2896. κράζω (krazó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 2896. κράζω (krazó) — 55 Occurrences

Matthew 8:29 V-AIA-3P
GRK: καὶ ἰδοὺ ἔκραξαν λέγοντες Τί
NAS: And they cried out, saying, What
KJV: behold, they cried out, saying,
INT: And Behold they cried out saying What

Matthew 9:27 V-PPA-NMP
GRK: δύο τυφλοὶ κράζοντες καὶ λέγοντες
NAS: followed Him, crying out, Have mercy
KJV: followed him, crying, and saying,
INT: two blind [men] crying and saying

Matthew 14:26 V-AIA-3P
GRK: τοῦ φόβου ἔκραξαν
NAS: It is a ghost! And they cried out in fear.
KJV: a spirit; and they cried out for fear.
INT: fear they cried out

Matthew 14:30 V-AIA-3S
GRK: ἀρξάμενος καταποντίζεσθαι ἔκραξεν λέγων Κύριε
NAS: to sink, he cried out, Lord,
KJV: to sink, he cried, saying,
INT: having begun to sink he cried out saying master

Matthew 15:22 V-IIA-3S
GRK: ἐκείνων ἐξελθοῦσα ἔκραζεν λέγουσα Ἐλέησόν
NAS: came out and [began] to cry out, saying,
INT: same having come out cried saying Have mercy on

Matthew 15:23 V-PIA-3S
GRK: αὐτήν ὅτι κράζει ὄπισθεν ἡμῶν
NAS: because she keeps shouting at us.
KJV: away; for she crieth after us.
INT: her for she cries out after us

Matthew 20:30 V-AIA-3P
GRK: Ἰησοῦς παράγει ἔκραξαν λέγοντες Κύριε
NAS: was passing by, cried out, Lord,
KJV: passed by, cried out, saying,
INT: Jesus is passing by cried out saying Lord

Matthew 20:31 V-AIA-3P
GRK: δὲ μεῖζον ἔκραξαν λέγοντες Κύριε
NAS: them to be quiet, but they cried out all the more,
KJV: but they cried the more,
INT: moreover all the more they cried out saying Lord

Matthew 21:9 V-IIA-3P
GRK: οἱ ἀκολουθοῦντες ἔκραζον λέγοντες Ὡσαννὰ
NAS: who followed, were shouting, Hosanna
KJV: that followed, cried, saying,
INT: those following were crying out saying Hosanna

Matthew 21:15 V-PPA-AMP
GRK: παῖδας τοὺς κράζοντας ἐν τῷ
NAS: and the children who were shouting in the temple,
KJV: and the children crying in the temple,
INT: children the crying in the

Matthew 27:23 V-IIA-3P
GRK: δὲ περισσῶς ἔκραζον λέγοντες Σταυρωθήτω
NAS: has He done? But they kept shouting all the more,
KJV: But they cried out the more,
INT: and all the more they cried out saying Let [him] be crucified

Matthew 27:50 V-APA-NMS
GRK: Ἰησοῦς πάλιν κράξας φωνῇ μεγάλῃ
NAS: And Jesus cried out again with a loud
KJV: Jesus, when he had cried again
INT: Jesus again having cried with a voice loud

Mark 3:11 V-IIA-3P
GRK: αὐτῷ καὶ ἔκραζον λέγοντες ὅτι
NAS: Him, they would fall down before Him and shout, You are the Son
KJV: him, and cried, saying,
INT: him and cried saying

Mark 5:5 V-PPA-NMS
GRK: ὄρεσιν ἦν κράζων καὶ κατακόπτων
NAS: and day, he was screaming among
KJV: in the tombs, crying, and cutting
INT: mountains he was crying and cutting

Mark 5:7 V-APA-NMS
GRK: καὶ κράξας φωνῇ μεγάλῃ
NAS: and shouting with a loud voice,
KJV: And cried with a loud voice,
INT: and having cried with a voice loud

Mark 9:24 V-APA-NMS
GRK: εὐθὺς κράξας ὁ πατὴρ
NAS: father cried out and said,
KJV: of the child cried out, and said
INT: immediately having cried out the father

Mark 9:26 V-APA-NMS
GRK: καὶ κράξας καὶ πολλὰ
NAS: After crying out and throwing
KJV: And [the spirit] cried, and rent
INT: And having cried out and many

Mark 10:47 V-PNA
GRK: ἐστιν ἤρξατο κράζειν καὶ λέγειν
NAS: he began to cry out and say,
KJV: he began to cry out, and
INT: it is he began to cry out and to say

