1 Kings 6:7
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
1004 [e]wə-hab-ba-yiṯוְהַבַּ֙יִת֙when the houseNoun
1129 [e]bə-hib-bā-nō-ṯōw,בְּהִבָּ֣נֹת֔וֹit was in buildingVerb
68 [e]’e-ḇen-אֶֽבֶן־of stoneNoun
8003 [e]šə-lê-māhשְׁלֵמָ֥הmade readyAdj
4551 [e]mas-sā‘מַסָּ֖עat the quarryNoun
1129 [e]niḇ-nāh;נִבְנָ֑הwas buildVerb
4717 [e]ū-maq-qā-ḇō-wṯוּמַקָּב֤וֹתand there so that there was neither hammerNoun
1631 [e]wə-hag-gar-zenוְהַגַּרְזֶן֙nor axNoun
3605 [e]kāl-כָּל־anyNoun
3627 [e]kə-lîכְּלִ֣י[nor] toolNoun
1270 [e]ḇar-zel,בַרְזֶ֔לof ironNoun
3808 [e]lō-לֹֽא־notAdv
8085 [e]niš-ma‘נִשְׁמַ֥עdo heardVerb
1004 [e]bab-ba-yiṯבַּבַּ֖יִתin the houseNoun
1129 [e]bə-hib-bā-nō-ṯōw.בְּהִבָּנֹתֽוֹ׃while it was in buildingVerb
Hebrew Texts
מלכים א 6:7 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְהַבַּ֙יִת֙ בְּהִבָּ֣נֹתֹ֔ו אֶֽבֶן־שְׁלֵמָ֥ה מַסָּ֖ע נִבְנָ֑ה וּמַקָּבֹ֤ות וְהַגַּרְזֶן֙ כָּל־כְּלִ֣י בַרְזֶ֔ל לֹֽא־נִשְׁמַ֥ע בַּבַּ֖יִת בְּהִבָּנֹתֹֽו׃

מלכים א 6:7 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
והבית בהבנתו אבן־שלמה מסע נבנה ומקבות והגרזן כל־כלי ברזל לא־נשמע בבית בהבנתו׃

Links
1 Kings 6:71 Kings 6:7 Text Analysis1 Kings 6:7 Interlinear1 Kings 6:7 Multilingual1 Kings 6:7 TSK1 Kings 6:7 Cross References1 Kings 6:7 Bible Hub1 Kings 6:7 Biblia Paralela1 Kings 6:7 Chinese Bible1 Kings 6:7 French Bible1 Kings 6:7 German Bible

Bible Hub
1 Kings 6:6
Top of Page
Top of Page