3813. παιδίον (paidion)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 3813. παιδίον (paidion) — 52 Occurrences

Matthew 2:8 N-GNS
GRK: περὶ τοῦ παιδίου ἐπὰν δὲ
NAS: carefully for the Child; and when
KJV: for the young child; and
INT: for the child when moreover

Matthew 2:9 N-NNS
GRK: ἦν τὸ παιδίον
NAS: over [the place] where the Child was.
KJV: over where the young child was.
INT: was the child

Matthew 2:11 N-ANS
GRK: εἶδον τὸ παιδίον μετὰ Μαρίας
NAS: they saw the Child with Mary
KJV: they saw the young child with
INT: they found the child with Mary

Matthew 2:13 N-ANS
GRK: παράλαβε τὸ παιδίον καὶ τὴν
NAS: up! Take the Child and His mother
KJV: and take the young child and
INT: take with [you] the child and the

Matthew 2:13 N-ANS
GRK: ζητεῖν τὸ παιδίον τοῦ ἀπολέσαι
NAS: to search for the Child to destroy
KJV: seek the young child to destroy
INT: to seek the child to destroy

Matthew 2:14 N-ANS
GRK: παρέλαβεν τὸ παιδίον καὶ τὴν
NAS: up and took the Child and His mother
KJV: he took the young child and
INT: took with [him] the child and the

Matthew 2:20 N-ANS
GRK: παράλαβε τὸ παιδίον καὶ τὴν
NAS: up, take the Child and His mother,
KJV: and take the young child and
INT: take with [you] the child and the

Matthew 2:20 N-GNS
GRK: ψυχὴν τοῦ παιδίου
NAS: who sought the Child's life
KJV: which sought the young child's life.
INT: life of the child

Matthew 2:21 N-ANS
GRK: παρέλαβεν τὸ παιδίον καὶ τὴν
NAS: up, took the Child and His mother,
KJV: and took the young child and
INT: took with [him] the child and the

Matthew 11:16 N-DNP
GRK: ὁμοία ἐστὶν παιδίοις καθημένοις ἐν
NAS: It is like children sitting
INT: like it is to little children sitting in

Matthew 14:21 N-GNP
GRK: γυναικῶν καὶ παιδίων
NAS: besides women and children.
KJV: women and children.
INT: women and children

Matthew 15:38 N-GNP
GRK: γυναικῶν καὶ παιδίων
NAS: besides women and children.
KJV: women and children.
INT: women and children

Matthew 18:2 N-ANS
GRK: καὶ προσκαλεσάμενος παιδίον ἔστησεν αὐτὸ
NAS: And He called a child to Himself and set
KJV: called a little child unto him,
INT: And having called to [him] a child he set it

Matthew 18:3 N-ANP
GRK: ὡς τὰ παιδία οὐ μὴ
NAS: like children, you will not enter
KJV: as little children, ye shall
INT: as the little children no not

Matthew 18:4 N-NNS
GRK: ὡς τὸ παιδίον τοῦτο οὗτός
NAS: as this child, he is the greatest
KJV: as this little child, the same is
INT: as the child this he

Matthew 18:5 N-ANS
GRK: δέξηται ἓν παιδίον τοιοῦτο ἐπὶ
NAS: one such child in My name receives
KJV: one such little child in my
INT: will receive one little child such in

Matthew 19:13 N-NNP
GRK: προσηνέχθησαν αὐτῷ παιδία ἵνα τὰς
NAS: Then [some] children were brought
KJV: unto him little children, that
INT: were brought to him little children that

Matthew 19:14 N-ANP
GRK: Ἄφετε τὰ παιδία καὶ μὴ
NAS: Let the children alone,
KJV: Suffer little children, and
INT: Let the little children and not

Mark 5:39 N-NNS
GRK: κλαίετε τὸ παιδίον οὐκ ἀπέθανεν
NAS: and weep? The child has not died,
KJV: and weep? the damsel is not
INT: weep the child not is dead

Mark 5:40 N-GNS
GRK: πατέρα τοῦ παιδίου καὶ τὴν
NAS: out, He took along the child's father
KJV: the mother of the damsel, and
INT: father of the child and the

Mark 5:40 N-NNS
GRK: ἦν τὸ παιδίον
NAS: [the room] where the child was.
KJV: where the damsel was
INT: was the child

Mark 5:41 N-GNS
GRK: χειρὸς τοῦ παιδίου λέγει αὐτῇ
NAS: Taking the child by the hand, He said
KJV: he took the damsel by the hand,
INT: hand of the child he says to her

Mark 7:28 N-GNP
GRK: ψιχίων τῶν παιδίων
NAS: feed on the children's crumbs.
KJV: eat of the children's crumbs.
INT: crumbs of the children

Mark 7:30 N-ANS
GRK: εὗρεν τὸ παιδίον βεβλημένον ἐπὶ
NAS: she found the child lying
INT: she found the child lying on

Mark 9:24 N-GNS
GRK: πατὴρ τοῦ παιδίου ἔλεγεν Πιστεύω
NAS: Immediately the boy's father cried
KJV: the father of the child cried out,
INT: father of the child said I believe

Mark 9:36 N-ANS
GRK: καὶ λαβὼν παιδίον ἔστησεν αὐτὸ
NAS: Taking a child, He set him before
KJV: And he took a child, and set him
INT: And having taken a child he set it

Mark 9:37 N-GNP
GRK: τῶν τοιούτων παιδίων δέξηται ἐπὶ
NAS: one child like this
KJV: one of such children in my
INT: of such little children shall receive in

