1 Kings 7:23
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
6213 [e]way-ya-‘aśוַיַּ֥עַשׂAnd he madeVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
3220 [e]hay-yāmהַיָּ֖םseaNoun
4165 [e]mū-ṣāq;מוּצָ֑קcastingNoun
6235 [e]‘e-śerעֶ֣שֶׂרtenNoun
520 [e]bā-’am-māhבָּ֠אַמָּהcubitsNoun
8193 [e]miś-śə-p̄ā-ṯōwמִשְּׂפָת֨וֹfrom brimNoun
5704 [e]‘aḏ-עַד־toPrep
8145 [e]śə-p̄ā-ṯōwשְׂפָת֜וֹagainNoun
5696 [e]‘ā-ḡōlעָגֹ֣ל ׀[it was] roundAdj
5439 [e]sā-ḇîḇ,סָבִ֗יבall aboutSubst
2568 [e]wə-ḥā-mêšוְחָמֵ֤שׁand [was] fiveNoun
520 [e]bā-’am-māhבָּֽאַמָּה֙cubitsNoun
6967 [e]qō-w-mā-ṯōw,קוֹמָת֔וֹhis heightNoun
  [ū-qə-wêh[וּקְוֵה -  
  ḵ]כ] -  
6961 [e](wə-qāw(וְקָו֙in circumferenceNoun
  q)ק) -  
7970 [e]šə-lō-šîmשְׁלֹשִׁ֣יםof thirtyNoun
520 [e]bā-’am-māh,בָּֽאַמָּ֔הcubitsNoun
5437 [e]yā-sōḇיָסֹ֥בdid edgeVerb
853 [e]’ō-ṯōwאֹת֖וֹitAcc
5439 [e]sā-ḇîḇ.סָבִֽיב׃[is] aroundSubst
Hebrew Texts
מלכים א 7:23 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיַּ֥עַשׂ אֶת־הַיָּ֖ם מוּצָ֑ק עֶ֣שֶׂר בָּ֠אַמָּה מִשְּׂפָתֹ֨ו עַד־שְׂפָתֹ֜ו עָגֹ֣ל ׀ סָבִ֗יב וְחָמֵ֤שׁ בָּֽאַמָּה֙ קֹומָתֹ֔ו [וּקְוֵה כ] (וְקָו֙ ק) שְׁלֹשִׁ֣ים בָּֽאַמָּ֔ה יָסֹ֥ב אֹתֹ֖ו סָבִֽיב׃

מלכים א 7:23 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויעש את־הים מוצק עשר באמה משפתו עד־שפתו עגל ׀ סביב וחמש באמה קומתו [וקוה כ] (וקו ק) שלשים באמה יסב אתו סביב׃

Links
1 Kings 7:231 Kings 7:23 Text Analysis1 Kings 7:23 Interlinear1 Kings 7:23 Multilingual1 Kings 7:23 TSK1 Kings 7:23 Cross References1 Kings 7:23 Bible Hub1 Kings 7:23 Biblia Paralela1 Kings 7:23 Chinese Bible1 Kings 7:23 French Bible1 Kings 7:23 German Bible

Bible Hub
1 Kings 7:22
Top of Page
Top of Page