2 Kings 25:7
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
853 [e]wə-’eṯ-וְאֶת־andAcc
1121 [e]bə-nêבְּנֵי֙the sonsNoun
6667 [e]ṣiḏ-qî-yā-hū,צִדְקִיָּ֔הוּof ZedekiahNoun
7819 [e]šā-ḥă-ṭūשָׁחֲט֖וּthey slewVerb
5869 [e]lə-‘ê-nāw;לְעֵינָ֑יוbefore his eyesNoun
853 [e]wə-’eṯ-וְאֶת־andAcc
5869 [e]‘ê-nêעֵינֵ֤יthe eyesNoun
6667 [e]ṣiḏ-qî-yā-hūצִדְקִיָּ֙הוּ֙of ZedekiahNoun
5786 [e]‘iw-wêr,עִוֵּ֔רput outVerb
631 [e]way-ya-’as-rê-hūוַיַּאַסְרֵ֙הוּ֙and bound himVerb
5178 [e]ḇan-ḥuš-ta-yim,בַֽנְחֻשְׁתַּ֔יִםwith fetters of bronzeNoun
935 [e]way-ḇi-’ê-hūוַיְבִאֵ֖הוּand carried himVerb
894 [e]bā-ḇel.בָּבֶֽל׃to BabylonNoun
  sס -  
Hebrew Texts
מלכים ב 25:7 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְאֶת־בְּנֵי֙ צִדְקִיָּ֔הוּ שָׁחֲט֖וּ לְעֵינָ֑יו וְאֶת־עֵינֵ֤י צִדְקִיָּ֙הוּ֙ עִוֵּ֔ר וַיַּאַסְרֵ֙הוּ֙ בַֽנְחֻשְׁתַּ֔יִם וַיְבִאֵ֖הוּ בָּבֶֽל׃ ס

מלכים ב 25:7 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ואת־בני צדקיהו שחטו לעיניו ואת־עיני צדקיהו עור ויאסרהו בנחשתים ויבאהו בבל׃ ס

Links
2 Kings 25:72 Kings 25:7 Text Analysis2 Kings 25:7 Interlinear2 Kings 25:7 Multilingual2 Kings 25:7 TSK2 Kings 25:7 Cross References2 Kings 25:7 Bible Hub2 Kings 25:7 Biblia Paralela2 Kings 25:7 Chinese Bible2 Kings 25:7 French Bible2 Kings 25:7 German Bible

Bible Hub
2 Kings 25:6
Top of Page
Top of Page