1 Chronicles 3:24
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
1121 [e]ū-ḇə-nêוּבְנֵ֣יand the sonsNoun
454 [e]’el-yō-w-‘ê-nay,אֶלְיוֹעֵינַ֗יof ElioenaiNoun
  [hō-ḏay-wā-hū[הֹדַיְוָהוּ -  
  ḵ]כ] -  
1937 [e](hō-w-ḏaw-yā-hū(הֹודַוְיָ֡הוּHodevahNoun
  q)ק) -  
475 [e]wə-’el-yā-šîḇוְאֶלְיָשִׁ֡יבand EliashibNoun
6411 [e]ū-p̄ə-lā-yāhוּפְלָיָ֡הand PelaiahNoun
6126 [e]wə-‘aq-qūḇוְ֠עַקּוּבand AkkubNoun
3110 [e]wə-yō-w-ḥā-nānוְיוֹחָנָ֧ןand JohananNoun
1806 [e]ū-ḏə-lā-yāhוּדְלָיָ֛הand DalaiahNoun
6054 [e]wa-‘ă-nā-nîוַעֲנָ֖נִיand AnaniNoun
7651 [e]šiḇ-‘āh.שִׁבְעָֽה׃sevenNoun
  sס -  
Hebrew Texts
דברי הימים א 3:24 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וּבְנֵ֣י אֶלְיֹועֵינַ֗י [הֹדַיְוָהוּ כ] (הֹודַוְיָ֡הוּ ק) וְאֶלְיָשִׁ֡יב וּפְלָיָ֡ה וְ֠עַקּוּב וְיֹוחָנָ֧ן וּדְלָיָ֛ה וַעֲנָ֖נִי שִׁבְעָֽה׃ ס

דברי הימים א 3:24 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ובני אליועיני [הדיוהו כ] (הודויהו ק) ואלישיב ופליה ועקוב ויוחנן ודליה וענני שבעה׃ ס

Links
1 Chronicles 3:241 Chronicles 3:24 Text Analysis1 Chronicles 3:24 Interlinear1 Chronicles 3:24 Multilingual1 Chronicles 3:24 TSK1 Chronicles 3:24 Cross References1 Chronicles 3:24 Bible Hub1 Chronicles 3:24 Biblia Paralela1 Chronicles 3:24 Chinese Bible1 Chronicles 3:24 French Bible1 Chronicles 3:24 German Bible

Bible Hub
1 Chronicles 3:23
Top of Page
Top of Page