1699. ἐμός (emos)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 1699. ἐμός (emos) — 76 Occurrences

Matthew 18:20 PPro-AN1S
GRK: εἰς τὸ ἐμὸν ὄνομα ἐκεῖ
KJV: gathered together in my name, there
INT: unto my name there

Matthew 20:15 PPro-DN1P
GRK: ἐν τοῖς ἐμοῖς ἢ ὁ
NAS: with what is my own? Or
KJV: I will with mine own? Is
INT: with that which [is] mine or the

Matthew 20:23 PPro-NN1S
GRK: οὐκ ἔστιν ἐμὸν τοῦτο δοῦναι
NAS: this is not Mine to give,
KJV: is not mine to give, but
INT: not is mine this to give

Matthew 25:27 PPro-AN1S
GRK: ἂν τὸ ἐμὸν σὺν τόκῳ
KJV: have received mine own with
INT: anyhow my own with interest

Mark 8:38 PPro-AM1P
GRK: καὶ τοὺς ἐμοὺς λόγους ἐν
KJV: of me and of my words in
INT: and my words in

Mark 10:40 PPro-NN1S
GRK: οὐκ ἔστιν ἐμὸν δοῦναι ἀλλ'
NAS: on [My] left, this is not Mine to give;
KJV: is not mine to give; but
INT: not is mine to give but [to those]

Luke 9:26 PPro-AM1P
GRK: καὶ τοὺς ἐμοὺς λόγους τοῦτον
KJV: of me and of my words, of him
INT: and my words him

Luke 15:31 PPro-NN1P
GRK: πάντα τὰ ἐμὰ σά ἐστιν
NAS: with me, and all that is mine is yours.
KJV: and all that I have is thine.
INT: all that [is] mine your is

Luke 22:19 PPro-AF1S
GRK: εἰς τὴν ἐμὴν ἀνάμνησιν
KJV: in remembrance of me.
INT: in the of me remembrance

John 3:29 PPro-NF1S
GRK: χαρὰ ἡ ἐμὴ πεπλήρωται
NAS: this joy of mine has been made full.
KJV: voice: this my joy therefore
INT: joy of me is fulfilled

John 4:34 PPro-NN1S
GRK: ὁ Ἰησοῦς Ἐμὸν βρῶμά ἐστιν
KJV: saith unto them, My meat is
INT: Jesus my food is

John 5:30 PPro-NF1S
GRK: κρίσις ἡ ἐμὴ δικαία ἐστίν
NAS: I do not seek My own will,
KJV: I judge: and my judgment is
INT: judgment of me righteous is

John 5:30 PPro-AN1S
GRK: θέλημα τὸ ἐμὸν ἀλλὰ τὸ
KJV: I seek not mine own will, but
INT: will of me but the

John 5:47 PPro-DN1P
GRK: πῶς τοῖς ἐμοῖς ῥήμασιν πιστεύσετε
KJV: how shall ye believe my words?
INT: how in the of me words will you believe

John 6:38 PPro-AN1S
GRK: θέλημα τὸ ἐμὸν ἀλλὰ τὸ
NAS: not to do My own will,
KJV: to do mine own will, but
INT: will of me but the

John 7:6 PPro-NM1S
GRK: καιρὸς ὁ ἐμὸς οὔπω πάρεστιν
KJV: said unto them, My time is
INT: Time my not yet is come

John 7:8 PPro-NM1S
GRK: ὅτι ὁ ἐμὸς καιρὸς οὔπω
KJV: feast; for my time is
INT: for my time not yet

John 7:16 PPro-NF1S
GRK: εἶπεν Ἡ ἐμὴ διδαχὴ οὐκ
NAS: My teaching is not Mine, but His who sent
KJV: and said, My doctrine is
INT: said my teaching not

John 7:16 PPro-NF1S
GRK: οὐκ ἔστιν ἐμὴ ἀλλὰ τοῦ
KJV: is not mine, but his that sent
INT: not is mine but of the [one]

John 8:16 PPro-NF1S
GRK: κρίσις ἡ ἐμὴ ἀληθινή ἐστιν
KJV: I judge, my judgment is
INT: judgment my true is

John 8:31 PPro-DM1S
GRK: λόγῳ τῷ ἐμῷ ἀληθῶς μαθηταί
KJV: continue in my word, [then] are ye
INT: word my truly disciples

John 8:37 PPro-NM1S
GRK: λόγος ὁ ἐμὸς οὐ χωρεῖ
KJV: me, because my word hath
INT: word my not has space

John 8:43 PPro-AF1S
GRK: λαλιὰν τὴν ἐμὴν οὐ γινώσκετε
KJV: understand my speech?
INT: speech my not do you know

John 8:43 PPro-AM1S
GRK: λόγον τὸν ἐμόν
KJV: ye cannot hear my word.
INT: word my

John 8:51 PPro-AM1S
GRK: τις τὸν ἐμὸν λόγον τηρήσῃ
KJV: a man keep my saying, he shall
INT: anyone my word keep

