2 Kings 9:33
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
559 [e]way-yō-merוַיֹּ֥אמֶרAnd he saidVerb
  [šim-ṭu-hū[שִׁמְטֻהוּ -  
  ḵ]כ] -  
8058 [e](šim-ṭū-hā(שִׁמְט֖וּהָThrow her downVerb
  q)ק) -  
8058 [e]way-yiš-mə-ṭū-hā;וַֽיִּשְׁמְט֑וּהָso they threw her downVerb
5137 [e]way-yizוַיִּ֨זand was sprinkledVerb
1818 [e]mid-dā-māhמִדָּמָ֧הּof her bloodNoun
413 [e]’el-אֶל־onPrep
7023 [e]haq-qîrהַקִּ֛ירthe wallNoun
413 [e]wə-’el-וְאֶל־and onPrep
5483 [e]has-sū-sîmהַסּוּסִ֖יםthe horsesNoun
7429 [e]way-yir-mə-sen-nāh.וַֽיִּרְמְסֶֽנָּה׃and he trod her under footVerb
Hebrew Texts
מלכים ב 9:33 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיֹּ֥אמֶר [שִׁמְטֻהוּ כ] (שִׁמְט֖וּהָ ק) וַֽיִּשְׁמְט֑וּהָ וַיִּ֨ז מִדָּמָ֧הּ אֶל־הַקִּ֛יר וְאֶל־הַסּוּסִ֖ים וַֽיִּרְמְסֶֽנָּה׃

מלכים ב 9:33 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויאמר [שמטהו כ] (שמטוה ק) וישמטוה ויז מדמה אל־הקיר ואל־הסוסים וירמסנה׃

Links
2 Kings 9:332 Kings 9:33 Text Analysis2 Kings 9:33 Interlinear2 Kings 9:33 Multilingual2 Kings 9:33 TSK2 Kings 9:33 Cross References2 Kings 9:33 Bible Hub2 Kings 9:33 Biblia Paralela2 Kings 9:33 Chinese Bible2 Kings 9:33 French Bible2 Kings 9:33 German Bible

Bible Hub
2 Kings 9:32
Top of Page
Top of Page