1 Kings 1:26
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
  wə-lîוְלִ֣י -  
589 [e]’ă-nî-אֲנִֽי־mePro
5650 [e]‘aḇ-de-ḵāעַ֠בְדֶּךָ[even] your servantNoun
6659 [e]ū-lə-ṣā-ḏōqוּלְצָדֹ֨קand ZadokNoun
3548 [e]hak-kō-hênהַכֹּהֵ֜ןthe priestNoun
1141 [e]wə-liḇ-nā-yā-hūוְלִבְנָיָ֧הוּand BenaiahNoun
1121 [e]ḇen-בֶן־the sonNoun
3077 [e]yə-hō-w-yā-ḏā‘יְהוֹיָדָ֛עof JehoiadaNoun
8010 [e]wə-liš-lō-mōhוְלִשְׁלֹמֹ֥הand SolomonNoun
5650 [e]‘aḇ-də-ḵāעַבְדְּךָ֖your servantNoun
3808 [e]לֹ֥אnotAdv
7121 [e]qā-rā.קָרָֽא׃do calledVerb
Hebrew Texts
מלכים א 1:26 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְלִ֣י אֲנִֽי־עַ֠בְדֶּךָ וּלְצָדֹ֨ק הַכֹּהֵ֜ן וְלִבְנָיָ֧הוּ בֶן־יְהֹויָדָ֛ע וְלִשְׁלֹמֹ֥ה עַבְדְּךָ֖ לֹ֥א קָרָֽא׃

מלכים א 1:26 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ולי אני־עבדך ולצדק הכהן ולבניהו בן־יהוידע ולשלמה עבדך לא קרא׃

Links
1 Kings 1:261 Kings 1:26 Text Analysis1 Kings 1:26 Interlinear1 Kings 1:26 Multilingual1 Kings 1:26 TSK1 Kings 1:26 Cross References1 Kings 1:26 Bible Hub1 Kings 1:26 Biblia Paralela1 Kings 1:26 Chinese Bible1 Kings 1:26 French Bible1 Kings 1:26 German Bible

Bible Hub
1 Kings 1:25
Top of Page
Top of Page