δώδεκα
Englishman's Concordance
δώδεκα (dōdeka) — 75 Occurrences

Matthew 9:20 Adj
GRK: γυνὴ αἱμορροοῦσα δώδεκα ἔτη προσελθοῦσα
NAS: who had been suffering from a hemorrhage for twelve years,
KJV: which was diseased with an issue of blood twelve years,
INT: a woman having had a flux of blood twelve years having come

Matthew 10:1 Adj
GRK: προσκαλεσάμενος τοὺς δώδεκα μαθητὰς αὐτοῦ
NAS: Jesus summoned His twelve disciples
KJV: unto [him] his twelve disciples,
INT: having called to [him] the twelve disciples of him

Matthew 10:2 Adj
GRK: Τῶν δὲ δώδεκα ἀποστόλων τὰ
NAS: the names of the twelve apostles
KJV: the names of the twelve apostles
INT: and [the] twelve apostles the

Matthew 10:5 Adj
GRK: Τούτους τοὺς δώδεκα ἀπέστειλεν ὁ
NAS: These twelve Jesus sent
KJV: These twelve Jesus sent forth,
INT: These twelve sent forth

Matthew 11:1 Adj
GRK: διατάσσων τοῖς δώδεκα μαθηταῖς αὐτοῦ
NAS: giving instructions to His twelve disciples,
KJV: his twelve disciples,
INT: commanding twelve disciples his

Matthew 14:20 Adj
GRK: τῶν κλασμάτων δώδεκα κοφίνους πλήρεις
NAS: of the broken pieces, twelve full
KJV: that remained twelve baskets
INT: of the fragments twelve hand-baskets full

Matthew 19:28 Adj
GRK: ὑμεῖς ἐπὶ δώδεκα θρόνους κρίνοντες
NAS: shall sit upon twelve thrones,
KJV: shall sit upon twelve thrones, judging
INT: you on twelve thrones judging

Matthew 19:28 Adj
GRK: κρίνοντες τὰς δώδεκα φυλὰς τοῦ
NAS: judging the twelve tribes
KJV: judging the twelve tribes
INT: judging the twelve tribes

Matthew 20:17 Adj
GRK: παρέλαβεν τοὺς δώδεκα μαθητὰς κατ'
NAS: He took the twelve [disciples] aside by themselves,
KJV: took the twelve disciples
INT: he took the twelve disciples apart

Matthew 26:14 Adj
GRK: εἷς τῶν δώδεκα ὁ λεγόμενος
NAS: Then one of the twelve, named Judas
KJV: Then one of the twelve, called Judas
INT: one of the twelve who being called

Matthew 26:20 Adj
GRK: μετὰ τῶν δώδεκα μαθητῶν
NAS: Jesus was reclining [at the table] with the twelve disciples.
KJV: he sat down with the twelve.
INT: with the twelve disciples

Matthew 26:47 Adj
GRK: εἷς τῶν δώδεκα ἦλθεν καὶ
NAS: one of the twelve, came
KJV: Judas, one of the twelve, came, and
INT: one of the twelve came and

Matthew 26:53 Adj
GRK: ἄρτι πλείω δώδεκα λεγιῶνας ἀγγέλων
NAS: more than twelve legions
KJV: more than twelve legions of angels?
INT: presently more than twelve legions of angels

Mark 3:14 Adj
GRK: καὶ ἐποίησεν δώδεκα οὓς καὶ
NAS: And He appointed twelve, so
KJV: he ordained twelve, that
INT: And he appointed twelve ones and

Mark 3:16 Adj
GRK: ἐποίησεν τοὺς δώδεκα καὶ ἐπέθηκεν
INT: he appointed the twelve And he added

Mark 4:10 Adj
GRK: σὺν τοῖς δώδεκα τὰς παραβολάς
NAS: along with the twelve, [began] asking
KJV: him with the twelve asked of him
INT: with the twelve [as to] the parable

Mark 5:25 Adj
GRK: ῥύσει αἵματος δώδεκα ἔτη
NAS: a hemorrhage for twelve years,
KJV: issue of blood twelve years,
INT: a flux of blood twelve years

Mark 5:42 Adj
GRK: γὰρ ἐτῶν δώδεκα καὶ ἐξέστησαν
NAS: up and [began] to walk, for she was twelve years
KJV: she was [of the age] of twelve years.
INT: indeed of years twelve And they were overcome

