2 Chronicles 7:14
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3665 [e]wə-yik-kā-nə-‘ūוְיִכָּנְע֨וּand shall humble themselvesVerb
5971 [e]‘am-mîעַמִּ֜יIf my peopleNoun
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁ֧רthatPrt
7121 [e]niq-rā-נִֽקְרָא־are calledVerb
8034 [e]šə-mîשְׁמִ֣יby my nameNoun
5921 [e]‘ă-lê-hem,עֲלֵיהֶ֗םare calledPrep
6419 [e]wə-yiṯ-pal-lūוְיִֽתְפַּֽלְלוּ֙and prayVerb
1245 [e]wî-ḇaq-šūוִֽיבַקְשׁ֣וּseekVerb
6440 [e]p̄ā-nay,פָנַ֔יmy faceNoun
7725 [e]wə-yā-šu-ḇūוְיָשֻׁ֖בוּand turnVerb
1870 [e]mid-dar-ḵê-hemמִדַּרְכֵיהֶ֣םwaysNoun
7451 [e]hā-rā-‘îm;הָרָעִ֑יםfrom their wickedAdj
589 [e]wa-’ă-nîוַאֲנִי֙then will IPro
8085 [e]’eš-ma‘אֶשְׁמַ֣עhearVerb
4480 [e]min-מִן־waysPrep
8064 [e]haš-šā-ma-yim,הַשָּׁמַ֔יִםheavenNoun
5545 [e]wə-’es-laḥוְאֶסְלַח֙and will forgiveVerb
2403 [e]lə-ḥaṭ-ṭā-ṯām,לְחַטָּאתָ֔םtheir sinNoun
7495 [e]wə-’er-pāוְאֶרְפָּ֖אand will healVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
776 [e]’ar-ṣām.אַרְצָֽם׃their landNoun
Hebrew Texts
דברי הימים ב 7:14 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְיִכָּנְע֨וּ עַמִּ֜י אֲשֶׁ֧ר נִֽקְרָא־שְׁמִ֣י עֲלֵיהֶ֗ם וְיִֽתְפַּֽלְלוּ֙ וִֽיבַקְשׁ֣וּ פָנַ֔י וְיָשֻׁ֖בוּ מִדַּרְכֵיהֶ֣ם הָרָעִ֑ים וַאֲנִי֙ אֶשְׁמַ֣ע מִן־הַשָּׁמַ֔יִם וְאֶסְלַח֙ לְחַטָּאתָ֔ם וְאֶרְפָּ֖א אֶת־אַרְצָֽם׃

דברי הימים ב 7:14 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויכנעו עמי אשר נקרא־שמי עליהם ויתפללו ויבקשו פני וישבו מדרכיהם הרעים ואני אשמע מן־השמים ואסלח לחטאתם וארפא את־ארצם׃

Links
2 Chronicles 7:142 Chronicles 7:14 Text Analysis2 Chronicles 7:14 Interlinear2 Chronicles 7:14 Multilingual2 Chronicles 7:14 TSK2 Chronicles 7:14 Cross References2 Chronicles 7:14 Bible Hub2 Chronicles 7:14 Biblia Paralela2 Chronicles 7:14 Chinese Bible2 Chronicles 7:14 French Bible2 Chronicles 7:14 German Bible

Bible Hub
2 Chronicles 7:13
Top of Page
Top of Page