Isaiah 48:11
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
4616 [e]lə-ma-‘ă-nîלְמַעֲנִ֧יto the end thatSubst
4616 [e]lə-ma-‘ă-nîלְמַעֲנִ֛יto the end thatSubst
6213 [e]’e-‘ĕ-śehאֶעֱשֶׂ֖ה[even] will I doVerb
3588 [e]כִּ֣יforConj
349 [e]’êḵאֵ֣יךְhowAdv
2490 [e]yê-ḥāl;יֵחָ֑ל[my name] should be pollutedVerb
3519 [e]ū-ḵə-ḇō-w-ḏîוּכְבוֹדִ֖יand my gloryNoun
312 [e]lə-’a-ḥêrלְאַחֵ֥רto anotherAdj
3808 [e]lō-לֹֽא־notAdv
5414 [e]’et-tên.אֶתֵּֽן׃do giveVerb
  sס -  
Hebrew Texts
ישעה 48:11 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
לְמַעֲנִ֧י לְמַעֲנִ֛י אֶעֱשֶׂ֖ה כִּ֣י אֵ֣יךְ יֵחָ֑ל וּכְבֹודִ֖י לְאַחֵ֥ר לֹֽא־אֶתֵּֽן׃ ס

ישעה 48:11 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
למעני למעני אעשה כי איך יחל וכבודי לאחר לא־אתן׃ ס

Links
Isaiah 48:11Isaiah 48:11 Text AnalysisIsaiah 48:11 InterlinearIsaiah 48:11 MultilingualIsaiah 48:11 TSKIsaiah 48:11 Cross ReferencesIsaiah 48:11 Bible HubIsaiah 48:11 Biblia ParalelaIsaiah 48:11 Chinese BibleIsaiah 48:11 French BibleIsaiah 48:11 German Bible

Bible Hub
Isaiah 48:10
Top of Page
Top of Page