Job 5:21
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
7752 [e]bə-šō-wṭבְּשׁ֣וֹטfrom the scourgeNoun
3956 [e]lā-šō-wnלָ֭שׁוֹןof the tongueNoun
2244 [e]tê-ḥā-ḇê;תֵּחָבֵ֑אyou shall be hidVerb
3808 [e]wə-lō-וְֽלֹא־neitherAdv
3372 [e]ṯî-rāתִירָ֥אshall you be afraidVerb
7701 [e]miš-šōḏ,מִ֝שֹּׁ֗דof violenceNoun
3588 [e]כִּ֣יwhenConj
935 [e]yā-ḇō-w.יָבֽוֹא׃it comesVerb
Hebrew Texts
איוב 5:21 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
בְּשֹׁ֣וט לָ֭שֹׁון תֵּחָבֵ֑א וְֽלֹא־תִירָ֥א מִ֝שֹּׁ֗ד כִּ֣י יָבֹֽוא׃

איוב 5:21 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
בשוט לשון תחבא ולא־תירא משד כי יבוא׃

Links
Job 5:21Job 5:21 Text AnalysisJob 5:21 InterlinearJob 5:21 MultilingualJob 5:21 TSKJob 5:21 Cross ReferencesJob 5:21 Bible HubJob 5:21 Biblia ParalelaJob 5:21 Chinese BibleJob 5:21 French BibleJob 5:21 German Bible

Bible Hub
Job 5:20
Top of Page
Top of Page