Mark 10:48 V-IIA-3S
GRK: πολλῷ μᾶλλον ἔκραζεν Υἱὲ Δαυίδ
NAS: him to be quiet, but he kept crying out all
KJV: but he cried the more
INT: much more cried out Son of David

Mark 11:9 V-IIA-3P
GRK: οἱ ἀκολουθοῦντες ἔκραζον Ὡσαννά Εὐλογημένος
NAS: who followed were shouting: Hosanna!
KJV: they that followed, cried, saying,
INT: those following were crying out Hosanna blessed

Mark 15:13 V-AIA-3P
GRK: δὲ πάλιν ἔκραξαν Σταύρωσον αὐτόν
NAS: They shouted back, Crucify
KJV: And they cried out again, Crucify
INT: and back they cried out Crucify him

Mark 15:14 V-AIA-3P
GRK: δὲ περισσῶς ἔκραξαν Σταύρωσον αὐτόν
NAS: has He done? But they shouted all the more,
KJV: And they cried out the more exceedingly,
INT: but much more cried out Crucify him

Luke 9:39 V-PIA-3S
GRK: καὶ ἐξαίφνης κράζει καὶ σπαράσσει
NAS: him, and he suddenly screams, and it throws him into a convulsion
KJV: he suddenly crieth out; and
INT: and suddenly he cries out and it throws into convulsions

Luke 18:39 V-IIA-3S
GRK: πολλῷ μᾶλλον ἔκραζεν Υἱὲ Δαυίδ
KJV: but he cried so much the more,
INT: much more cried out Son of David

Luke 19:40 V-FIA-3P
GRK: οἱ λίθοι κράξουσιν
NAS: the stones will cry out!
KJV: the stones would immediately cry out.
INT: the stones will cry out

John 1:15 V-RIA-3S
GRK: αὐτοῦ καὶ κέκραγεν λέγων οὗτος
NAS: about Him and cried out, saying,
KJV: him, and cried, saying, This
INT: him and cried out saying This

John 7:28 V-AIA-3S
GRK: Ἔκραξεν οὖν ἐν
NAS: Jesus cried out in the temple,
KJV: Then cried Jesus in
INT: Cried therefore in

John 7:37 V-AIA-3S
GRK: Ἰησοῦς καὶ ἔκραξεν λέγων Ἐάν
NAS: Jesus stood and cried out, saying, If
KJV: stood and cried, saying, If
INT: Jesus and cried out saying If

John 12:44 V-AIA-3S
GRK: Ἰησοῦς δὲ ἔκραξεν καὶ εἶπεν
NAS: And Jesus cried out and said,
KJV: Jesus cried and said,
INT: Jesus moreover cried out and said

Acts 7:57 V-APA-NMP
GRK: κράξαντες δὲ φωνῇ
NAS: But they cried out with a loud voice,
KJV: Then they cried out with a loud voice,
INT: having cried out moreover with a voice

Acts 7:60 V-AIA-3S
GRK: τὰ γόνατα ἔκραξεν φωνῇ μεγάλῃ
NAS: on his knees, he cried out with a loud
KJV: he kneeled down, and cried with a loud
INT: the knees he cried with a voice loud

Acts 14:14 V-PPA-NMP
GRK: τὸν ὄχλον κράζοντες
NAS: out into the crowd, crying out
KJV: in among the people, crying out,
INT: the crowd crying

Acts 16:17 V-IIA-3S
GRK: καὶ ἡμῖν ἔκραζεν λέγουσα Οὗτοι
NAS: Paul and us, she kept crying out, saying,
KJV: and us, and cried, saying, These
INT: and us cried saying These

Acts 19:28 V-IIA-3P
GRK: πλήρεις θυμοῦ ἔκραζον λέγοντες Μεγάλη
NAS: with rage, they [began] crying out, saying,
KJV: of wrath, and cried out, saying, Great
INT: full of anger they cried out saying Great [is]

Acts 19:32 V-IIA-3P
GRK: ἄλλο τι ἔκραζον ἦν γὰρ
NAS: some were shouting one
KJV: therefore cried one thing,
INT: some thing were crying out was indeed

Acts 19:34 V-PPA-GMP
GRK: ὥρας δύο κραζόντων Μεγάλη ἡ
NAS: from them all as they shouted for about
KJV: hours cried out, Great
INT: hours two crying out Great [is]

Acts 21:28 V-PPA-NMP
GRK: κράζοντες Ἄνδρες Ἰσραηλῖται
NAS: crying out, Men of Israel,
KJV: Crying out, Men of Israel,
INT: crying out Men Israelites

