γράμμασιν
Englishman's Concordance
γράμμασιν (grammasin) — 4 Occurrences

Luke 23:38 Noun-DNP
GRK: ΙΟΥΔΑΙΩΝ ΟΥΤΟΣ γράμμασιν Ἑλληνικοῖς καὶ
KJV: over him in letters of Greek, and
INT: Jews This in letters Greek and

John 5:47 N-DNP
GRK: τοῖς ἐκείνου γράμμασιν οὐ πιστεύετε
NAS: you do not believe his writings, how
KJV: not his writings, how shall ye believe
INT: his writings not you believe

2 Corinthians 3:7 N-DNP
GRK: θανάτου ἐν γράμμασιν ἐντετυπωμένη λίθοις
NAS: of death, in letters engraved
INT: of death in letters having been engraven stones

Galatians 6:11 N-DNP
GRK: πηλίκοις ὑμῖν γράμμασιν ἔγραψα τῇ
NAS: with what large letters I am writing
KJV: how large a letter I have written
INT: in how large to you letters I wrote with

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page