1 Chronicles 29:19
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
8010 [e]wə-liš-lō-mōhוְלִשְׁלֹמֹ֣הand SolomonNoun
1121 [e]ḇə-nî,בְנִ֗יto my sonNoun
5414 [e]tênתֵּ֚ןgiveVerb
3824 [e]lê-ḇāḇלֵבָ֣בa heartNoun
8003 [e]šā-lêm,שָׁלֵ֔םperfectAdj
8104 [e]liš-mō-wrלִשְׁמוֹר֙to keepVerb
4687 [e]miṣ-wō-ṯe-ḵā,מִצְוֹתֶ֔יךָyour commandsNoun
5715 [e]‘ê-ḏə-wō-ṯe-ḵāעֵדְוֹתֶ֖יךָyour testimoniesNoun
2708 [e]wə-ḥuq-qe-ḵā;וְחֻקֶּ֑יךָandNoun
6213 [e]wə-la-‘ă-śō-wṯוְלַעֲשׂ֣וֹתto doVerb
3605 [e]hak-kōl,הַכֹּ֔לallNoun
1129 [e]wə-liḇ-nō-wṯוְלִבְנ֖וֹת[these things] and to buildVerb
1002 [e]hab-bî-rāhהַבִּירָ֥הthe palaceNoun
834 [e]’ă-šer-אֲשֶׁר־the thatPrt
3559 [e]hă-ḵî-nō-w-ṯî.הֲכִינֽוֹתִי׃[for] I have made provisionVerb
  פ -  
Hebrew Texts
דברי הימים א 29:19 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְלִשְׁלֹמֹ֣ה בְנִ֗י תֵּ֚ן לֵבָ֣ב שָׁלֵ֔ם לִשְׁמֹור֙ מִצְוֹתֶ֔יךָ עֵדְוֹתֶ֖יךָ וְחֻקֶּ֑יךָ וְלַעֲשֹׂ֣ות הַכֹּ֔ל וְלִבְנֹ֖ות הַבִּירָ֥ה אֲשֶׁר־הֲכִינֹֽותִי׃ פ

דברי הימים א 29:19 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ולשלמה בני תן לבב שלם לשמור מצותיך עדותיך וחקיך ולעשות הכל ולבנות הבירה אשר־הכינותי׃ פ

Links
1 Chronicles 29:191 Chronicles 29:19 Text Analysis1 Chronicles 29:19 Interlinear1 Chronicles 29:19 Multilingual1 Chronicles 29:19 TSK1 Chronicles 29:19 Cross References1 Chronicles 29:19 Bible Hub1 Chronicles 29:19 Biblia Paralela1 Chronicles 29:19 Chinese Bible1 Chronicles 29:19 French Bible1 Chronicles 29:19 German Bible

Bible Hub
1 Chronicles 29:18
Top of Page
Top of Page