1563. ἐκεῖ (ekei)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 1563. ἐκεῖ (ekei) — 95 Occurrences

Matthew 2:13 Adv
GRK: καὶ ἴσθι ἐκεῖ ἕως ἂν
NAS: and remain there until
KJV: and be thou there until I
INT: and remain there until anyhow

Matthew 2:15 Adv
GRK: καὶ ἦν ἐκεῖ ἕως τῆς
NAS: He remained there until the death
KJV: And was there until the death
INT: and remained there until the

Matthew 2:22 Adv
GRK: Ἡρῴδου ἐφοβήθη ἐκεῖ ἀπελθεῖν χρηματισθεὶς
NAS: to go there. Then
KJV: to go thither: notwithstanding,
INT: Herod he was afraid there to go having been divinely warned

Matthew 5:24 Adv
GRK: ἄφες ἐκεῖ τὸ δῶρόν
NAS: your offering there before
KJV: Leave there thy gift
INT: leave there the gift

Matthew 6:21 Adv
GRK: θησαυρός σου ἐκεῖ ἔσται καὶ
NAS: your treasure is, there your heart
KJV: treasure is, there will your
INT: treasure of you there will be also

Matthew 8:12 Adv
GRK: τὸ ἐξώτερον ἐκεῖ ἔσται ὁ
NAS: darkness; in that place there will be weeping
KJV: outer darkness: there shall be weeping
INT: the outer there will be the

Matthew 12:45 Adv
GRK: εἰσελθόντα κατοικεῖ ἐκεῖ καὶ γίνεται
NAS: in and live there; and the last
KJV: and dwell there: and
INT: having entered in they dwell there and becomes

Matthew 13:42 Adv
GRK: τοῦ πυρός ἐκεῖ ἔσται ὁ
NAS: of fire; in that place there will be weeping
KJV: of fire: there shall be
INT: of the fire there will be the

Matthew 13:50 Adv
GRK: τοῦ πυρός ἐκεῖ ἔσται ὁ
NAS: of fire; in that place there will be weeping
KJV: of fire: there shall be
INT: of the fire there will be the

Matthew 13:58 Adv
GRK: οὐκ ἐποίησεν ἐκεῖ δυνάμεις πολλὰς
NAS: miracles there because
KJV: mighty works there because
INT: not he did there works of power many

Matthew 14:23 Adv
GRK: μόνος ἦν ἐκεῖ
NAS: and when it was evening, He was there alone.
KJV: was come, he was there alone.
INT: alone he was there

Matthew 15:29 Adv
GRK: ὄρος ἐκάθητο ἐκεῖ
NAS: He was sitting there.
KJV: a mountain, and sat down there.
INT: mountain he was sitting there

Matthew 17:20 Adv
GRK: Μετάβα ἔνθεν ἐκεῖ καὶ μεταβήσεται
NAS: from here to there,' and it will move;
KJV: hence to yonder place; and
INT: Remove from here to there and it will move

Matthew 18:20 Adv
GRK: ἐμὸν ὄνομα ἐκεῖ εἰμὶ ἐν
NAS: I am there in their midst.
KJV: my name, there am I in
INT: my name there am I in

Matthew 19:2 Adv
GRK: ἐθεράπευσεν αὐτοὺς ἐκεῖ
NAS: Him, and He healed them there.
KJV: he healed them there.
INT: he healed them there

Matthew 21:17 Adv
GRK: καὶ ηὐλίσθη ἐκεῖ
NAS: to Bethany, and spent the night there.
KJV: and he lodged there.
INT: and passed the night there

Matthew 22:11 Adv
GRK: ἀνακειμένους εἶδεν ἐκεῖ ἄνθρωπον οὐκ
NAS: a man there who was not dressed
KJV: he saw there a man
INT: guests beheld there a man not

Matthew 22:13 Adv
GRK: τὸ ἐξώτερον ἐκεῖ ἔσται ὁ
NAS: darkness; in that place there will be weeping
KJV: outer darkness; there shall be weeping
INT: outer there will be the

Matthew 24:28 Adv
GRK: τὸ πτῶμα ἐκεῖ συναχθήσονται οἱ
NAS: the corpse is, there the vultures
KJV: the carcase is, there will the eagles
INT: the carcass there will be gathered the

