2 Kings 17:26
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
559 [e]way-yō-mə-rū,וַיֹּאמְר֗וּand Why they spokeVerb
4428 [e]lə-me-leḵלְמֶ֣לֶךְto the kingNoun
804 [e]’aš-šūrאַשּׁוּר֮of AssyriaNoun
559 [e]lê-mōrלֵאמֹר֒sayingVerb
1471 [e]hag-gō-w-yim,הַגּוֹיִ֗םThe nationsNoun
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁ֤רthatPrt
1540 [e]hiḡ-lî-ṯāהִגְלִ֙יתָ֙you have removedVerb
3427 [e]wat-tō-wō-šeḇוַתּ֙וֹשֶׁב֙and placedVerb
5892 [e]bə-‘ā-rêבְּעָרֵ֣יin the citiesNoun
8111 [e]šō-mə-rō-wn,שֹׁמְר֔וֹןof SamariaNoun
3808 [e]לֹ֣אnotAdv
3045 [e]yā-ḏə-‘ū,יָֽדְע֔וּdo knowVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
4941 [e]miš-paṭמִשְׁפַּ֖טthe mannerNoun
430 [e]’ĕ-lō-hêאֱלֹהֵ֣יof the GodNoun
776 [e]hā-’ā-reṣ;הָאָ֑רֶץof the landNoun
7971 [e]way-šal-laḥ-וַיְשַׁלַּח־therefore he has sentVerb
  bāmבָּ֣םinPrep
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
738 [e]hā-’ă-rā-yō-wṯ,הָאֲרָי֗וֹתlionsNoun
2009 [e]wə-hin-nāmוְהִנָּם֙and beholdPrt
4191 [e]mə-mî-ṯîmמְמִיתִ֣יםthey slayVerb
853 [e]’ō-w-ṯām,אוֹתָ֔םthemAcc
834 [e]ka-’ă-šerכַּאֲשֶׁר֙becausePrt
369 [e]’ê-nāmאֵינָ֣םnotPrt
3045 [e]yō-ḏə-‘îm,יֹדְעִ֔יםdo they knowVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
4941 [e]miš-paṭמִשְׁפַּ֖טthe mannerNoun
430 [e]’ĕ-lō-hêאֱלֹהֵ֥יof the GodNoun
776 [e]hā-’ā-reṣ.הָאָֽרֶץ׃of the landNoun
Hebrew Texts
מלכים ב 17:26 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיֹּאמְר֗וּ לְמֶ֣לֶךְ אַשּׁוּר֮ לֵאמֹר֒ הַגֹּויִ֗ם אֲשֶׁ֤ר הִגְלִ֙יתָ֙ וַתֹּ֙ושֶׁב֙ בְּעָרֵ֣י שֹׁמְרֹ֔ון לֹ֣א יָֽדְע֔וּ אֶת־מִשְׁפַּ֖ט אֱלֹהֵ֣י הָאָ֑רֶץ וַיְשַׁלַּח־בָּ֣ם אֶת־הָאֲרָיֹ֗ות וְהִנָּם֙ מְמִיתִ֣ים אֹותָ֔ם כַּאֲשֶׁר֙ אֵינָ֣ם יֹדְעִ֔ים אֶת־מִשְׁפַּ֖ט אֱלֹהֵ֥י הָאָֽרֶץ׃

מלכים ב 17:26 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויאמרו למלך אשור לאמר הגוים אשר הגלית ותושב בערי שמרון לא ידעו את־משפט אלהי הארץ וישלח־בם את־האריות והנם ממיתים אותם כאשר אינם ידעים את־משפט אלהי הארץ׃

Links
2 Kings 17:262 Kings 17:26 Text Analysis2 Kings 17:26 Interlinear2 Kings 17:26 Multilingual2 Kings 17:26 TSK2 Kings 17:26 Cross References2 Kings 17:26 Bible Hub2 Kings 17:26 Biblia Paralela2 Kings 17:26 Chinese Bible2 Kings 17:26 French Bible2 Kings 17:26 German Bible

Bible Hub
2 Kings 17:25
Top of Page
Top of Page