1 Kings 6:6
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
  [hay-yā-ṣō-w-a‘[הַיָּצֹועַ -  
  ḵ]כ] -  
3326 [e](hay-yā-ṣî-a‘(הַיָּצִ֨יעַchamberNoun
  q)ק) -  
8481 [e]hat-taḥ-tō-nāhהַתַּחְתֹּנָ֜הThe nethermost [was]Adj
2568 [e]ḥā-mêšחָמֵ֧שׁfiveNoun
520 [e]bā-’am-māhבָּאַמָּ֣הcubitsNoun
7341 [e]rā-ḥə-bāh,רָחְבָּ֗הּbroadNoun
8484 [e]wə-hat-tî-ḵō-nāhוְהַתִּֽיכֹנָה֙and the middle [was]Adj
8337 [e]šêšשֵׁ֤שׁsixNoun
520 [e]bā-’am-māhבָּֽאַמָּה֙cubitsNoun
7341 [e]rā-ḥə-bāh,רָחְבָּ֔הּbroadNoun
7992 [e]wə-haš-šə-lî-šîṯ,וְהַ֨שְּׁלִישִׁ֔יתand the third [was]Adj
7651 [e]še-ḇa‘שֶׁ֥בַעsevenNoun
520 [e]bā-’am-māhבָּאַמָּ֖הcubitsNoun
7341 [e]rā-ḥə-bāh;רָחְבָּ֑הּbroadNoun
3588 [e]כִּ֡יforConj
4052 [e]miḡ-rā-‘ō-wṯמִגְרָעוֹת֩narrowed restsNoun
5414 [e]nā-ṯanנָתַ֨ןhe madeVerb
1004 [e]lab-ba-yiṯלַבַּ֤יִתof the houseNoun
5439 [e]sā-ḇîḇסָבִיב֙aroundSubst
2351 [e]ḥū-ṣāh,ח֔וּצָה[in the wall] outsideNoun
1115 [e]lə-ḇil-tîלְבִלְתִּ֖יthat should notSubst
270 [e]’ă-ḥōzאֲחֹ֥זdo [the beams] be fastenedVerb
7023 [e]bə-qî-rō-wṯ-בְּקִֽירוֹת־in the wallsNoun
1004 [e]hab-bā-yiṯ.הַבָּֽיִת׃of the houseNoun
Hebrew Texts
מלכים א 6:6 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
[הַיָּצֹועַ כ] (הַיָּצִ֨יעַ ק) הַתַּחְתֹּנָ֜ה חָמֵ֧שׁ בָּאַמָּ֣ה רָחְבָּ֗הּ וְהַתִּֽיכֹנָה֙ שֵׁ֤שׁ בָּֽאַמָּה֙ רָחְבָּ֔הּ וְהַ֨שְּׁלִישִׁ֔ית שֶׁ֥בַע בָּאַמָּ֖ה רָחְבָּ֑הּ כִּ֡י מִגְרָעֹות֩ נָתַ֨ן לַבַּ֤יִת סָבִיב֙ ח֔וּצָה לְבִלְתִּ֖י אֲחֹ֥ז בְּקִֽירֹות־הַבָּֽיִת׃

מלכים א 6:6 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
[היצוע כ] (היציע ק) התחתנה חמש באמה רחבה והתיכנה שש באמה רחבה והשלישית שבע באמה רחבה כי מגרעות נתן לבית סביב חוצה לבלתי אחז בקירות־הבית׃

Links
1 Kings 6:61 Kings 6:6 Text Analysis1 Kings 6:6 Interlinear1 Kings 6:6 Multilingual1 Kings 6:6 TSK1 Kings 6:6 Cross References1 Kings 6:6 Bible Hub1 Kings 6:6 Biblia Paralela1 Kings 6:6 Chinese Bible1 Kings 6:6 French Bible1 Kings 6:6 German Bible

Bible Hub
1 Kings 6:5
Top of Page
Top of Page