Matthew 24:51 Adv
GRK: ὑποκριτῶν θήσει ἐκεῖ ἔσται ὁ
NAS: in that place there will be weeping
KJV: the hypocrites: there shall be
INT: hypocrites will appoint there will be the

Matthew 25:30 Adv
GRK: τὸ ἐξώτερον ἐκεῖ ἔσται ὁ
NAS: darkness; in that place there will be weeping
KJV: outer darkness: there shall be weeping
INT: outer there will be the

Matthew 26:36 Adv
GRK: οὗ ἀπελθὼν ἐκεῖ προσεύξωμαι
NAS: while I go over there and pray.
KJV: I go and pray yonder.
INT: that having gone away over there I shall pray

Matthew 26:71 Adv
GRK: λέγει τοῖς ἐκεῖ Οὗτος ἦν
NAS: who were there, This man
KJV: said unto them that were there, This
INT: says to those there this [man] was

Matthew 27:36 Adv
GRK: ἐτήρουν αὐτὸν ἐκεῖ
NAS: they [began] to keep watch over Him there.
KJV: they watched him there;
INT: they kept guard over him there

Matthew 27:47 Adv
GRK: δὲ τῶν ἐκεῖ ἑστηκότων ἀκούσαντες
NAS: who were standing there, when they heard
KJV: that stood there, when they heard
INT: moreover of those who there were standing having heard

Matthew 27:55 Adv
GRK: Ἦσαν δὲ ἐκεῖ γυναῖκες πολλαὶ
NAS: women were there looking
KJV: women were there beholding afar off,
INT: they were moreover there women many

Matthew 27:61 Adv
GRK: Ἦν δὲ ἐκεῖ Μαριὰμ ἡ
NAS: Magdalene was there, and the other
KJV: And there was Mary
INT: there was moreover there Mary

Matthew 28:7 Adv
GRK: τὴν Γαλιλαίαν ἐκεῖ αὐτὸν ὄψεσθε
NAS: of you into Galilee, there you will see
KJV: into Galilee; there shall ye see him:
INT: Galilee there him you will see

Mark 1:38 Adv
GRK: ἵνα καὶ ἐκεῖ κηρύξω εἰς
NAS: that I may preach there also;
INT: that also there I might preach for

Mark 2:6 Adv
GRK: τῶν γραμματέων ἐκεῖ καθήμενοι καὶ
NAS: were sitting there and reasoning
KJV: sitting there, and
INT: of the scribes there sitting and

Mark 3:1 Adv
GRK: καὶ ἦν ἐκεῖ ἄνθρωπος ἐξηραμμένην
NAS: and a man was there whose hand
KJV: a man there which had
INT: and there was there a man withered

Mark 5:11 Adv
GRK: Ἦν δὲ ἐκεῖ πρὸς τῷ
NAS: feeding nearby on the mountain.
KJV: there was there nigh
INT: there was moreover there near the

Mark 6:5 Adv
GRK: οὐκ ἐδύνατο ἐκεῖ ποιῆσαι οὐδεμίαν
NAS: no miracle there except that He laid
KJV: And he could there do no
INT: not he was able there to do not any

Mark 6:10 Adv
GRK: εἰς οἰκίαν ἐκεῖ μένετε ἕως
NAS: a house, stay there until you leave
KJV: into an house, there abide till
INT: into a house there remain until

Mark 6:33 Adv
GRK: πόλεων συνέδραμον ἐκεῖ καὶ προῆλθον
NAS: [them] and ran there together
KJV: ran afoot thither out of all
INT: cities ran together there and went before

Mark 11:5 Adv
GRK: τινες τῶν ἐκεῖ ἑστηκότων ἔλεγον
NAS: Some of the bystanders were saying
KJV: that stood there said
INT: some of those there standing said

Mark 13:21 Adv
GRK: χριστός Ἴδε ἐκεῖ μὴ πιστεύετε
NAS: or, 'Behold, [He is] there; do not believe
KJV: lo, [he is] there; believe
INT: Christ Behold there not you shall believe [it]

