Isaiah 11:6
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
1481 [e]wə-ḡārוְגָ֤רalso shall dwellVerb
2061 [e]zə-’êḇזְאֵב֙The wolfNoun
5973 [e]‘im-עִם־withPrep
3532 [e]ke-ḇeś,כֶּ֔בֶשׂthe lambNoun
5246 [e]wə-nā-mêrוְנָמֵ֖רand the leopardNoun
5973 [e]‘im-עִם־withPrep
1423 [e]gə-ḏîגְּדִ֣יthe young goatNoun
7257 [e]yir-bāṣ;יִרְבָּ֑ץshall lie downVerb
5695 [e]wə-‘ê-ḡelוְעֵ֨גֶלand the calfNoun
3715 [e]ū-ḵə-p̄îrוּכְפִ֤ירand the young lionNoun
4806 [e]ū-mə-rîוּמְרִיא֙and the fatted calfNoun
3162 [e]yaḥ-dāw,יַחְדָּ֔וtogetherNoun
5288 [e]wə-na-‘arוְנַ֥עַרa and childNoun
6996 [e]qā-ṭōnקָטֹ֖ןlittleAdj
5090 [e]nō-hêḡנֹהֵ֥גshall leadVerb
  bām.בָּֽם׃inPrep
Hebrew Texts
ישעה 11:6 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְגָ֤ר זְאֵב֙ עִם־כֶּ֔בֶשׂ וְנָמֵ֖ר עִם־גְּדִ֣י יִרְבָּ֑ץ וְעֵ֨גֶל וּכְפִ֤יר וּמְרִיא֙ יַחְדָּ֔ו וְנַ֥עַר קָטֹ֖ן נֹהֵ֥ג בָּֽם׃

ישעה 11:6 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וגר זאב עם־כבש ונמר עם־גדי ירבץ ועגל וכפיר ומריא יחדו ונער קטן נהג בם׃

Links
Isaiah 11:6Isaiah 11:6 Text AnalysisIsaiah 11:6 InterlinearIsaiah 11:6 MultilingualIsaiah 11:6 TSKIsaiah 11:6 Cross ReferencesIsaiah 11:6 Bible HubIsaiah 11:6 Biblia ParalelaIsaiah 11:6 Chinese BibleIsaiah 11:6 French BibleIsaiah 11:6 German Bible

Bible Hub
Isaiah 11:5
Top of Page
Top of Page