2 Kings 6:29
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
1310 [e]wan-nə-ḇaš-šêlוַנְּבַשֵּׁ֥לso we boiledVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
1121 [e]bə-nîבְּנִ֖יmy sonNoun
398 [e]wan-nō-ḵə-lê-hū;וַנֹּֽאכְלֵ֑הוּand did eatVerb
559 [e]wā-’ō-marוָאֹמַ֨רand I saidVerb
413 [e]’ê-le-hāאֵלֶ֜יהָuntoPrep
3117 [e]bay-yō-wmבַּיּ֣וֹםdayNoun
312 [e]hā-’a-ḥêr,הָאַחֵ֗רto her on the nextAdj
5414 [e]tə-nîתְּנִ֤יGiveVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
1121 [e]bə-nêḵבְּנֵךְ֙your sonNoun
398 [e]wə-nō-ḵə-len-nū,וְנֹ֣אכְלֶ֔נּוּthat we may eatVerb
2244 [e]wat-taḥ-biוַתַּחְבִּ֖אand she has hidVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־herAcc
1121 [e]bə-nāh.בְּנָֽהּ׃sonNoun
Hebrew Texts
מלכים ב 6:29 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַנְּבַשֵּׁ֥ל אֶת־בְּנִ֖י וַנֹּֽאכְלֵ֑הוּ וָאֹמַ֨ר אֵלֶ֜יהָ בַּיֹּ֣ום הָאַחֵ֗ר תְּנִ֤י אֶת־בְּנֵךְ֙ וְנֹ֣אכְלֶ֔נּוּ וַתַּחְבִּ֖א אֶת־בְּנָֽהּ׃

מלכים ב 6:29 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ונבשל את־בני ונאכלהו ואמר אליה ביום האחר תני את־בנך ונאכלנו ותחבא את־בנה׃

Links
2 Kings 6:292 Kings 6:29 Text Analysis2 Kings 6:29 Interlinear2 Kings 6:29 Multilingual2 Kings 6:29 TSK2 Kings 6:29 Cross References2 Kings 6:29 Bible Hub2 Kings 6:29 Biblia Paralela2 Kings 6:29 Chinese Bible2 Kings 6:29 French Bible2 Kings 6:29 German Bible

Bible Hub
2 Kings 6:28
Top of Page
Top of Page