Mark 14:15 Adv
GRK: ἕτοιμον καὶ ἐκεῖ ἑτοιμάσατε ἡμῖν
NAS: [and] ready; prepare for us there.
KJV: [and] prepared: there make ready
INT: [and] ready And There prepare for us

Mark 16:7 Adv
GRK: τὴν Γαλιλαίαν ἐκεῖ αὐτὸν ὄψεσθε
NAS: of you to Galilee; there you will see
KJV: into Galilee: there shall ye see him,
INT: Galilee there him will you see

Luke 2:6 Adv
GRK: εἶναι αὐτοὺς ἐκεῖ ἐπλήσθησαν αἱ
NAS: While they were there, the days
KJV: were there, the days
INT: were they there were fulfilled the

Luke 6:6 Adv
GRK: ἦν ἄνθρωπος ἐκεῖ καὶ ἡ
NAS: and there was a man there whose
KJV: taught: and there was a man
INT: there was a man there and the

Luke 8:32 Adv
GRK: Ἦν δὲ ἐκεῖ ἀγέλη χοίρων
NAS: feeding there on the mountain;
KJV: And there was there an herd of many
INT: there was moreover there a herd of pigs

Luke 9:4 Adv
GRK: οἰκίαν εἰσέλθητε ἐκεῖ μένετε καὶ
NAS: you enter, stay there until you leave
KJV: ye enter into, there abide, and
INT: house you might enter there remain and

Luke 10:6 Adv
GRK: καὶ ἐὰν ἐκεῖ ᾖ υἱὸς
NAS: of peace is there, your peace
KJV: of peace be there, your peace
INT: And if there be a son

Luke 11:26 Adv
GRK: εἰσελθόντα κατοικεῖ ἐκεῖ καὶ γίνεται
NAS: in and live there; and the last
KJV: and dwell there: and
INT: having entered they dwell there and becomes

Luke 12:18 Adv
GRK: καὶ συνάξω ἐκεῖ πάντα τὸν
NAS: larger ones, and there I will store
KJV: greater; and there will I bestow all
INT: and will lay up there all the

Luke 12:34 Adv
GRK: θησαυρὸς ὑμῶν ἐκεῖ καὶ ἡ
NAS: your treasure is, there your heart
KJV: treasure is, there will your
INT: treasure of you there also the

Luke 13:28 Adv
GRK: Ἐκεῖ ἔσται ὁ
NAS: In that place there will be weeping
KJV: There shall be weeping
INT: There will be the

Luke 15:13 Adv
GRK: μακράν καὶ ἐκεῖ διεσκόρπισεν τὴν
NAS: country, and there he squandered
KJV: country, and there wasted his
INT: distant and there wasted the

Luke 17:21 Adv
GRK: ὧδε ἤ Ἐκεῖ ἰδοὺ γὰρ
NAS: [it is]!' or, 'There [it is]!' For behold,
KJV: or, lo there! for, behold,
INT: here or there Behold indeed

Luke 17:23 Adv
GRK: ὑμῖν Ἰδοὺ ἐκεῖ ἤ Ἰδοὺ
NAS: to you, 'Look there! Look
KJV: or, see there: go not
INT: to you Behold there or Behold

Luke 17:37 Adv
GRK: τὸ σῶμα ἐκεῖ καὶ οἱ
NAS: the body [is], there also
KJV: the body [is], thither will
INT: the body [is] there also the

Luke 21:2 Adv
GRK: πενιχρὰν βάλλουσαν ἐκεῖ λεπτὰ δύο
KJV: widow casting in thither two mites.
INT: poor casting in lepta two

Luke 22:12 Adv
GRK: μέγα ἐστρωμένον ἐκεῖ ἑτοιμάσατε
NAS: upper room; prepare it there.
KJV: furnished: there make ready.
INT: a large furnished there prepare

Luke 23:33 Adv
GRK: καλούμενον Κρανίον ἐκεῖ ἐσταύρωσαν αὐτὸν
NAS: The Skull, there they crucified
KJV: Calvary, there they crucified
INT: called The Skull there they crucified him

John 2:1 Adv
GRK: τοῦ Ἰησοῦ ἐκεῖ
NAS: and the mother of Jesus was there;
KJV: of Jesus was there:
INT: of Jesus there

