1121. γράμμα (gramma)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 1121. γράμμα (gramma) — 15 Occurrences

Luke 16:6 N-ANP
GRK: σου τὰ γράμματα καὶ καθίσας
NAS: to him, 'Take your bill, and sit down
KJV: Take thy bill, and sit down
INT: your the bill and having sat down

Luke 16:7 N-ANP
GRK: σου τὰ γράμματα καὶ γράψον
NAS: to him, 'Take your bill, and write
KJV: Take thy bill, and write
INT: your bill and write

Luke 23:38 Noun-DNP
GRK: ΙΟΥΔΑΙΩΝ ΟΥΤΟΣ γράμμασιν Ἑλληνικοῖς καὶ
KJV: over him in letters of Greek, and
INT: Jews This in letters Greek and

John 5:47 N-DNP
GRK: τοῖς ἐκείνου γράμμασιν οὐ πιστεύετε
NAS: you do not believe his writings, how
KJV: not his writings, how shall ye believe
INT: his writings not you believe

John 7:15 N-ANP
GRK: Πῶς οὗτος γράμματα οἶδεν μὴ
KJV: knoweth this man letters, having never
INT: How this one writings knows not

Acts 26:24 N-NNP
GRK: πολλά σε γράμματα εἰς μανίαν
NAS: [Your] great learning is driving
KJV: much learning doth make
INT: much you learning to insanity

Acts 28:21 N-ANP
GRK: Ἡμεῖς οὔτε γράμματα περὶ σοῦ
NAS: received letters from Judea
KJV: neither received letters out of Judaea
INT: We neither letters concerning you

Romans 2:27 N-GNS
GRK: τὸν διὰ γράμματος καὶ περιτομῆς
NAS: though having the letter [of the Law] and circumcision
KJV: who by the letter and
INT: who with letter and circumcision

Romans 2:29 N-DNS
GRK: πνεύματι οὐ γράμματι οὗ ὁ
NAS: by the Spirit, not by the letter; and his praise
KJV: [and] not in the letter; whose
INT: spirit not in letter of whom the

Romans 7:6 N-GNS
GRK: οὐ παλαιότητι γράμματος
NAS: and not in oldness of the letter.
KJV: not [in] the oldness of the letter.
INT: not in oldness of letter

2 Corinthians 3:6 N-GNS
GRK: διαθήκης οὐ γράμματος ἀλλὰ πνεύματος
NAS: covenant, not of the letter but of the Spirit;
KJV: not of the letter, but
INT: covenant not of letter but of Spirit

2 Corinthians 3:6 N-NNS
GRK: τὸ γὰρ γράμμα ἀποκτέννει τὸ
NAS: but of the Spirit; for the letter kills,
KJV: for the letter killeth,
INT: the indeed letter kills

2 Corinthians 3:7 N-DNP
GRK: θανάτου ἐν γράμμασιν ἐντετυπωμένη λίθοις
NAS: of death, in letters engraved
INT: of death in letters having been engraven stones

Galatians 6:11 N-DNP
GRK: πηλίκοις ὑμῖν γράμμασιν ἔγραψα τῇ
NAS: with what large letters I am writing
KJV: how large a letter I have written
INT: in how large to you letters I wrote with

2 Timothy 3:15 N-ANP
GRK: τὰ ἱερὰ γράμματα οἶδας τὰ
NAS: the sacred writings which are able
KJV: the holy scriptures, which
INT: the sacred writings you have known which [are]

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page