1 Samuel 1:22
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
2584 [e]wə-ḥan-nāhוְחַנָּ֖הBut HannahNoun
3808 [e]לֹ֣אnotAdv
5927 [e]‘ā-lā-ṯāh;עָלָ֑תָהdo .. .. ..Verb
3588 [e]kî-כִּֽי־forConj
559 [e]’ā-mə-rāhאָמְרָ֣הshe saidVerb
376 [e]lə-’î-šāh,לְאִישָׁ֗הּto her husbandNoun
5704 [e]‘aḏעַ֣דuntilPrep
1580 [e]yig-gā-mêlיִגָּמֵ֤לbe weanedVerb
5288 [e]han-na-‘arהַנַּ֙עַר֙[I will go up] the childNoun
935 [e]wa-hă-ḇi-’ō-ṯîw,וַהֲבִאֹתִ֗יוThen I will bring himVerb
7200 [e]wə-nir-’āhוְנִרְאָה֙who he may appearVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
6440 [e]pə-nêפְּנֵ֣יbeforeNoun
3068 [e]Yah-weh,יְהוָ֔הthe LORDNoun
3427 [e]wə-yā-šaḇוְיָ֥שַׁבand abideVerb
8033 [e]šāmשָׁ֖םthereAdv
5704 [e]‘aḏ-עַד־foreverPrep
5769 [e]‘ō-w-lām.עוֹלָֽם׃.. .. ..Noun
Hebrew Texts
שמואל א 1:22 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְחַנָּ֖ה לֹ֣א עָלָ֑תָה כִּֽי־אָמְרָ֣ה לְאִישָׁ֗הּ עַ֣ד יִגָּמֵ֤ל הַנַּ֙עַר֙ וַהֲבִאֹתִ֗יו וְנִרְאָה֙ אֶת־פְּנֵ֣י יְהוָ֔ה וְיָ֥שַׁב שָׁ֖ם עַד־עֹולָֽם׃

שמואל א 1:22 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וחנה לא עלתה כי־אמרה לאישה עד יגמל הנער והבאתיו ונראה את־פני יהוה וישב שם עד־עולם׃

Links
1 Samuel 1:221 Samuel 1:22 Text Analysis1 Samuel 1:22 Interlinear1 Samuel 1:22 Multilingual1 Samuel 1:22 TSK1 Samuel 1:22 Cross References1 Samuel 1:22 Bible Hub1 Samuel 1:22 Biblia Paralela1 Samuel 1:22 Chinese Bible1 Samuel 1:22 French Bible1 Samuel 1:22 German Bible

Bible Hub
1 Samuel 1:21
Top of Page
Top of Page