John 8:56 PPro-AF1S
GRK: ἡμέραν τὴν ἐμήν καὶ εἶδεν
KJV: to see my day: and
INT: day my and he saw

John 10:14 PPro-AN1P
GRK: γινώσκω τὰ ἐμὰ καὶ γινώσκουσί
NAS: and I know My own and My own
KJV: and know my [sheep], and am known
INT: I know those that [are] my and am known

John 10:14 PPro-AN1P
GRK: με τὰ ἐμά
NAS: and I know My own and My own know Me,
KJV: am known of mine.
INT: of those that [are] my

John 10:26 PPro-GN1P
GRK: προβάτων τῶν ἐμῶν
KJV: not of my sheep, as
INT: sheep of me

John 10:27 PPro-NN1P
GRK: πρόβατα τὰ ἐμὰ τῆς φωνῆς
KJV: My sheep hear
INT: Sheep my the voice

John 12:26 PPro-NM1S
GRK: διάκονος ὁ ἐμὸς ἔσται ἐάν
KJV: shall also my servant be:
INT: servant of me will be if

John 13:35 PPro-D1S
GRK: πάντες ὅτι ἐμοὶ μαθηταί ἐστε
KJV: that ye are my disciples, if
INT: all that to me disciples you are

John 14:15 PPro-AF1P
GRK: ἐντολὰς τὰς ἐμὰς τηρήσετε
KJV: me, keep my commandments.
INT: commandments my keep

John 14:24 PPro-NM1S
GRK: οὐκ ἔστιν ἐμὸς ἀλλὰ τοῦ
NAS: you hear is not Mine, but the Father's
KJV: is not mine, but the Father's
INT: not is mine but of the

John 14:27 PPro-AF1S
GRK: εἰρήνην τὴν ἐμὴν δίδωμι ὑμῖν
KJV: I leave with you, my peace I give
INT: peace my I give to you

John 15:8 PPro-D1S
GRK: καὶ γένησθε ἐμοὶ μαθηταί
KJV: so shall ye be my disciples.
INT: and you shall be to me disciples

John 15:9 PPro-DF1S
GRK: ἀγάπῃ τῇ ἐμῇ
KJV: continue ye in my love.
INT: love my

John 15:11 PPro-NF1S
GRK: χαρὰ ἡ ἐμὴ ἐν ὑμῖν
KJV: unto you, that my joy might remain
INT: joy my in you

John 15:12 PPro-NF1S
GRK: ἐντολὴ ἡ ἐμὴ ἵνα ἀγαπᾶτε
KJV: This is my commandment, That
INT: commandment my that you love

John 16:14 PPro-G1S
GRK: ἐκ τοῦ ἐμοῦ λήμψεται καὶ
KJV: of mine, and
INT: of that which [is] mine he will take and

John 16:15 PPro-NN1P
GRK: ὁ πατὴρ ἐμά ἐστιν διὰ
NAS: has are Mine; therefore
KJV: hath are mine: therefore said I,
INT: the Father mine are because of

John 16:15 PPro-G1S
GRK: ἐκ τοῦ ἐμοῦ λαμβάνει καὶ
KJV: he shall take of mine, and shall shew
INT: of that which [is] mine he will take and

John 17:10 PPro-NN1P
GRK: καὶ τὰ ἐμὰ πάντα σά
NAS: and all things that are Mine are Yours,
KJV: And all mine are thine,
INT: and things my all yours

John 17:10 PPro-NN1P
GRK: τὰ σὰ ἐμά καὶ δεδόξασμαι
NAS: and Yours are Mine; and I have been glorified
KJV: and thine are mine; and I am glorified
INT: the your things mine and I have been glorified

John 17:13 PPro-AF1S
GRK: χαρὰν τὴν ἐμὴν πεπληρωμένην ἐν
KJV: that they might have my joy fulfilled
INT: joy my fulfilled in

John 17:24 PPro-AF1S
GRK: δόξαν τὴν ἐμὴν ἣν δέδωκάς
KJV: that they may behold my glory, which
INT: glory my which you gave

John 18:36 PPro-NF1S
GRK: βασιλεία ἡ ἐμὴ οὐκ ἔστιν
KJV: Jesus answered, My kingdom is
INT: kingdom my not is

John 18:36 PPro-NF1S
GRK: βασιλεία ἡ ἐμή οἱ ὑπηρέται
KJV: world: if my kingdom were
INT: kingdom my attendants

John 18:36 PPro-D1S
GRK: ὑπηρέται οἱ ἐμοὶ ἠγωνίζοντο ἄν
KJV: world, then would my servants fight,
INT: attendants my would fight anyhow

John 18:36 PPro-NF1S
GRK: βασιλεία ἡ ἐμὴ οὐκ ἔστιν
KJV: now is my kingdom not
INT: kingdom my not is

Romans 3:7 PPro-DN1S
GRK: ἐν τῷ ἐμῷ ψεύσματι ἐπερίσσευσεν
KJV: hath more abounded through my lie unto
INT: in my lie abounded

Romans 10:1 PPro-GF1S
GRK: εὐδοκία τῆς ἐμῆς καρδίας καὶ
KJV: Brethren, my heart's desire
INT: good pleasure of the my heart and

