4374. προσφέρω (prospheró)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 4374. προσφέρω (prospheró) — 47 Occurrences

Matthew 2:11 V-AIA-3P
GRK: θησαυροὺς αὐτῶν προσήνεγκαν αὐτῷ δῶρα
NAS: their treasures, they presented to Him gifts
KJV: treasures, they presented unto him
INT: treasures of them they offered to him gifts

Matthew 4:24 V-AIA-3P
GRK: Συρίαν καὶ προσήνεγκαν αὐτῷ πάντας
NAS: Syria; and they brought to Him all
KJV: Syria: and they brought unto him all
INT: Syria And they brought to him all

Matthew 5:23 V-PSA-2S
GRK: ἐὰν οὖν προσφέρῃς τὸ δῶρόν
NAS: if you are presenting your offering
KJV: Therefore if thou bring thy gift
INT: If therefore you shall offer the offering

Matthew 5:24 V-PMA-2S
GRK: τότε ἐλθὼν πρόσφερε τὸ δῶρόν
NAS: come and present your offering.
KJV: then come and offer thy gift.
INT: then having come offer the gift

Matthew 8:4 V-AMA-2S
GRK: ἱερεῖ καὶ προσένεγκον τὸ δῶρον
NAS: to the priest and present the offering
KJV: to the priest, and offer the gift that
INT: priest and offer the gift

Matthew 8:16 V-AIA-3P
GRK: δὲ γενομένης προσήνεγκαν αὐτῷ δαιμονιζομένους
NAS: came, they brought to Him many
KJV: was come, they brought unto him
INT: moreover having come they brought to him possessed with demons

Matthew 9:2 V-IIA-3P
GRK: Καὶ ἰδοὺ προσέφερον αὐτῷ παραλυτικὸν
NAS: And they brought to Him a paralytic
KJV: behold, they brought to him
INT: And behold they brought to him a paralytic

Matthew 9:32 V-AIA-3P
GRK: ἐξερχομένων ἰδοὺ προσήνεγκαν αὐτῷ ἄνθρωπον
NAS: man was brought to Him.
KJV: behold, they brought to him
INT: were going out behold they brought to him a man

Matthew 12:22 V-AIA-3P
GRK: Τότε προσηνέχθη αὐτῷ δαιμονιζόμενος
NAS: and mute was brought to Jesus, and He healed
KJV: Then was brought unto him
INT: Then was brought to him one possessed by a demon

Matthew 14:35 V-AIA-3P
GRK: ἐκείνην καὶ προσήνεγκαν αὐτῷ πάντας
NAS: that surrounding district and brought to Him all
KJV: and brought unto him
INT: that and brought to him all

Matthew 17:16 V-AIA-1S
GRK: καὶ προσήνεγκα αὐτὸν τοῖς
NAS: I brought him to Your disciples,
KJV: And I brought him to thy
INT: And I brought him to the

Matthew 18:24 V-AIP
GRK: αὐτοῦ συναίρειν προσηνέχθη εἷς αὐτῷ
INT: he to settle was brought one to him

Matthew 19:13 V-AIP-3P
GRK: Τότε προσηνέχθησαν αὐτῷ παιδία
NAS: [some] children were brought to Him so
KJV: Then were there brought unto him
INT: Then were brought to him little children

Matthew 22:19 V-AIA-3P
GRK: οἱ δὲ προσήνεγκαν αὐτῷ δηνάριον
NAS: [used] for the poll-tax. And they brought Him a denarius.
KJV: And they brought unto him
INT: and they presented to him a denarius

Matthew 25:20 V-AIA-3S
GRK: τάλαντα λαβὼν προσήνεγκεν ἄλλα πέντε
NAS: talents came up and brought five more
KJV: talents came and brought other five
INT: talents having received brought to [him] other five

Mark 1:44 V-AMA-2S
GRK: ἱερεῖ καὶ προσένεγκε περὶ τοῦ
NAS: to the priest and offer for your cleansing
KJV: to the priest, and offer for thy
INT: priest and offer for the

Mark 2:4 V-ANA
GRK: μὴ δυνάμενοι προσενέγκαι αὐτῷ διὰ
NAS: Being unable to get to Him because
INT: not being able to come near to him on account of

Mark 10:13 V-IIA-3P
GRK: Καὶ προσέφερον αὐτῷ παιδία
NAS: And they were bringing children
KJV: And they brought young children
INT: And they brought to him little children

