2 Kings 4:41
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
559 [e]way-yō-merוַיֹּ֙אמֶר֙Then he saidVerb
3947 [e]ū-qə-ḥū-וּקְחוּ־bringVerb
7058 [e]qe-maḥ,קֶ֔מַחmealNoun
7993 [e]way-yaš-lêḵוַיַּשְׁלֵ֖ךְAnd he castVerb
413 [e]’el-אֶל־into [it]Prep
5518 [e]has-sîr;הַסִּ֑ירthe potNoun
559 [e]way-yō-mer,וַיֹּ֗אמֶרand he saidVerb
3332 [e]ṣaqצַ֤קPour outVerb
5971 [e]lā-‘āmלָעָם֙for the peopleNoun
398 [e]wə-yō-ḵê-lū,וְיֹאכֵ֔לוּthat they may eatVerb
3808 [e]wə-lōוְלֹ֥אAnd noAdv
1961 [e]hā-yāhהָיָ֛הthere wasVerb
1697 [e]dā-ḇārדָּבָ֥רharmNoun
7451 [e]rā‘רָ֖ע.. .. ..Adj
5518 [e]bas-sîr.בַּסִּֽיר׃in the potNoun
  sס -  
Hebrew Texts
מלכים ב 4:41 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיֹּ֙אמֶר֙ וּקְחוּ־קֶ֔מַח וַיַּשְׁלֵ֖ךְ אֶל־הַסִּ֑יר וַיֹּ֗אמֶר צַ֤ק לָעָם֙ וְיֹאכֵ֔לוּ וְלֹ֥א הָיָ֛ה דָּבָ֥ר רָ֖ע בַּסִּֽיר׃ ס

מלכים ב 4:41 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויאמר וקחו־קמח וישלך אל־הסיר ויאמר צק לעם ויאכלו ולא היה דבר רע בסיר׃ ס

Links
2 Kings 4:412 Kings 4:41 Text Analysis2 Kings 4:41 Interlinear2 Kings 4:41 Multilingual2 Kings 4:41 TSK2 Kings 4:41 Cross References2 Kings 4:41 Bible Hub2 Kings 4:41 Biblia Paralela2 Kings 4:41 Chinese Bible2 Kings 4:41 French Bible2 Kings 4:41 German Bible

Bible Hub
2 Kings 4:40
Top of Page
Top of Page