Jeremiah 29:26
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3068 [e]Yah-wehיְהוָ֞הThe LORDNoun
5414 [e]nə-ṯā-nə-ḵāנְתָנְךָ֣has made youVerb
3548 [e]ḵō-hên,כֹהֵ֗ןpriestNoun
8478 [e]ta-ḥaṯתַּ֚חַתinstead ofNoun
3077 [e]yə-hō-w-yā-ḏā‘יְהוֹיָדָ֣עJehoiadaNoun
3548 [e]hak-kō-hên,הַכֹּהֵ֔ןthe priestNoun
1961 [e]lih-yō-wṯלִֽהְי֤וֹתthat you should beVerb
6496 [e]pə-qi-ḏîmפְּקִדִים֙officersNoun
1004 [e]bêṯבֵּ֣יתin the houseNoun
3068 [e]Yah-weh,יְהוָ֔הof the LORDNoun
3605 [e]lə-ḵālלְכָל־over everyNoun
376 [e]’îšאִ֥ישׁmanNoun
7696 [e]mə-šug-gā‘מְשֻׁגָּ֖ע[that is] madVerb
5012 [e]ū-miṯ-nab-bê;וּמִתְנַבֵּ֑אthat makes himself a prophetVerb
5414 [e]wə-nā-ṯat-tāhוְנָתַתָּ֥הyou should putVerb
853 [e]’ō-ṯōwאֹת֛וֹhimAcc
413 [e]’el-אֶל־inPrep
4115 [e]ham-mah-pe-ḵeṯהַמַּהְפֶּ֖כֶתprisonNoun
413 [e]wə-’el-וְאֶל־and inPrep
6729 [e]haṣ-ṣî-nōq.הַצִּינֹֽק׃the stocksNoun
Hebrew Texts
ירמיה 29:26 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
יְהוָ֞ה נְתָנְךָ֣ כֹהֵ֗ן תַּ֚חַת יְהֹויָדָ֣ע הַכֹּהֵ֔ן לִֽהְיֹ֤ות פְּקִדִים֙ בֵּ֣ית יְהוָ֔ה לְכָל־אִ֥ישׁ מְשֻׁגָּ֖ע וּמִתְנַבֵּ֑א וְנָתַתָּ֥ה אֹתֹ֛ו אֶל־הַמַּהְפֶּ֖כֶת וְאֶל־הַצִּינֹֽק׃

ירמיה 29:26 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
יהוה נתנך כהן תחת יהוידע הכהן להיות פקדים בית יהוה לכל־איש משגע ומתנבא ונתתה אתו אל־המהפכת ואל־הצינק׃

Links
Jeremiah 29:26Jeremiah 29:26 Text AnalysisJeremiah 29:26 InterlinearJeremiah 29:26 MultilingualJeremiah 29:26 TSKJeremiah 29:26 Cross ReferencesJeremiah 29:26 Bible HubJeremiah 29:26 Biblia ParalelaJeremiah 29:26 Chinese BibleJeremiah 29:26 French BibleJeremiah 29:26 German Bible

Bible Hub
Jeremiah 29:25
Top of Page
Top of Page