2 Kings 10:36
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3117 [e]wə-hay-yā-mîm,וְהַיָּמִ֗יםand the timeNoun
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁ֨ר - Prt
4427 [e]mā-laḵמָלַ֤ךְreignedVerb
3058 [e]yê-hūיֵהוּא֙JehuNoun
5921 [e]‘al-עַל־overPrep
3478 [e]yiś-rā-’êl,יִשְׂרָאֵ֔לIsrael [was]Noun
6242 [e]‘eś-rîmעֶשְׂרִ֥יםtwentyNoun
8083 [e]ū-šə-mō-neh-וּשְׁמֹנֶֽה־and eightNoun
8141 [e]šā-nāhשָׁנָ֖הyearsNoun
8111 [e]bə-šō-mə-rō-wn.בְּשֹׁמְרֽוֹן׃in SamariaNoun
  פ -  
Hebrew Texts
מלכים ב 10:36 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְהַיָּמִ֗ים אֲשֶׁ֨ר מָלַ֤ךְ יֵהוּא֙ עַל־יִשְׂרָאֵ֔ל עֶשְׂרִ֥ים וּשְׁמֹנֶֽה־שָׁנָ֖ה בְּשֹׁמְרֹֽון׃ פ

מלכים ב 10:36 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
והימים אשר מלך יהוא על־ישראל עשרים ושמנה־שנה בשמרון׃ פ

Links
2 Kings 10:362 Kings 10:36 Text Analysis2 Kings 10:36 Interlinear2 Kings 10:36 Multilingual2 Kings 10:36 TSK2 Kings 10:36 Cross References2 Kings 10:36 Bible Hub2 Kings 10:36 Biblia Paralela2 Kings 10:36 Chinese Bible2 Kings 10:36 French Bible2 Kings 10:36 German Bible

Bible Hub
2 Kings 10:35
Top of Page
Top of Page