Isaiah 57:19
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
1254 [e]bō-w-rêבּוֹרֵ֖אI createVerb
  [nūḇ[נוּב -  
  ḵ]כ] -  
5108 [e](nîḇ(נִ֣יבthe fruitNoun
  q)ק) -  
8193 [e]śə-p̄ā-ṯā-yim;שְׂפָתָ֑יִםof the lipsNoun
7965 [e]šā-lō-wmשָׁל֨וֹם ׀PeaceNoun
7965 [e]šā-lō-wmשָׁל֜וֹםpeaceNoun
7350 [e]lā-rā-ḥō-wqלָרָח֧וֹקto him who is farAdj
7138 [e]wə-laq-qā-rō-wḇוְלַקָּר֛וֹב[him that is] and to nearAdj
559 [e]’ā-marאָמַ֥רsaidVerb
3068 [e]Yah-wehיְהוָ֖הthe LORDNoun
7495 [e]ū-rə-p̄ā-ṯîw.וּרְפָאתִֽיו׃and I will healVerb
Hebrew Texts
ישעה 57:19 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
בֹּורֵ֖א [נוּב כ] (נִ֣יב ק) שְׂפָתָ֑יִם שָׁלֹ֨ום ׀ שָׁלֹ֜ום לָרָחֹ֧וק וְלַקָּרֹ֛וב אָמַ֥ר יְהוָ֖ה וּרְפָאתִֽיו׃

ישעה 57:19 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
בורא [נוב כ] (ניב ק) שפתים שלום ׀ שלום לרחוק ולקרוב אמר יהוה ורפאתיו׃

Links
Isaiah 57:19Isaiah 57:19 Text AnalysisIsaiah 57:19 InterlinearIsaiah 57:19 MultilingualIsaiah 57:19 TSKIsaiah 57:19 Cross ReferencesIsaiah 57:19 Bible HubIsaiah 57:19 Biblia ParalelaIsaiah 57:19 Chinese BibleIsaiah 57:19 French BibleIsaiah 57:19 German Bible

Bible Hub
Isaiah 57:18
Top of Page
Top of Page