1 Kings 8:46
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3588 [e]כִּ֣יIfConj
2398 [e]ye-ḥeṭ-’ū-יֶֽחֶטְאוּ־they sinVerb
  lāḵ,לָ֗ךְtoPrep
3588 [e]כִּ֣יforConj
369 [e]’ênאֵ֤יןnotPrt
120 [e]’ā-ḏāmאָדָם֙[there is] manNoun
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁ֣רthatPrt
3808 [e]lō-לֹא־notAdv
2398 [e]ye-ḥĕ-ṭā,יֶחֱטָ֔אdo sinsVerb
599 [e]wə-’ā-nap̄-tāוְאָנַפְתָּ֣and you be angryVerb
  ḇām,בָ֔םinPrep
5414 [e]ū-nə-ṯat-tāmוּנְתַתָּ֖םand deliver themVerb
6440 [e]lip̄-nêלִפְנֵ֣יtoNoun
341 [e]’ō-w-yêḇ;אוֹיֵ֑בthe enemyNoun
7617 [e]wə-šā-ḇūmוְשָׁב֤וּםso that they carry them awayVerb
7617 [e]šō-ḇê-hemשֹֽׁבֵיהֶם֙captivesVerb
413 [e]’el-אֶל־intoPrep
776 [e]’e-reṣאֶ֣רֶץthe landNoun
341 [e]hā-’ō-w-yêḇ,הָאוֹיֵ֔בof the enemyNoun
7350 [e]rə-ḥō-w-qāhרְחוֹקָ֖הfarAdj
176 [e]’ōwא֥וֹorConj
7138 [e]qə-rō-w-ḇāh.קְרוֹבָֽה׃nearAdj
Hebrew Texts
מלכים א 8:46 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
כִּ֣י יֶֽחֶטְאוּ־לָ֗ךְ כִּ֣י אֵ֤ין אָדָם֙ אֲשֶׁ֣ר לֹא־יֶחֱטָ֔א וְאָנַפְתָּ֣ בָ֔ם וּנְתַתָּ֖ם לִפְנֵ֣י אֹויֵ֑ב וְשָׁב֤וּם שֹֽׁבֵיהֶם֙ אֶל־אֶ֣רֶץ הָאֹויֵ֔ב רְחֹוקָ֖ה אֹ֥ו קְרֹובָֽה׃

מלכים א 8:46 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
כי יחטאו־לך כי אין אדם אשר לא־יחטא ואנפת בם ונתתם לפני אויב ושבום שביהם אל־ארץ האויב רחוקה או קרובה׃

Links
1 Kings 8:461 Kings 8:46 Text Analysis1 Kings 8:46 Interlinear1 Kings 8:46 Multilingual1 Kings 8:46 TSK1 Kings 8:46 Cross References1 Kings 8:46 Bible Hub1 Kings 8:46 Biblia Paralela1 Kings 8:46 Chinese Bible1 Kings 8:46 French Bible1 Kings 8:46 German Bible

Bible Hub
1 Kings 8:45
Top of Page
Top of Page