Jeremiah 44:21
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3808 [e]hă-lō-wהֲל֣וֹאdid not youAdv
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
6999 [e]haq-qiṭ-ṭêr,הַקִּטֵּ֗רburnedVerb
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁ֨רthatPrt
7002 [e]qiṭ-ṭar-temקִטַּרְתֶּ֜םThe incenseNoun
5892 [e]bə-‘ā-rêבְּעָרֵ֤יin the citiesNoun
3063 [e]yə-hū-ḏāhיְהוּדָה֙of JudahNoun
2351 [e]ū-ḇə-ḥu-ṣō-wṯוּבְחֻצ֣וֹתand in the streetsNoun
3389 [e]yə-rū-šā-lim,יְרוּשָׁלִַ֔םof JerusalemNoun
859 [e]’at-temאַתֶּ֧םyouPro
1 [e]wa-’ă-ḇō-w-ṯê-ḵemוַאֲבֽוֹתֵיכֶ֛םand your fathersNoun
4428 [e]mal-ḵê-ḵemמַלְכֵיכֶ֥םyour kingsNoun
8269 [e]wə-śā-rê-ḵemוְשָׂרֵיכֶ֖םand your princesNoun
5971 [e]wə-‘amוְעַ֣םand the peopleNoun
776 [e]hā-’ā-reṣ;הָאָ֑רֶץof the landNoun
853 [e]’ō-ṯāmאֹתָם֙ - Acc
2142 [e]zā-ḵarזָכַ֣רrememberVerb
3068 [e]Yah-weh,יְהוָ֔הdid not the LORD themNoun
5927 [e]wat-ta-‘ă-lehוַֽתַּעֲלֶ֖הand cameVerb
5921 [e]‘al-עַל־intoPrep
3820 [e]lib-bōw.לִבּֽוֹ׃into His mindNoun
Hebrew Texts
ירמיה 44:21 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
הֲלֹ֣וא אֶת־הַקִּטֵּ֗ר אֲשֶׁ֨ר קִטַּרְתֶּ֜ם בְּעָרֵ֤י יְהוּדָה֙ וּבְחֻצֹ֣ות יְרוּשָׁלִַ֔ם אַתֶּ֧ם וַאֲבֹֽותֵיכֶ֛ם מַלְכֵיכֶ֥ם וְשָׂרֵיכֶ֖ם וְעַ֣ם הָאָ֑רֶץ אֹתָם֙ זָכַ֣ר יְהוָ֔ה וַֽתַּעֲלֶ֖ה עַל־לִבֹּֽו׃

ירמיה 44:21 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
הלוא את־הקטר אשר קטרתם בערי יהודה ובחצות ירושלם אתם ואבותיכם מלכיכם ושריכם ועם הארץ אתם זכר יהוה ותעלה על־לבו׃

Links
Jeremiah 44:21Jeremiah 44:21 Text AnalysisJeremiah 44:21 InterlinearJeremiah 44:21 MultilingualJeremiah 44:21 TSKJeremiah 44:21 Cross ReferencesJeremiah 44:21 Bible HubJeremiah 44:21 Biblia ParalelaJeremiah 44:21 Chinese BibleJeremiah 44:21 French BibleJeremiah 44:21 German Bible

Bible Hub
Jeremiah 44:20
Top of Page
Top of Page