2 Kings 4:42
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
376 [e]wə-’îšוְאִ֨ישׁAnd a manNoun
935 [e]בָּ֜אthere cameVerb
  mib-ba-‘alמִבַּ֣עַלfromPrep
1190 [e]šā-li-šāh,שָׁלִ֗שָׁהBaal-shalishahNoun
935 [e]way-yā-ḇêוַיָּבֵא֩and broughtVerb
376 [e]lə-’îšלְאִ֨ישׁthe manNoun
430 [e]hā-’ĕ-lō-hîmהָאֱלֹהִ֜יםof GodNoun
3899 [e]le-ḥemלֶ֤חֶםbreadNoun
1061 [e]bik-kū-rîmבִּכּוּרִים֙of the firstNoun
6242 [e]‘eś-rîm-עֶשְׂרִֽים־twentyNoun
3899 [e]le-ḥemלֶ֣חֶםloavesNoun
8184 [e]śə-‘ō-rîm,שְׂעֹרִ֔יםof barleyNoun
3759 [e]wə-ḵar-melוְכַרְמֶ֖לand full ears of grainNoun
6861 [e]bə-ṣiq-lō-nōw;בְּצִקְלֹנ֑וֹin his sackNoun
559 [e]way-yō-merוַיֹּ֕אמֶרAnd he saidVerb
5414 [e]tênתֵּ֥ןGiveVerb
5971 [e]lā-‘āmלָעָ֖םto the peopleNoun
398 [e]wə-yō-ḵê-lū.וְיֹאכֵֽלוּ׃that they may eatVerb
Hebrew Texts
מלכים ב 4:42 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְאִ֨ישׁ בָּ֜א מִבַּ֣עַל שָׁלִ֗שָׁה וַיָּבֵא֩ לְאִ֨ישׁ הָאֱלֹהִ֜ים לֶ֤חֶם בִּכּוּרִים֙ עֶשְׂרִֽים־לֶ֣חֶם שְׂעֹרִ֔ים וְכַרְמֶ֖ל בְּצִקְלֹנֹ֑ו וַיֹּ֕אמֶר תֵּ֥ן לָעָ֖ם וְיֹאכֵֽלוּ׃

מלכים ב 4:42 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ואיש בא מבעל שלשה ויבא לאיש האלהים לחם בכורים עשרים־לחם שערים וכרמל בצקלנו ויאמר תן לעם ויאכלו׃

Links
2 Kings 4:422 Kings 4:42 Text Analysis2 Kings 4:42 Interlinear2 Kings 4:42 Multilingual2 Kings 4:42 TSK2 Kings 4:42 Cross References2 Kings 4:42 Bible Hub2 Kings 4:42 Biblia Paralela2 Kings 4:42 Chinese Bible2 Kings 4:42 French Bible2 Kings 4:42 German Bible

Bible Hub
2 Kings 4:41
Top of Page
Top of Page