1 Kings 7:6
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
853 [e]wə-’êṯוְאֵ֨תandAcc
197 [e]’ū-lāmאוּלָ֤םa porchNoun
5982 [e]hā-‘am-mū-ḏîmהָֽעַמּוּדִים֙of pillarsNoun
6213 [e]‘ā-śāh,עָשָׂ֔הhe made [was]Verb
2572 [e]ḥă-miš-šîmחֲמִשִּׁ֤יםthereof fiftyNoun
520 [e]’am-māhאַמָּה֙cubitsNoun
753 [e]’ā-rə-kōw,אָרְכּ֔וֹthe lengthNoun
7970 [e]ū-šə-lō-šîmוּשְׁלֹשִׁ֥יםthereof thirtyNoun
520 [e]’am-māhאַמָּ֖הcubitsNoun
7341 [e]rā-ḥə-bōw;רָחְבּ֑וֹthe widthNoun
197 [e]wə-’ū-lāmוְאוּלָם֙and the porchNoun
5921 [e]‘al-עַל־beforePrep
6440 [e]pə-nê-hem,פְּנֵיהֶ֔םthe face ofNoun
5982 [e]wə-‘am-mu-ḏîmוְעַמֻּדִ֥יםand the pillarsNoun
5646 [e]wə-‘āḇוְעָ֖בand the thick beamNoun
5921 [e]‘al-עַל־beforePrep
6440 [e]pə-nê-hem.פְּנֵיהֶֽם׃the face ofNoun
Hebrew Texts
מלכים א 7:6 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְאֵ֨ת אוּלָ֤ם הָֽעַמּוּדִים֙ עָשָׂ֔ה חֲמִשִּׁ֤ים אַמָּה֙ אָרְכֹּ֔ו וּשְׁלֹשִׁ֥ים אַמָּ֖ה רָחְבֹּ֑ו וְאוּלָם֙ עַל־פְּנֵיהֶ֔ם וְעַמֻּדִ֥ים וְעָ֖ב עַל־פְּנֵיהֶֽם׃

מלכים א 7:6 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ואת אולם העמודים עשה חמשים אמה ארכו ושלשים אמה רחבו ואולם על־פניהם ועמדים ועב על־פניהם׃

Links
1 Kings 7:61 Kings 7:6 Text Analysis1 Kings 7:6 Interlinear1 Kings 7:6 Multilingual1 Kings 7:6 TSK1 Kings 7:6 Cross References1 Kings 7:6 Bible Hub1 Kings 7:6 Biblia Paralela1 Kings 7:6 Chinese Bible1 Kings 7:6 French Bible1 Kings 7:6 German Bible

Bible Hub
1 Kings 7:5
Top of Page
Top of Page