John 2:6 Adv
GRK: ἦσαν δὲ ἐκεῖ λίθιναι ὑδρίαι
NAS: set there for the Jewish
KJV: there were set there six waterpots
INT: There were moreover there of stone water pots

John 2:12 Adv
GRK: αὐτοῦ καὶ ἐκεῖ ἔμειναν οὐ
NAS: and they stayed there a few
KJV: and they continued there not many
INT: of him and there they abode not

John 3:22 Adv
GRK: γῆν καὶ ἐκεῖ διέτριβεν μετ'
NAS: of Judea, and there He was spending time
KJV: of Judaea; and there he tarried with
INT: land and there he stayed with

John 3:23 Adv
GRK: πολλὰ ἦν ἐκεῖ καὶ παρεγίνοντο
NAS: water there; and [people] were coming
KJV: much water there: and they came,
INT: many were there and they were coming

John 4:6 Adv
GRK: ἦν δὲ ἐκεῖ πηγὴ τοῦ
NAS: and Jacob's well was there. So Jesus,
KJV: well was there. Jesus therefore,
INT: was moreover there well

John 4:40 Adv
GRK: καὶ ἔμεινεν ἐκεῖ δύο ἡμέρας
NAS: with them; and He stayed there two
KJV: and he abode there two days.
INT: and he abode there two days

John 5:5 Adv
GRK: τις ἄνθρωπος ἐκεῖ τριάκοντα καὶ
NAS: A man was there who had been ill
KJV: man was there, which had an infirmity
INT: a certain man there thirty eight also

John 6:3 Adv
GRK: Ἰησοῦς καὶ ἐκεῖ ἐκάθητο μετὰ
NAS: up on the mountain, and there He sat down
KJV: a mountain, and there he sat with
INT: Jesus and there sat with

John 6:22 Adv
GRK: οὐκ ἦν ἐκεῖ εἰ μὴ
NAS: other small boat there, except one,
KJV: other boat there, save that
INT: no was there if not

John 6:24 Adv
GRK: οὐκ ἔστιν ἐκεῖ οὐδὲ οἱ
NAS: that Jesus was not there, nor
KJV: was not there, neither his
INT: not is there nor the

John 10:40 Adv
GRK: καὶ ἔμεινεν ἐκεῖ
NAS: baptizing, and He was staying there.
KJV: baptized; and there he abode.
INT: and he abode there

John 10:42 Adv
GRK: εἰς αὐτὸν ἐκεῖ
NAS: Many believed in Him there.
KJV: on him there.
INT: on him there

John 11:8 Adv
GRK: πάλιν ὑπάγεις ἐκεῖ
NAS: You, and are You going there again?
KJV: and goest thou thither again?
INT: again go you there

John 11:15 Adv
GRK: οὐκ ἤμην ἐκεῖ ἀλλὰ ἄγωμεν
NAS: for your sakes that I was not there, so
KJV: not there, to the intent
INT: not I was there But let us go

John 11:31 Adv
GRK: ἵνα κλαύσῃ ἐκεῖ
NAS: to the tomb to weep there.
KJV: to weep there.
INT: that she might weep there

John 12:2 Adv
GRK: αὐτῷ δεῖπνον ἐκεῖ καὶ ἡ
NAS: Him a supper there, and Martha
KJV: There they made him
INT: him a supper there and

John 12:9 Adv
GRK: Ἰουδαίων ὅτι ἐκεῖ ἐστίν καὶ
NAS: learned that He was there; and they came,
KJV: that he was there: and they came
INT: Jews that there he is and

John 12:26 Adv
GRK: εἰμὶ ἐγὼ ἐκεῖ καὶ ὁ
NAS: I am, there My servant
KJV: I am, there shall also
INT: am I there also the

John 18:2 Adv
GRK: συνήχθη Ἰησοῦς ἐκεῖ μετὰ τῶν
NAS: met there with His disciples.
KJV: ofttimes resorted thither with his
INT: gathered together Jesus there with the

John 18:3 Adv
GRK: ὑπηρέτας ἔρχεται ἐκεῖ μετὰ φανῶν
NAS: came there with lanterns
KJV: cometh thither with
INT: officers comes there with torches

