Jeremiah 14:3
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
117 [e]wə-’ad-di-rê-hem,וְאַדִּ֣רֵיהֶ֔םAnd their noblesAdj
7971 [e]šā-lə-ḥūשָׁלְח֥וּhave sentVerb
  [ṣə-‘ō-w-rê-hem[צְעֹורֵיהֶם -  
  ḵ]כ] -  
6810 [e](ṣə-‘î-rê-hem(צְעִירֵיהֶ֖םtheir little onesAdj
  q)ק) -  
4325 [e]lam-mā-yim;לַמָּ֑יִםfor waterNoun
935 [e]bā-’ūבָּ֣אוּthey cameVerb
5921 [e]‘al-עַל־toPrep
1356 [e]gê-ḇîmגֵּבִ֞יםthe pitsNoun
3808 [e]lō-לֹא־notAdv
4672 [e]mā-ṣə-’ūמָ֣צְאוּdo foundVerb
4325 [e]ma-yim,מַ֗יִםwaterNoun
7725 [e]šā-ḇūשָׁ֤בוּthey returnedVerb
3627 [e]ḵə-lê-hemכְלֵיהֶם֙with their vesselsNoun
7387 [e]rê-qām,רֵיקָ֔םemptyAdv
954 [e]bō-šūבֹּ֥שׁוּthey were ashamedVerb
3637 [e]wə-hā-ḵə-lə-mūוְהָכְלְמ֖וּand confoundedVerb
2645 [e]wə-ḥā-p̄ūוְחָפ֥וּand coveredVerb
7218 [e]rō-šām.רֹאשָֽׁם׃their headsNoun
Hebrew Texts
ירמיה 14:3 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְאַדִּ֣רֵיהֶ֔ם שָׁלְח֥וּ [צְעֹורֵיהֶם כ] (צְעִירֵיהֶ֖ם ק) לַמָּ֑יִם בָּ֣אוּ עַל־גֵּבִ֞ים לֹא־מָ֣צְאוּ מַ֗יִם שָׁ֤בוּ כְלֵיהֶם֙ רֵיקָ֔ם בֹּ֥שׁוּ וְהָכְלְמ֖וּ וְחָפ֥וּ רֹאשָֽׁם׃

ירמיה 14:3 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ואדריהם שלחו [צעוריהם כ] (צעיריהם ק) למים באו על־גבים לא־מצאו מים שבו כליהם ריקם בשו והכלמו וחפו ראשם׃

Links
Jeremiah 14:3Jeremiah 14:3 Text AnalysisJeremiah 14:3 InterlinearJeremiah 14:3 MultilingualJeremiah 14:3 TSKJeremiah 14:3 Cross ReferencesJeremiah 14:3 Bible HubJeremiah 14:3 Biblia ParalelaJeremiah 14:3 Chinese BibleJeremiah 14:3 French BibleJeremiah 14:3 German Bible

Bible Hub
Jeremiah 14:2
Top of Page
Top of Page