2 Kings 9:24
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3058 [e]wə-yê-hūוְיֵה֞וּאAnd JehuNoun
4390 [e]mil-lêמִלֵּ֧אwith his fullVerb
3027 [e]yā-ḏōwיָד֣וֹstrengthNoun
7198 [e]ḇaq-qe-šeṯ,בַקֶּ֗שֶׁתdrew a bowNoun
5221 [e]way-yaḵוַיַּ֤ךְand struckVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
3088 [e]yə-hō-w-rāmיְהוֹרָם֙JehoramNoun
996 [e]bênבֵּ֣יןbetweenPrep
2220 [e]zə-rō-‘āw,זְרֹעָ֔יוhis armsNoun
3318 [e]way-yê-ṣêוַיֵּצֵ֥אand went outVerb
2678 [e]ha-ḥê-ṣîהַחֵ֖צִיthe arrowNoun
3820 [e]mil-lib-bōw;מִלִּבּ֑וֹat his heartNoun
3766 [e]way-yiḵ-ra‘וַיִּכְרַ֖עand he sunk downVerb
7393 [e]bə-riḵ-bōw.בְּרִכְבּֽוֹ׃in his chariotNoun
Hebrew Texts
מלכים ב 9:24 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְיֵה֞וּא מִלֵּ֧א יָדֹ֣ו בַקֶּ֗שֶׁת וַיַּ֤ךְ אֶת־יְהֹורָם֙ בֵּ֣ין זְרֹעָ֔יו וַיֵּצֵ֥א הַחֵ֖צִי מִלִּבֹּ֑ו וַיִּכְרַ֖ע בְּרִכְבֹּֽו׃

מלכים ב 9:24 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויהוא מלא ידו בקשת ויך את־יהורם בין זרעיו ויצא החצי מלבו ויכרע ברכבו׃

Links
2 Kings 9:242 Kings 9:24 Text Analysis2 Kings 9:24 Interlinear2 Kings 9:24 Multilingual2 Kings 9:24 TSK2 Kings 9:24 Cross References2 Kings 9:24 Bible Hub2 Kings 9:24 Biblia Paralela2 Kings 9:24 Chinese Bible2 Kings 9:24 French Bible2 Kings 9:24 German Bible

Bible Hub
2 Kings 9:23
Top of Page
Top of Page