהֶם -  
  ḵ]כ] -  
269 [e](wə-’aḥ-yō-w-ṯê-hem(וְאַחְיֹותֵיהֶ֖םWhose sistersNoun
  q)ק) -  
6870 [e]ṣə-rū-yāhצְרוּיָ֣ה[were] ZeruiahNoun
26 [e]wa-’ă-ḇî-ḡā-yil;וַאֲבִיגָ֑יִלand AbigailNoun
1121 [e]ū-ḇə-nêוּבְנֵ֣יand the sonsNoun
6870 [e]ṣə-rū-yāh,צְרוּיָ֗הof ZeruiahNoun
52 [e]’aḇ-šayאַבְשַׁ֛יAbishaiNoun
3097 [e]wə-yō-w-’āḇוְיוֹאָ֥בand JoabNoun
  wa-‘ă-śāh-וַעֲשָׂה־and 
6214 [e]’êlאֵ֖לAsahelNoun
7969 [e]šə-lō-šāh.שְׁלֹשָֽׁה׃threeNoun
Hebrew Texts
דברי הימים א 2:16 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
[וְאַחְיֹתֵיהֶם כ] (וְאַחְיֹותֵיהֶ֖ם ק) צְרוּיָ֣ה וַאֲבִיגָ֑יִל וּבְנֵ֣י צְרוּיָ֗ה אַבְשַׁ֛י וְיֹואָ֥ב וַעֲשָׂה־אֵ֖ל שְׁלֹשָֽׁה׃

דברי הימים א 2:16 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
[ואחיתיהם כ] (ואחיותיהם ק) צרויה ואביגיל ובני צרויה אבשי ויואב ועשה־אל שלשה׃

Links
1 Chronicles 2:161 Chronicles 2:16 Text Analysis1 Chronicles 2:16 Interlinear1 Chronicles 2:16 Multilingual1 Chronicles 2:16 TSK1 Chronicles 2:16 Cross References1 Chronicles 2:16 Bible Hub1 Chronicles 2:16 Biblia Paralela1 Chronicles 2:16 Chinese Bible1 Chronicles 2:16 French Bible1 Chronicles 2:16 German Bible

Bible Hub
1 Chronicles 2:15
Top of Page
Top of Page