Luke 5:14 V-AMA-2S
GRK: ἱερεῖ καὶ προσένεγκε περὶ τοῦ
NAS: to the priest and make an offering for your cleansing,
KJV: to the priest, and offer for thy
INT: priest and offer for the

Luke 18:15 V-IIA-3P
GRK: Προσέφερον δὲ αὐτῷ
NAS: And they were bringing even
KJV: And they brought unto him also
INT: they brought moreover to him

Luke 23:14 V-AIA-2P
GRK: πρὸς αὐτούς Προσηνέγκατέ μοι τὸν
NAS: and said to them, You brought this
KJV: unto them, Ye have brought this man
INT: to them You brought to me the

Luke 23:36 V-PPA-NMP
GRK: προσερχόμενοι ὄξος προσφέροντες αὐτῷ
NAS: Him, coming up to Him, offering Him sour wine,
KJV: to him, and offering him
INT: coming near vinegar offering him

John 16:2 V-PNA
GRK: δόξῃ λατρείαν προσφέρειν τῷ θεῷ
NAS: you to think that he is offering service
KJV: will think that he doeth God
INT: will think [it is] service to give to God

John 19:29 V-AIA-3P
GRK: ὑσσώπῳ περιθέντες προσήνεγκαν αὐτοῦ τῷ
NAS: upon [a branch] [of] hyssop and brought it up to His mouth.
KJV: hyssop, and put [it] to his
INT: hyssop having put [it] on they brought it to the

Acts 7:42 V-AIA-2P
GRK: καὶ θυσίας προσηνέγκατέ μοι ἔτη
NAS: of the prophets, IT WAS NOT TO ME THAT YOU OFFERED VICTIMS
INT: and sacrifices did you offer to me years

Acts 8:18 V-AIA-3S
GRK: τὸ πνεῦμα προσήνεγκεν αὐτοῖς χρήματα
NAS: hands, he offered them money,
KJV: was given, he offered them
INT: the Spirit he offered to them riches

Acts 21:26 V-AIP-3S
GRK: ἕως οὗ προσηνέχθη ὑπὲρ ἑνὸς
NAS: the sacrifice was offered for each
KJV: an offering should be offered for
INT: until that was offered for one

Hebrews 5:1 V-PSA-3S
GRK: θεόν ἵνα προσφέρῃ δῶρά τε
NAS: to God, in order to offer both gifts
KJV: God, that he may offer both gifts
INT: God that he might offer gifts both

Hebrews 5:3 V-PNA
GRK: περὶ αὐτοῦ προσφέρειν περὶ ἁμαρτιῶν
NAS: of it he is obligated to offer [sacrifices] for sins,
KJV: for himself, to offer for sins.
INT: for himself to offer for sins

Hebrews 5:7 V-APA-NMS
GRK: καὶ δακρύων προσενέγκας καὶ εἰσακουσθεὶς
NAS: of His flesh, He offered up both
KJV: flesh, when he had offered up prayers
INT: and tears having offered and having been heard

Hebrews 8:3 V-PNA
GRK: εἰς τὸ προσφέρειν δῶρά τε
NAS: is appointed to offer both
KJV: is ordained to offer gifts and
INT: for to offer gifts both

Hebrews 8:3 V-ASA-3S
GRK: τοῦτον ὃ προσενέγκῃ
NAS: have something to offer.
KJV: also to offer.
INT: [for] this one which he might offer

Hebrews 8:4 V-PPA-GMP
GRK: ὄντων τῶν προσφερόντων κατὰ νόμον
NAS: since there are those who offer the gifts
KJV: priests that offer gifts
INT: there being the offer according to law

Hebrews 9:7 V-PIA-3S
GRK: αἵματος ὃ προσφέρει ὑπὲρ ἑαυτοῦ
NAS: which he offers for himself
KJV: blood, which he offered for himself,
INT: blood which he offers for himself

Hebrews 9:9 V-PIM/P-3P
GRK: καὶ θυσίαι προσφέρονται μὴ δυνάμεναι
NAS: and sacrifices are offered which cannot
KJV: in which were offered both gifts
INT: and sacrifices are offered not being able

Hebrews 9:14 V-AIA-3S
GRK: αἰωνίου ἑαυτὸν προσήνεγκεν ἄμωμον τῷ
NAS: Spirit offered Himself
KJV: Spirit offered himself
INT: eternal himself offered spotless

Hebrews 9:25 V-PSA-3S
GRK: ἵνα πολλάκις προσφέρῃ ἑαυτόν ὥσπερ
NAS: nor was it that He would offer Himself
KJV: yet that he should offer himself
INT: that often he should offer himself even as

