1 Kings 18:9
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
559 [e]way-yō-merוַיֹּ֖אמֶרAnd he saidVerb
4100 [e]mehמֶ֣הWhatPro
2398 [e]ḥā-ṭā-ṯî;חָטָ֑אתִיhave I sinnedVerb
3588 [e]kî-כִּֽי־thatConj
859 [e]’at-tāhאַתָּ֞הyouPro
5414 [e]nō-ṯênנֹתֵ֧ןwould deliverVerb
853 [e]’eṯ-אֶֽת־ - Acc
5650 [e]‘aḇ-də-ḵāעַבְדְּךָ֛your servantNoun
3027 [e]bə-yaḏ-בְּיַד־into the handNoun
256 [e]’aḥ-’āḇאַחְאָ֖בof AhabNoun
4191 [e]la-hă-mî-ṯê-nî.לַהֲמִיתֵֽנִי׃to putVerb
Hebrew Texts
מלכים א 18:9 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיֹּ֖אמֶר מֶ֣ה חָטָ֑אתִי כִּֽי־אַתָּ֞ה נֹתֵ֧ן אֶֽת־עַבְדְּךָ֛ בְּיַד־אַחְאָ֖ב לַהֲמִיתֵֽנִי׃

מלכים א 18:9 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויאמר מה חטאתי כי־אתה נתן את־עבדך ביד־אחאב להמיתני׃

Links
1 Kings 18:91 Kings 18:9 Text Analysis1 Kings 18:9 Interlinear1 Kings 18:9 Multilingual1 Kings 18:9 TSK1 Kings 18:9 Cross References1 Kings 18:9 Bible Hub1 Kings 18:9 Biblia Paralela1 Kings 18:9 Chinese Bible1 Kings 18:9 French Bible1 Kings 18:9 German Bible

Bible Hub
1 Kings 18:8
Top of Page
Top of Page