Ruth 2:15
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
6965 [e]wat-tā-qāmוַתָּ֖קָםwhen she was risen upVerb
3950 [e]lə-laq-qêṭ;לְלַקֵּ֑טto gleanVerb
6680 [e]way-ṣawוַיְצַו֩and commandedVerb
1162 [e]bō-‘azבֹּ֨עַזBoazNoun
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
5288 [e]nə-‘ā-rāwנְעָרָ֜יוhis young menNoun
559 [e]lê-mōr,לֵאמֹ֗רsayingVerb
1571 [e]gamגַּ֣םeveningAdv
996 [e]bênבֵּ֧יןamongPrep
6016 [e]hā-‘o-mā-rîmהָֽעֳמָרִ֛יםthe sheavesNoun
3950 [e]tə-laq-qêṭתְּלַקֵּ֖טLet her gleanVerb
3808 [e]wə-lōוְלֹ֥אand notAdv
3637 [e]ṯaḵ-lî-mū-hā.תַכְלִימֽוּהָ׃do reproachVerb
Hebrew Texts
רות 2:15 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַתָּ֖קָם לְלַקֵּ֑ט וַיְצַו֩ בֹּ֨עַז אֶת־נְעָרָ֜יו לֵאמֹ֗ר גַּ֣ם בֵּ֧ין הָֽעֳמָרִ֛ים תְּלַקֵּ֖ט וְלֹ֥א תַכְלִימֽוּהָ׃

רות 2:15 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ותקם ללקט ויצו בעז את־נעריו לאמר גם בין העמרים תלקט ולא תכלימוה׃

Links
Ruth 2:15Ruth 2:15 Text AnalysisRuth 2:15 InterlinearRuth 2:15 MultilingualRuth 2:15 TSKRuth 2:15 Cross ReferencesRuth 2:15 Bible HubRuth 2:15 Biblia ParalelaRuth 2:15 Chinese BibleRuth 2:15 French BibleRuth 2:15 German Bible

Bible Hub
Ruth 2:14
Top of Page
Top of Page