Zechariah 6:6
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
834 [e]’ă-šer-אֲשֶׁר־thatPrt
  bāhבָּ֞הּinPrep
5483 [e]has-sū-sîmהַסּוּסִ֣יםthe horsesNoun
7838 [e]haš-šə-ḥō-rîm,הַשְּׁחֹרִ֗יםblack [are]Adj
3318 [e]yō-ṣə-’îmיֹֽצְאִים֙therein go forthVerb
413 [e]’el-אֶל־intoPrep
776 [e]’e-reṣאֶ֣רֶץcountryNoun
6828 [e]ṣā-p̄ō-wn,צָפ֔וֹןthe northNoun
3836 [e]wə-hal-lə-ḇā-nîm,וְהַלְּבָנִ֔יםand the whiteAdj
3318 [e]yā-ṣə-’ūיָצְא֖וּgo forthVerb
413 [e]’el-אֶל־afterPrep
310 [e]’a-ḥă-rê-hem;אַֽחֲרֵיהֶ֑םthemAdv
1261 [e]wə-hab-bə-rud-dîm,וְהַ֨בְּרֻדִּ֔יםand the spottedAdj
3318 [e]yā-ṣə-’ūיָצְא֖וּgo forthVerb
413 [e]’el-אֶל־towardPrep
776 [e]’e-reṣאֶ֥רֶץcountryNoun
8486 [e]hat-tê-mān.הַתֵּימָֽן׃the southNoun
Hebrew Texts
זכריה 6:6 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
אֲשֶׁר־בָּ֞הּ הַסּוּסִ֣ים הַשְּׁחֹרִ֗ים יֹֽצְאִים֙ אֶל־אֶ֣רֶץ צָפֹ֔ון וְהַלְּבָנִ֔ים יָצְא֖וּ אֶל־אַֽחֲרֵיהֶ֑ם וְהַ֨בְּרֻדִּ֔ים יָצְא֖וּ אֶל־אֶ֥רֶץ הַתֵּימָֽן׃

זכריה 6:6 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
אשר־בה הסוסים השחרים יצאים אל־ארץ צפון והלבנים יצאו אל־אחריהם והברדים יצאו אל־ארץ התימן׃

Links
Zechariah 6:6Zechariah 6:6 Text AnalysisZechariah 6:6 InterlinearZechariah 6:6 MultilingualZechariah 6:6 TSKZechariah 6:6 Cross ReferencesZechariah 6:6 Bible HubZechariah 6:6 Biblia ParalelaZechariah 6:6 Chinese BibleZechariah 6:6 French BibleZechariah 6:6 German Bible

Bible Hub
Zechariah 6:5
Top of Page
Top of Page