Ecclesiastes 10:1
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
2070 [e]zə-ḇū-ḇêזְב֣וּבֵיfliesNoun
4194 [e]mā-weṯ,מָ֔וֶתDeadNoun
887 [e]yaḇ-’îšיַבְאִ֥ישׁa stinking savorVerb
5042 [e]yab-bî-a‘יַבִּ֖יעַto send forthVerb
8081 [e]še-menשֶׁ֣מֶןcause the ointmentNoun
7543 [e]rō-w-qê-aḥ;רוֹקֵ֑חַof the perfumer himVerb
3368 [e]yā-qārיָקָ֛רwho is in reputationAdj
2451 [e]mê-ḥā-ḵə-māhמֵחָכְמָ֥הfor wisdomNoun
3519 [e]mik-kā-ḇō-wḏמִכָּב֖וֹדhonorNoun
5531 [e]siḵ-lūṯסִכְל֥וּתfollyNoun
4592 [e]mə-‘āṭ.מְעָֽט׃[so doth] a littleSubst
Hebrew Texts
קהלת 10:1 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
זְב֣וּבֵי מָ֔וֶת יַבְאִ֥ישׁ יַבִּ֖יעַ שֶׁ֣מֶן רֹוקֵ֑חַ יָקָ֛ר מֵחָכְמָ֥ה מִכָּבֹ֖וד סִכְל֥וּת מְעָֽט׃

קהלת 10:1 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
זבובי מות יבאיש יביע שמן רוקח יקר מחכמה מכבוד סכלות מעט׃

Links
Ecclesiastes 10:1Ecclesiastes 10:1 Text AnalysisEcclesiastes 10:1 InterlinearEcclesiastes 10:1 MultilingualEcclesiastes 10:1 TSKEcclesiastes 10:1 Cross ReferencesEcclesiastes 10:1 Bible HubEcclesiastes 10:1 Biblia ParalelaEcclesiastes 10:1 Chinese BibleEcclesiastes 10:1 French BibleEcclesiastes 10:1 German Bible

Bible Hub
Ecclesiastes 9:18
Top of Page
Top of Page