1 Kings 20:40
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
1961 [e]way-hîוַיְהִ֣יAnd wasVerb
5650 [e]‘aḇ-də-ḵā,עַבְדְּךָ֗as your servantNoun
6213 [e]‘ō-śêhעֹשֵׂ֥הwas busyVerb
2008 [e]hên-nāhהֵ֛נָּהhereAdv
2008 [e]wā-hên-nāhוָהֵ֖נָּהand thereAdv
1931 [e]wə-hūוְה֣וּאand hePro
369 [e]’ê-nen-nū;אֵינֶ֑נּוּwas gonePrt
559 [e]way-yō-merוַיֹּ֨אמֶרand saidVerb
413 [e]’ê-lāwאֵלָ֧יוuntoPrep
4428 [e]me-leḵ-מֶֽלֶךְ־the kingNoun
3478 [e]yiś-rā-’êlיִשְׂרָאֵ֛לof IsraelNoun
3651 [e]kênכֵּ֥ןSoAdj
4941 [e]miš-pā-ṭe-ḵāמִשְׁפָּטֶ֖ךָ[shall] your judgmentNoun
859 [e]’at-tāhאַתָּ֥הyourself [are]Pro
2782 [e]ḥā-rā-ṣə-tā.חָרָֽצְתָּ׃have decidedVerb
Hebrew Texts
מלכים א 20:40 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיְהִ֣י עַבְדְּךָ֗ עֹשֵׂ֥ה הֵ֛נָּה וָהֵ֖נָּה וְה֣וּא אֵינֶ֑נּוּ וַיֹּ֨אמֶר אֵלָ֧יו מֶֽלֶךְ־יִשְׂרָאֵ֛ל כֵּ֥ן מִשְׁפָּטֶ֖ךָ אַתָּ֥ה חָרָֽצְתָּ׃

מלכים א 20:40 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויהי עבדך עשה הנה והנה והוא איננו ויאמר אליו מלך־ישראל כן משפטך אתה חרצת׃

Links
1 Kings 20:401 Kings 20:40 Text Analysis1 Kings 20:40 Interlinear1 Kings 20:40 Multilingual1 Kings 20:40 TSK1 Kings 20:40 Cross References1 Kings 20:40 Bible Hub1 Kings 20:40 Biblia Paralela1 Kings 20:40 Chinese Bible1 Kings 20:40 French Bible1 Kings 20:40 German Bible

Bible Hub
1 Kings 20:39
Top of Page
Top of Page