John 19:42 Adv
GRK: ἐκεῖ οὖν διὰ
NAS: they laid Jesus there.
KJV: There laid they Jesus
INT: There therefore on account of

Acts 9:33 Adv
GRK: εὗρεν δὲ ἐκεῖ ἄνθρωπόν τινα
NAS: There he found a man
KJV: And there he found a certain
INT: he found moreover there a man certain

Acts 16:1 Adv
GRK: τις ἦν ἐκεῖ ὀνόματι Τιμόθεος
NAS: And a disciple was there, named
KJV: disciple was there, named Timotheus,
INT: certain was there by name Timothy

Acts 17:14 Adv
GRK: ὁ Τιμόθεος ἐκεῖ
NAS: and Timothy remained there.
KJV: Timotheus abode there still.
INT: Timothy there

Acts 19:21 Adv
GRK: γενέσθαι με ἐκεῖ δεῖ με
NAS: After I have been there, I must also
KJV: I have been there, I must
INT: having been my there it behoves me

Acts 25:9 Adv
GRK: Ἰεροσόλυμα ἀναβὰς ἐκεῖ περὶ τούτων
KJV: to Jerusalem, and there be judged of
INT: Jeruslaem having gone up there concerning these things

Acts 25:14 Adv
GRK: ἡμέρας διέτριβον ἐκεῖ ὁ Φῆστος
NAS: many days there, Festus laid
KJV: when they had been there many days,
INT: days they stayed there Festus

Romans 9:26 Adv
GRK: μου ὑμεῖς ἐκεῖ κληθήσονται υἱοὶ
NAS: TO THEM, 'YOU ARE NOT MY PEOPLE,' THERE THEY SHALL BE CALLED
KJV: people; there shall they be called
INT: of me [are] you there they will be called sons

Romans 15:24 Adv
GRK: ὑμῶν προπεμφθῆναι ἐκεῖ ἐὰν ὑμῶν
NAS: and to be helped on my way there by you, when I have first
KJV: to be brought on my way thitherward by
INT: you to be set forward there if of you

Titus 3:12 Adv
GRK: εἰς Νικόπολιν ἐκεῖ γὰρ κέκρικα
NAS: to spend the winter there.
KJV: for I have determined there to winter.
INT: to Nicopolis there indeed I have decided

Hebrews 7:8 Adv
GRK: ἄνθρωποι λαμβάνουσιν ἐκεῖ δὲ μαρτυρούμενος
NAS: tithes, but in that case one [receives them], of whom it is witnessed
KJV: but there he [receiveth them], of whom it is witnessed
INT: men receive in that place moreover [one] testified that

James 2:3 Adv
GRK: ἢ κάθου ἐκεῖ ὑπὸ τὸ
NAS: You stand over there, or
KJV: Stand thou there, or sit
INT: or sit you there under the

James 3:16 Adv
GRK: καὶ ἐριθεία ἐκεῖ ἀκαταστασία καὶ
NAS: and selfish ambition exist, there is disorder
KJV: strife [is], there [is] confusion
INT: and self-interest [are] there [is] disorder and

James 4:13 Adv
GRK: καὶ ποιήσομεν ἐκεῖ ἐνιαυτὸν καὶ
NAS: a year there and engage in business
KJV: and continue there a year,
INT: and may spend there a year and

Revelation 2:14 Adv
GRK: ὅτι ἔχεις ἐκεῖ κρατοῦντας τὴν
NAS: you have there some who hold
KJV: thou hast there them that hold
INT: because you have there [those] holding the

Revelation 12:6 Adv
GRK: ὅπου ἔχει ἐκεῖ τόπον ἡτοιμασμένον
NAS: so that there she would be nourished
KJV: her there a thousand
INT: where she has there a place prepared

Revelation 12:6 Adv
GRK: θεοῦ ἵνα ἐκεῖ τρέφωσιν αὐτὴν
INT: God that there they should nourish her

Revelation 12:14 Adv
GRK: ὅπου τρέφεται ἐκεῖ καιρὸν καὶ
KJV: she is nourished for a time, and
INT: where she is nourished there a time and

Revelation 21:25 Adv
GRK: οὐκ ἔσται ἐκεῖ
NAS: night there) its gates
KJV: no night there.
INT: not will be there

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page