Mark 6:7 Adj
GRK: προσκαλεῖται τοὺς δώδεκα καὶ ἤρξατο
NAS: And He summoned the twelve and began
KJV: he called [unto him] the twelve, and
INT: he calls to [him] the twelve and began

Mark 6:43 Adj
GRK: ἦραν κλάσματα δώδεκα κοφίνων πληρώματα
NAS: and they picked up twelve full baskets
KJV: And they took up twelve baskets full
INT: they took up of fragments twelve hand-baskets full

Mark 8:19 Adj
GRK: λέγουσιν αὐτῷ Δώδεκα
NAS: up? They said to Him, Twelve.
KJV: They say unto him, Twelve.
INT: They say to him Twelve

Mark 9:35 Adj
GRK: ἐφώνησεν τοὺς δώδεκα καὶ λέγει
NAS: He called the twelve and said
KJV: and called the twelve, and
INT: he called the twelve and he says

Mark 10:32 Adj
GRK: πάλιν τοὺς δώδεκα ἤρξατο αὐτοῖς
NAS: He took the twelve aside
KJV: again the twelve, and began
INT: again the twelve he began them

Mark 11:11 Adj
GRK: μετὰ τῶν δώδεκα
NAS: for Bethany with the twelve, since it was already
KJV: Bethany with the twelve.
INT: with the twelve

Mark 14:10 Adj
GRK: εἷς τῶν δώδεκα ἀπῆλθεν πρὸς
NAS: was one of the twelve, went off
KJV: Iscariot, one of the twelve, went unto
INT: one of the twelve went away to

Mark 14:17 Adj
GRK: μετὰ τῶν δώδεκα
NAS: He came with the twelve.
KJV: he cometh with the twelve.
INT: with the twelve

Mark 14:20 Adj
GRK: Εἷς τῶν δώδεκα ὁ ἐμβαπτόμενος
NAS: And He said to them, [It is] one of the twelve, one who dips
KJV: of the twelve, that dippeth
INT: [It is] one of the twelve who is dipping

Mark 14:43 Adj
GRK: εἷς τῶν δώδεκα καὶ μετ'
NAS: one of the twelve, came
KJV: Judas, one of the twelve, and with
INT: one of the twelve and with

Luke 2:42 Adj
GRK: ἐγένετο ἐτῶν δώδεκα ἀναβαινόντων αὐτῶν
NAS: He became twelve, they went
KJV: when he was twelve years old, they
INT: he was years [old] twelve having gone up they

Luke 6:13 Adj
GRK: ἀπ' αὐτῶν δώδεκα οὓς καὶ
NAS: to Him and chose twelve of them, whom
KJV: them he chose twelve, whom also
INT: from them twelve whom also

Luke 8:1 Adj
GRK: καὶ οἱ δώδεκα σὺν αὐτῷ
NAS: of God. The twelve were with Him,
KJV: and the twelve [were] with
INT: and the twelve [were] with him

Luke 8:42 Adj
GRK: ὡς ἐτῶν δώδεκα καὶ αὐτὴ
NAS: about twelve years
KJV: about twelve years of age,
INT: about years [old] twelve and she

Luke 8:43 Adj
GRK: ἀπὸ ἐτῶν δώδεκα ἥτις ἰατροῖς
NAS: a hemorrhage for twelve years,
KJV: an issue of blood twelve years, which
INT: for years twelve who on physicians

Luke 9:1 Adj
GRK: δὲ τοὺς δώδεκα ἔδωκεν αὐτοῖς
NAS: And He called the twelve together,
KJV: his twelve disciples
INT: moreover the twelve he gave to them

Luke 9:12 Adj
GRK: δὲ οἱ δώδεκα εἶπαν αὐτῷ
NAS: was ending, and the twelve came
KJV: came the twelve, and said
INT: moreover the twelve said to him

Luke 9:17 Adj
GRK: κλασμάτων κόφινοι δώδεκα
NAS: were picked up, twelve baskets
KJV: that remained to them twelve baskets.
INT: of fragments hand-baskets twelve

Luke 18:31 Adj
GRK: δὲ τοὺς δώδεκα εἶπεν πρὸς
NAS: Then He took the twelve aside and said
KJV: he took [unto him] the twelve, and said
INT: moreover the twelve he said to

Luke 22:3 Adj
GRK: ἀριθμοῦ τῶν δώδεκα
NAS: belonging to the number of the twelve.
KJV: of the number of the twelve.
INT: number of the twelve

