Proverbs 7:6
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3588 [e]כִּ֭יforConj
2474 [e]bə-ḥal-lō-wnבְּחַלּ֣וֹןat the windowNoun
1004 [e]bê-ṯî;בֵּיתִ֑יof my houseNoun
1157 [e]bə-‘aḏבְּעַ֖דthroughPrep
822 [e]’eš-nab-bîאֶשְׁנַבִּ֣יmy casementNoun
8259 [e]niš-qā-p̄ə-tî.נִשְׁקָֽפְתִּי׃I lookedVerb
Hebrew Texts
משלי 7:6 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
כִּ֭י בְּחַלֹּ֣ון בֵּיתִ֑י בְּעַ֖ד אֶשְׁנַבִּ֣י נִשְׁקָֽפְתִּי׃

משלי 7:6 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
כי בחלון ביתי בעד אשנבי נשקפתי׃

Links
Proverbs 7:6Proverbs 7:6 Text AnalysisProverbs 7:6 InterlinearProverbs 7:6 MultilingualProverbs 7:6 TSKProverbs 7:6 Cross ReferencesProverbs 7:6 Bible HubProverbs 7:6 Biblia ParalelaProverbs 7:6 Chinese BibleProverbs 7:6 French BibleProverbs 7:6 German Bible

Bible Hub
Proverbs 7:5
Top of Page
Top of Page