Mark 10:13 N-ANP
GRK: προσέφερον αὐτῷ παιδία ἵνα αὐτῶν
NAS: And they were bringing children to Him so
KJV: they brought young children to him,
INT: they brought to him little children that them

Mark 10:14 N-ANP
GRK: Ἄφετε τὰ παιδία ἔρχεσθαι πρός
NAS: to them, Permit the children to come
KJV: Suffer the little children to come
INT: Permit the little children to come to

Mark 10:15 N-NNS
GRK: θεοῦ ὡς παιδίον οὐ μὴ
NAS: like a child will not enter
KJV: of God as a little child, he shall not
INT: of God as a child no not

Luke 1:59 N-ANS
GRK: περιτεμεῖν τὸ παιδίον καὶ ἐκάλουν
NAS: to circumcise the child, and they were going to call
KJV: to circumcise the child; and
INT: to circumcise the child and were calling

Luke 1:66 N-NNS
GRK: ἄρα τὸ παιδίον τοῦτο ἔσται
NAS: will this child [turn out to] be? For the hand
KJV: What manner of child shall this
INT: then the child this will be

Luke 1:76 N-VNS
GRK: σὺ δέ παιδίον προφήτης Ὑψίστου
NAS: And you, child, will be called
KJV: thou, child, shalt be called
INT: you moreover child prophet of [the] Most High

Luke 1:80 N-NNS
GRK: Τὸ δὲ παιδίον ηὔξανεν καὶ
NAS: And the child continued to grow
KJV: And the child grew, and
INT: and [the] child grew and

Luke 2:17 N-GNS
GRK: περὶ τοῦ παιδίου τούτου
NAS: them about this Child.
KJV: concerning this child.
INT: concerning the child this

Luke 2:27 N-ANS
GRK: γονεῖς τὸ παιδίον Ἰησοῦν τοῦ
NAS: brought in the child Jesus,
KJV: brought in the child Jesus, to do
INT: parents the child Jesus the [thing]

Luke 2:40 N-NNS
GRK: Τὸ δὲ παιδίον ηὔξανεν καὶ
NAS: The Child continued to grow
KJV: And the child grew, and
INT: and [the] child grew and

Luke 7:32 N-DNP
GRK: ὅμοιοί εἰσιν παιδίοις τοῖς ἐν
NAS: They are like children who sit
KJV: They are like unto children sitting in
INT: Like are they to little children in

Luke 9:47 N-ANS
GRK: αὐτῶν ἐπιλαβόμενος παιδίον ἔστησεν αὐτὸ
NAS: took a child and stood
KJV: heart, took a child, and set him
INT: of them having taken hold of a child he set it

Luke 9:48 N-ANS
GRK: τοῦτο τὸ παιδίον ἐπὶ τῷ
NAS: this child in My name
KJV: shall receive this child in my
INT: this child in the

Luke 11:7 N-NNP
GRK: καὶ τὰ παιδία μου μετ'
NAS: been shut and my children and I are in bed;
KJV: and my children are with
INT: and the children of me with

Luke 18:16 N-ANP
GRK: Ἄφετε τὰ παιδία ἔρχεσθαι πρός
NAS: Permit the children to come
KJV: Suffer little children to come
INT: Let the little children to come to

Luke 18:17 N-NNS
GRK: θεοῦ ὡς παιδίον οὐ μὴ
NAS: like a child will not enter
KJV: as a little child shall
INT: of God as a child no not

John 4:49 N-ANS
GRK: ἀποθανεῖν τὸ παιδίον μου
NAS: come down before my child dies.
KJV: ere my child die.
INT: dies the child of me

John 16:21 N-ANS
GRK: γεννήσῃ τὸ παιδίον οὐκέτι μνημονεύει
NAS: birth to the child, she no longer
KJV: she is delivered of the child, she remembereth
INT: she brings forth the child no longer she remembers

John 21:5 N-VNP
GRK: ὁ Ἰησοῦς Παιδία μή τι
NAS: said to them, Children, you do not have
KJV: saith unto them, Children, have ye any
INT: Jesus Children not any

1 Corinthians 14:20 N-NNP
GRK: Ἀδελφοί μὴ παιδία γίνεσθε ταῖς
NAS: Brethren, do not be children in your thinking;
KJV: not children in understanding:
INT: Brothers not children be in the

Hebrews 2:13 N-NNP
GRK: καὶ τὰ παιδία ἅ μοι
NAS: BEHOLD, I AND THE CHILDREN WHOM
KJV: I and the children which God
INT: and the children which me

Hebrews 2:14 N-NNP
GRK: οὖν τὰ παιδία κεκοινώνηκεν αἵματος
NAS: since the children share
KJV: then as the children are partakers
INT: therefore the children have partaken of blood

Hebrews 11:23 N-ANS
GRK: ἀστεῖον τὸ παιδίον καὶ οὐκ
NAS: he was a beautiful child; and they were not afraid
KJV: [he was] a proper child; and
INT: beautiful the little child and not

1 John 2:13 N-VNP
GRK: ἔγραψα ὑμῖν παιδία ὅτι ἐγνώκατε
NAS: I have written to you, children, because
KJV: unto you, little children, because
INT: I write to you little children because you have known

1 John 2:18 N-VNP
GRK: Παιδία ἐσχάτη ὥρα
NAS: Children, it is the last hour;
KJV: Little children, it is the last
INT: Little children [the] last hour

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page