1 Corinthians 1:15 PPro-AN1S
GRK: εἰς τὸ ἐμὸν ὄνομα ἐβαπτίσθητε
KJV: I had baptized in mine own name.
INT: unto my name you were baptized

1 Corinthians 5:4 PPro-G1S
GRK: καὶ τοῦ ἐμοῦ πνεύματος σὺν
KJV: and my spirit,
INT: and my spirit with

1 Corinthians 7:40 PPro-AF1S
GRK: κατὰ τὴν ἐμὴν γνώμην δοκῶ
KJV: abide, after my judgment: and
INT: according to my judgment I think

1 Corinthians 9:3 PPro-NF1S
GRK: ἐμὴ ἀπολογία τοῖς
KJV: Mine answer to them that do examine
INT: my defense to those

1 Corinthians 11:24 PPro-AF1S
GRK: εἰς τὴν ἐμὴν ἀνάμνησιν
KJV: in remembrance of me.
INT: in of me remembrance

1 Corinthians 11:25 PPro-DN1S
GRK: ἐν τῷ ἐμῷ αἵματι τοῦτο
KJV: testament in my blood: this
INT: in my blood this

1 Corinthians 11:25 PPro-AF1S
GRK: εἰς τὴν ἐμὴν ἀνάμνησιν
KJV: [it], in remembrance of me.
INT: in the of me remembrance

1 Corinthians 16:18 PPro-AN1S
GRK: γὰρ τὸ ἐμὸν πνεῦμα καὶ
KJV: For they have refreshed my spirit and
INT: indeed my spirit and

1 Corinthians 16:21 PPro-DF1S
GRK: ἀσπασμὸς τῇ ἐμῇ χειρὶ Παύλου
NAS: The greeting is in my own hand-- Paul.
KJV: of [me] Paul with mine own hand.
INT: greeting the own hand of Paul

2 Corinthians 1:23 PPro-AF1S
GRK: ἐπὶ τὴν ἐμὴν ψυχήν ὅτι
KJV: for a record upon my soul, that
INT: upon my soul that

2 Corinthians 2:3 PPro-NF1S
GRK: ὅτι ἡ ἐμὴ χαρὰ πάντων
KJV: all, that my joy is
INT: that my joy of all

2 Corinthians 8:23 PPro-NM1S
GRK: Τίτου κοινωνὸς ἐμὸς καὶ εἰς
KJV: Titus, [he is] my partner
INT: Titus [he is] partner my and for

Galatians 1:13 PPro-AF1S
GRK: γὰρ τὴν ἐμὴν ἀναστροφήν ποτε
KJV: ye have heard of my conversation
INT: indeed my way of life once

Galatians 6:11 PPro-DF1S
GRK: ἔγραψα τῇ ἐμῇ χειρί
NAS: I am writing to you with my own hand.
KJV: unto you with mine own hand.
INT: I wrote with my own hand

Philippians 1:26 PPro-GF1S
GRK: διὰ τῆς ἐμῆς παρουσίας πάλιν
KJV: me by my coming to
INT: through my coming again

Philippians 3:9 PPro-AF1S
GRK: μὴ ἔχων ἐμὴν δικαιοσύνην τὴν
NAS: a righteousness of my own derived
KJV: having mine own righteousness,
INT: not having my own righteousness which [is]

Colossians 4:18 PPro-DF1S
GRK: ἀσπασμὸς τῇ ἐμῇ χειρὶ Παύλου
NAS: greeting with my own hand.
KJV: by the hand of me Paul.
INT: greeting the my own hand of Paul

2 Thessalonians 3:17 PPro-DF1S
GRK: ἀσπασμὸς τῇ ἐμῇ χειρὶ Παύλου
NAS: greeting with my own hand,
KJV: of Paul with mine own hand,
INT: greeting the my own hand of Paul

Philemon 1:10 PPro-G1S
GRK: περὶ τοῦ ἐμοῦ τέκνου ὃν
KJV: thee for my son Onesimus,
INT: for my child whom

Philemon 1:12 PPro-NN1P
GRK: ἔστιν τὰ ἐμὰ σπλάγχνα
KJV: him, that is, mine own bowels:
INT: is my very heart

Philemon 1:19 PPro-DF1S
GRK: ἔγραψα τῇ ἐμῇ χειρί ἐγὼ
NAS: am writing this with my own hand,
KJV: have written [it] with mine own hand,
INT: wrote [it] with my own hand I

2 Peter 1:15 PPro-AF1S
GRK: μετὰ τὴν ἐμὴν ἔξοδον τὴν
KJV: may be able after my decease to have
INT: after my departure

3 John 1:4 PPro-AN1P
GRK: ἀκούω τὰ ἐμὰ τέκνα ἐν
KJV: than to hear that my children walk
INT: I should hear of my children in

Revelation 2:20 PPro-AM1P
GRK: πλανᾷ τοὺς ἐμοὺς δούλους πορνεῦσαι
KJV: to seduce my servants
INT: to mislead my servants to commit sexual immorality

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page