Hebrews 9:28 V-APP-NMS
GRK: χριστός ἅπαξ προσενεχθεὶς εἰς τὸ
NAS: also, having been offered once
KJV: Christ was once offered to bear
INT: Christ once having been offered for

Hebrews 10:1 V-PIA-3P
GRK: θυσίαις ἃς προσφέρουσιν εἰς τὸ
NAS: which they offer continually
KJV: which they offered year by year
INT: sacrifices which they offer to

Hebrews 10:2 V-PPM/P-NFP
GRK: ἂν ἐπαύσαντο προσφερόμεναι διὰ τὸ
NAS: would they not have ceased to be offered, because
KJV: have ceased to be offered? because
INT: anyhow would they have ceased to be offered on account of

Hebrews 10:8 V-PIM/P-3P
GRK: κατὰ νόμον προσφέρονται
NAS: [in them] (which are offered according
KJV: [therein]; which are offered by
INT: according to law are offered

Hebrews 10:11 V-PPA-NMS
GRK: αὐτὰς πολλάκις προσφέρων θυσίας αἵτινες
NAS: ministering and offering time after time
KJV: and offering oftentimes
INT: same often offering sacrifices which

Hebrews 10:12 V-APA-NMS
GRK: ὑπὲρ ἁμαρτιῶν προσενέγκας θυσίαν εἰς
NAS: but He, having offered one sacrifice
KJV: this man, after he had offered one
INT: for sins having offered sacrifice in

Hebrews 11:4 V-AIA-3S
GRK: παρὰ Καὶν προσήνεγκεν τῷ θεῷ
NAS: By faith Abel offered to God a better
KJV: Abel offered unto God
INT: than Cain offered to God

Hebrews 11:17 V-RIA-3S
GRK: Πίστει προσενήνοχεν Ἀβραὰμ τὸν
NAS: when he was tested, offered up Isaac,
KJV: when he was tried, offered up Isaac:
INT: By faith has offered up Abraham

Hebrews 11:17 V-IIA-3S
GRK: τὸν μονογενῆ προσέφερεν ὁ τὰς
NAS: the promises was offering up his only begotten
KJV: the promises offered up his only begotten
INT: only begotten son was offering up the [one] the

Hebrews 12:7 V-PIM/P-3S
GRK: υἱοῖς ὑμῖν προσφέρεται ὁ θεός
NAS: God deals with you as with sons;
KJV: chastening, God dealeth with you as
INT: with sons with you is dealing God

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 4374

προσηνέχθη — 3 Occ.
προσηνέχθησαν — 1 Occ.
προσήνεγκα — 1 Occ.
προσήνεγκαν — 7 Occ.
Προσηνέγκατέ — 2 Occ.
προσήνεγκεν — 4 Occ.
προσενήνοχεν — 1 Occ.
προσενεχθεὶς — 1 Occ.
προσενέγκαι — 1 Occ.
προσενέγκας — 2 Occ.
προσένεγκε — 2 Occ.
προσενέγκῃ — 1 Occ.
προσένεγκον — 1 Occ.
προσέφερεν — 1 Occ.
προσέφερον — 3 Occ.
πρόσφερε — 1 Occ.
προσφέρῃ — 2 Occ.
προσφέρῃς — 1 Occ.
προσφέρει — 1 Occ.
προσφέρειν — 3 Occ.
προσφέρεται — 1 Occ.
προσφέρων — 1 Occ.
προσφερόμεναι — 1 Occ.
προσφέρονται — 2 Occ.
προσφέροντες — 1 Occ.
προσφερόντων — 1 Occ.
προσφέρουσιν — 1 Occ.
Additional Entries
προσενεχθεὶς — 1 Occ.
προσενέγκαι — 1 Occ.
προσενέγκας — 2 Occ.
προσένεγκε — 2 Occ.
προσενέγκῃ — 1 Occ.
προσένεγκον — 1 Occ.
προσέφερεν — 1 Occ.
προσέφερον — 3 Occ.
πρόσφερε — 1 Occ.
προσφέρῃ — 2 Occ.
προσφέρει — 1 Occ.
προσφέρειν — 3 Occ.
προσφέρεται — 1 Occ.
προσφέρων — 1 Occ.
προσφερόμεναι — 1 Occ.
προσφέρονται — 2 Occ.
προσφέροντες — 1 Occ.
προσφερόντων — 1 Occ.
προσφέρουσιν — 1 Occ.
προσφιλῆ — 1 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page