1 Samuel 9:11
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
1992 [e]hêm-māh,הֵ֗מָּהas theyPro
5927 [e]‘ō-lîmעֹלִים֙went upVerb
4608 [e]bə-ma-‘ă-lêhבְּמַעֲלֵ֣הthe hillNoun
5892 [e]hā-‘îr,הָעִ֔ירto the cityNoun
1992 [e]wə-hêm-māhוְהֵ֙מָּה֙and theyPro
4672 [e]mā-ṣə-’ūמָצְא֣וּfoundVerb
5291 [e]nə-‘ā-rō-wṯ,נְעָר֔וֹתyoung maidensNoun
3318 [e]yō-ṣə-’ō-wṯיֹצְא֖וֹתgoing outVerb
7579 [e]liš-’ōḇלִשְׁאֹ֣בto drawVerb
4325 [e]mā-yim;מָ֑יִםwaterNoun
559 [e]way-yō-mə-rūוַיֹּאמְר֣וּand saidVerb
  lā-hen,לָהֶ֔ןto themPrep
3426 [e]hă-yêšהֲיֵ֥שׁIsSubst
2088 [e]bā-zehבָּזֶ֖הherePro
7203 [e]hā-rō-’eh.הָרֹאֶֽה׃Is the seerNoun
Hebrew Texts
שמואל א 9:11 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
הֵ֗מָּה עֹלִים֙ בְּמַעֲלֵ֣ה הָעִ֔יר וְהֵ֙מָּה֙ מָצְא֣וּ נְעָרֹ֔ות יֹצְאֹ֖ות לִשְׁאֹ֣ב מָ֑יִם וַיֹּאמְר֣וּ לָהֶ֔ן הֲיֵ֥שׁ בָּזֶ֖ה הָרֹאֶֽה׃

שמואל א 9:11 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
המה עלים במעלה העיר והמה מצאו נערות יצאות לשאב מים ויאמרו להן היש בזה הראה׃

Links
1 Samuel 9:111 Samuel 9:11 Text Analysis1 Samuel 9:11 Interlinear1 Samuel 9:11 Multilingual1 Samuel 9:11 TSK1 Samuel 9:11 Cross References1 Samuel 9:11 Bible Hub1 Samuel 9:11 Biblia Paralela1 Samuel 9:11 Chinese Bible1 Samuel 9:11 French Bible1 Samuel 9:11 German Bible

Bible Hub
1 Samuel 9:10
Top of Page
Top of Page