Luke 22:30 Adj
GRK: θρόνων τὰς δώδεκα φυλὰς κρίνοντες
NAS: judging the twelve tribes
KJV: judging the twelve tribes
INT: thrones the twelve tribes judging

Luke 22:47 Adj
GRK: εἷς τῶν δώδεκα προήρχετο αὐτούς
NAS: one of the twelve, was preceding
KJV: one of the twelve, went before
INT: one of the twelve was going before them

John 6:13 Adj
GRK: καὶ ἐγέμισαν δώδεκα κοφίνους κλασμάτων
NAS: them up, and filled twelve baskets
KJV: filled twelve baskets
INT: also filled twelve hand-baskets of fragments

John 6:67 Adj
GRK: Ἰησοῦς τοῖς δώδεκα Μὴ καὶ
NAS: said to the twelve, You do not want
KJV: said Jesus unto the twelve, Will
INT: Jesus to the twelve not Also

John 6:70 Adj
GRK: ὑμᾶς τοὺς δώδεκα ἐξελεξάμην καὶ
NAS: not choose you, the twelve, and [yet] one
KJV: chosen you twelve, and one
INT: you the twelve did choose and

John 6:71 Adj
GRK: ἐκ τῶν δώδεκα
NAS: for he, one of the twelve, was going
KJV: one of the twelve.
INT: of the twelve

John 11:9 Adj
GRK: Ἰησοῦς Οὐχὶ δώδεκα ὧραί εἰσιν
NAS: Are there not twelve hours
KJV: Are there not twelve hours in the day?
INT: Jesus Not twelve hours are there

John 20:24 Adj
GRK: ἐκ τῶν δώδεκα ὁ λεγόμενος
NAS: one of the twelve, called
KJV: one of the twelve, called Didymus,
INT: of the twelve the [one] called

Acts 6:2 Adj
GRK: δὲ οἱ δώδεκα τὸ πλῆθος
NAS: So the twelve summoned
KJV: Then the twelve called the multitude
INT: moreover the twelve the multitude

Acts 7:8 Adj
GRK: Ἰακὼβ τοὺς δώδεκα πατριάρχας
NAS: and Jacob [of] the twelve patriarchs.
KJV: Jacob [begat] the twelve patriarchs.
INT: Jacob the twelve patriarchs

Acts 19:7 Adj
GRK: ἄνδρες ὡσεὶ δώδεκα
NAS: There were in all about twelve men.
INT: men about twelve

Acts 24:11 Adj
GRK: μοι ἡμέραι δώδεκα ἀφ' ἧς
NAS: that no more than twelve days ago
INT: to me days twelve from which

1 Corinthians 15:5 Adj
GRK: εἶτα τοῖς δώδεκα
NAS: to Cephas, then to the twelve.
KJV: of Cephas, then of the twelve:
INT: then to the twelve

James 1:1 Adj
GRK: δοῦλος ταῖς δώδεκα φυλαῖς ταῖς
NAS: Jesus Christ, To the twelve tribes who
KJV: Christ, to the twelve tribes
INT: servant to the twelve tribes which [are]

Revelation 7:5 Adj
GRK: φυλῆς Ἰούδα δώδεκα χιλιάδες ἐσφραγισμένοι
NAS: of Judah, twelve thousand
KJV: [were] sealed twelve thousand.
INT: tribe of Judah twelve thousand sealed

Revelation 7:5 Adj
GRK: φυλῆς Ῥουβὴν δώδεκα χιλιάδες ἐκ
NAS: of Reuben twelve thousand,
KJV: [were] sealed twelve thousand.
INT: [the] tribe of Reuben twelve thousand out of

Revelation 7:5 Adj
GRK: φυλῆς Γὰδ δώδεκα χιλιάδες
NAS: from the tribe of Gad twelve thousand,
KJV: of Gad [were] sealed twelve thousand.
INT: [the] tribe of Gad twelve thousand

Revelation 7:6 Adj
GRK: φυλῆς Ἀσὴρ δώδεκα χιλιάδες ἐκ
NAS: of Asher twelve thousand,
KJV: [were] sealed twelve thousand.
INT: [the] tribe of Asher twelve thousand out of

Revelation 7:6 Adj
GRK: φυλῆς Νεφθαλὶμ δώδεκα χιλιάδες ἐκ
NAS: of Naphtali twelve thousand,
KJV: [were] sealed twelve thousand.
INT: [the] tribe of Naphtali twelve thousand out of

