Psalm 5:11
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
8055 [e]wə-yiś-mə-ḥūוְיִשְׂמְח֨וּand in You rejoiceVerb
3605 [e]ḵālכָל־allNoun
2620 [e]ḥō-w-sêח֪וֹסֵיthose who put their trustVerb
  ḇāḵבָ֡ךְinPrep
5769 [e]lə-‘ō-w-lāmלְעוֹלָ֣םlet them everNoun
7442 [e]yə-ran-nê-nūיְ֭רַנֵּנוּshout for joyVerb
5526 [e]wə-ṯā-sêḵוְתָסֵ֣ךְand because You defendVerb
5921 [e]‘ā-lê-mōw;עָלֵ֑ימוֹthemPrep
5970 [e]wə-ya‘-lə-ṣūוְֽיַעְלְצ֥וּand be joyfulVerb
  ḇə-ḵā,בְ֝ךָ֗inPrep
157 [e]’ō-hă-ḇêאֹהֲבֵ֥יlet them also that loveVerb
8034 [e]šə-me-ḵā.שְׁמֶֽךָ׃Your nameNoun
Hebrew Texts
תהילים 5:11 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְיִשְׂמְח֨וּ כָל־חֹ֪וסֵי בָ֡ךְ לְעֹולָ֣ם יְ֭רַנֵּנוּ וְתָסֵ֣ךְ עָלֵ֑ימֹו וְֽיַעְלְצ֥וּ בְ֝ךָ֗ אֹהֲבֵ֥י שְׁמֶֽךָ׃

תהילים 5:11 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וישמחו כל־חוסי בך לעולם ירננו ותסך עלימו ויעלצו בך אהבי שמך׃

Links
Psalm 5:11Psalm 5:11 Text AnalysisPsalm 5:11 InterlinearPsalm 5:11 MultilingualPsalm 5:11 TSKPsalm 5:11 Cross ReferencesPsalm 5:11 Bible HubPsalm 5:11 Biblia ParalelaPsalm 5:11 Chinese BiblePsalm 5:11 French BiblePsalm 5:11 German Bible

Bible Hub
Psalm 5:10
Top of Page
Top of Page