Numbers 18:15
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3605 [e]kāl-כָּל־EveryNoun
6363 [e]pe-ṭerפֶּ֣טֶרthat opensNoun
7358 [e]re-ḥemרֶ֠חֶםthe wombNoun
3605 [e]lə-ḵālלְֽכָל־of allNoun
1320 [e]bā-śārבָּשָׂ֞רfleshNoun
834 [e]’ă-šer-אֲשֶׁר־thatPrt
7126 [e]yaq-rî-ḇūיַקְרִ֧יבוּthey bringVerb
3068 [e]Yah-wehלַֽיהוָ֛הto the LORDNoun
120 [e]bā-’ā-ḏāmבָּאָדָ֥ם[whether it be] of menNoun
929 [e]ū-ḇab-bə-hê-māhוּבַבְּהֵמָ֖הor beastsNoun
1961 [e]yih-yeh-יִֽהְיֶה־shall beVerb
  lāḵ;לָּ֑ךְtoPrep
389 [e]’aḵאַ֣ךְ ׀neverthelessAdv
6299 [e]pā-ḏōhפָּדֹ֣הshall you surelyVerb
6299 [e]ṯip̄-deh,תִפְדֶּ֗הredeemVerb
853 [e]’êṯאֵ֚ת - Acc
1060 [e]bə-ḵō-wrבְּכ֣וֹרthe firstbornNoun
120 [e]hā-’ā-ḏām,הָֽאָדָ֔םof manNoun
853 [e]wə-’êṯוְאֵ֛תandAcc
1060 [e]bə-ḵō-wr-בְּכֽוֹר־the firstlingNoun
929 [e]hab-bə-hê-māhהַבְּהֵמָ֥הbeastsNoun
2931 [e]haṭ-ṭə-mê-’āhהַטְּמֵאָ֖הof uncleanAdj
6299 [e]tip̄-deh.תִּפְדֶּֽה׃shall you redeemVerb
Hebrew Texts
במדבר 18:15 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
כָּל־פֶּ֣טֶר רֶ֠חֶם לְֽכָל־בָּשָׂ֞ר אֲשֶׁר־יַקְרִ֧יבוּ לַֽיהוָ֛ה בָּאָדָ֥ם וּבַבְּהֵמָ֖ה יִֽהְיֶה־לָּ֑ךְ אַ֣ךְ ׀ פָּדֹ֣ה תִפְדֶּ֗ה אֵ֚ת בְּכֹ֣ור הָֽאָדָ֔ם וְאֵ֛ת בְּכֹֽור־הַבְּהֵמָ֥ה הַטְּמֵאָ֖ה תִּפְדֶּֽה׃

במדבר 18:15 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
כל־פטר רחם לכל־בשר אשר־יקריבו ליהוה באדם ובבהמה יהיה־לך אך ׀ פדה תפדה את בכור האדם ואת בכור־הבהמה הטמאה תפדה׃

Links
Numbers 18:15Numbers 18:15 Text AnalysisNumbers 18:15 InterlinearNumbers 18:15 MultilingualNumbers 18:15 TSKNumbers 18:15 Cross ReferencesNumbers 18:15 Bible HubNumbers 18:15 Biblia ParalelaNumbers 18:15 Chinese BibleNumbers 18:15 French BibleNumbers 18:15 German Bible

Bible Hub
Numbers 18:14
Top of Page
Top of Page