Revelation 7:6 Adj
GRK: φυλῆς Μανασσῆ δώδεκα χιλιάδες
NAS: of Manasseh twelve thousand,
KJV: [were] sealed twelve thousand.
INT: [the] tribe of Manasseh twelve thousand

Revelation 7:7 Adj
GRK: φυλῆς Συμεὼν δώδεκα χιλιάδες ἐκ
NAS: of Simeon twelve thousand,
KJV: [were] sealed twelve thousand.
INT: [the] tribe of Simeon twelve thousand out of

Revelation 7:7 Adj
GRK: φυλῆς Λευὶ δώδεκα χιλιάδες ἐκ
NAS: of Levi twelve thousand,
KJV: [were] sealed twelve thousand.
INT: [the] tribe of Levi twelve thousand out of

Revelation 7:7 Adj
GRK: φυλῆς Ἰσσαχὰρ δώδεκα χιλιάδες
NAS: of Issachar twelve thousand,
KJV: [were] sealed twelve thousand.
INT: [the] tribe of Issachar twelve thousand

Revelation 7:8 Adj
GRK: φυλῆς Ζαβουλὼν δώδεκα χιλιάδες ἐκ
NAS: of Zebulun twelve thousand,
KJV: [were] sealed twelve thousand.
INT: [the] tribe of Zebulun twelve thousand out of

Revelation 7:8 Adj
GRK: φυλῆς Ἰωσὴφ δώδεκα χιλιάδες ἐκ
NAS: of Joseph twelve thousand,
KJV: [were] sealed twelve thousand.
INT: [the] tribe of Joseph twelve thousand out of

Revelation 7:8 Adj
GRK: φυλῆς Βενιαμὶν δώδεκα χιλιάδες ἐσφραγισμένοι
NAS: of Benjamin, twelve thousand
KJV: [were] sealed twelve thousand.
INT: [the] tribe of Benjamin twelve thousand sealed

Revelation 12:1 Adj
GRK: στέφανος ἀστέρων δώδεκα
NAS: a crown of twelve stars;
KJV: head a crown of twelve stars:
INT: a crown of stars twelve

Revelation 21:12 Adj
GRK: ἔχουσα πυλῶνας δώδεκα καὶ ἐπὶ
NAS: wall, with twelve gates,
KJV: high, [and] had twelve gates, and
INT: having gates twelve and at

Revelation 21:12 Adj
GRK: πυλῶσιν ἀγγέλους δώδεκα καὶ ὀνόματα
NAS: and at the gates twelve angels;
KJV: at the gates twelve angels, and
INT: gates angels twelve and names

Revelation 21:12 Adj
GRK: ὀνόματα τῶν δώδεκα φυλῶν υἱῶν
NAS: on them, which are [the names] of the twelve tribes
KJV: are [the names] of the twelve tribes
INT: names of the twelve tribes sons

Revelation 21:14 Adj
GRK: ἔχων θεμελίους δώδεκα καὶ ἐπ'
NAS: had twelve foundation stones,
KJV: had twelve foundations,
INT: having foundations twelve and in

Revelation 21:14 Adj
GRK: ἐπ' αὐτῶν δώδεκα ὀνόματα τῶν
NAS: foundation stones, and on them [were] the twelve names
KJV: the names of the twelve apostles
INT: in them twelve names of the

Revelation 21:14 Adj
GRK: ὀνόματα τῶν δώδεκα ἀποστόλων τοῦ
NAS: names of the twelve apostles
INT: names of the twelve apostles of the

Revelation 21:16 Adj
GRK: ἐπὶ σταδίων δώδεκα χιλιάδων τὸ
KJV: with the reed, twelve thousand
INT: in stadia twelve thousand the

Revelation 21:21 Adj
GRK: καὶ οἱ δώδεκα πυλῶνες δώδεκα
NAS: And the twelve gates were twelve
KJV: And the twelve gates [were] twelve
INT: And the twelve gates twelve

Revelation 21:21 Adj
GRK: δώδεκα πυλῶνες δώδεκα μαργαρῖται ἀνὰ
NAS: gates were twelve pearls;
KJV: gates [were] twelve pearls;
INT: twelve gates twelve pearls respectively

Revelation 22:2 Adj
GRK: ποιοῦν καρποὺς δώδεκα κατὰ μῆνα
NAS: bearing twelve [kinds of] fruit,
KJV: which bare twelve [manner of] fruits,
INT: producing fruits twelve according to month

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page