Acts 21:36 V-PPA-NMP
GRK: τοῦ λαοῦ κράζοντες Αἶρε αὐτόν
NAS: kept following them, shouting, Away
KJV: followed after, crying, Away
INT: of the people crying out Away with him

Acts 23:6 V-IIA-3S
GRK: ἕτερον Φαρισαίων ἔκραζεν ἐν τῷ
NAS: Paul [began] crying out in the Council,
KJV: Pharisees, he cried out in
INT: [the] other of Pharisees cried out in the

Acts 24:21 V-AIA-1S
GRK: φωνῆς ἧς ἐκέκραξα ἐν αὐτοῖς
NAS: which I shouted out while standing
KJV: voice, that I cried standing among
INT: voice which I cried out among them

Romans 8:15 V-PIA-1P
GRK: ἐν ᾧ κράζομεν Ἀββά ὁ
NAS: by which we cry out, Abba!
KJV: whereby we cry, Abba,
INT: whereby which we cry Abba

Romans 9:27 V-PIA-3S
GRK: Ἠσαίας δὲ κράζει ὑπὲρ τοῦ
NAS: Isaiah cries out concerning Israel,
KJV: Esaias also crieth concerning Israel,
INT: Isaiah moreover cries concerning

Galatians 4:6 V-PPA-ANS
GRK: καρδίας ἡμῶν κρᾶζον Ἀββά ὁ
NAS: into our hearts, crying, Abba!
KJV: your hearts, crying, Abba, Father.
INT: hearts of us crying Abba

James 5:4 V-PIA-3S
GRK: ἀφ' ὑμῶν κράζει καὶ αἱ
NAS: [and] which has been withheld by you, cries out [against you]; and the outcry
KJV: kept back by fraud, crieth: and
INT: by you cries out and the

Revelation 6:10 V-AIA-3P
GRK: καὶ ἔκραξαν φωνῇ μεγάλῃ
NAS: and they cried out with a loud voice,
KJV: And they cried with a loud voice,
INT: and they were crying with a voice loud

Revelation 7:2 V-AIA-3S
GRK: ζῶντος καὶ ἔκραξεν φωνῇ μεγάλῃ
NAS: God; and he cried out with a loud
KJV: God: and he cried with a loud voice
INT: [the] living and he cried with a voice loud

Revelation 7:10 V-PIA-3P
GRK: καὶ κράζουσιν φωνῇ μεγάλῃ
NAS: and they cry out with a loud voice,
KJV: And cried with a loud voice,
INT: and crying with a voice loud

Revelation 10:3 V-AIA-3S
GRK: καὶ ἔκραξεν φωνῇ μεγάλῃ
NAS: and he cried out with a loud voice,
KJV: And cried with a loud voice,
INT: and cried with a voice loud

Revelation 10:3 V-AIA-3S
GRK: καὶ ὅτε ἔκραξεν ἐλάλησαν αἱ
NAS: and when he had cried out, the seven
KJV: and when he had cried, seven thunders
INT: And when he cried spoke the

Revelation 12:2 V-PIA-3S
GRK: ἔχουσα καὶ κράζει ὠδίνουσα καὶ
NAS: and she was with child; and she cried out, being
KJV: child cried, travailing in birth,
INT: having [child] and she cries being in travail and

Revelation 14:15 V-PPA-NMS
GRK: τοῦ ναοῦ κράζων ἐν φωνῇ
NAS: out of the temple, crying out with a loud
KJV: out of the temple, crying with a loud
INT: the temple crying with a voice

Revelation 18:2 V-AIA-3S
GRK: καὶ ἔκραξεν ἐν ἰσχυρᾷ
NAS: And he cried out with a mighty voice,
KJV: And he cried mightily with
INT: And he cried with mighty

Revelation 18:18 V-AIA-3P
GRK: καὶ ἔκραζον βλέποντες τὸν
NAS: and were crying out as they saw
KJV: And cried when they saw the smoke
INT: and cried seeing the

Revelation 18:19 V-AIA-3P
GRK: αὐτῶν καὶ ἔκραζον κλαίοντες καὶ
NAS: on their heads and were crying out, weeping
KJV: heads, and cried, weeping and
INT: of them and cried weeping and

Revelation 19:17 V-AIA-3S
GRK: ἡλίῳ καὶ ἔκραξεν ἐν φωνῇ
NAS: in the sun, and he cried out with a loud
KJV: and he cried with a loud
INT: sun and he cried with a voice

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page