Luke 3
Study Bible
The Mission of John the Baptist

Ἐν  ἔτει  δὲ  πεντεκαιδεκάτῳ  τῆς  ἡγεμονίας  Τιβερίου  Καίσαρος,  ἡγεμονεύοντος  Ποντίου  Πιλάτου*  τῆς  Ἰουδαίας,  καὶ  τετρααρχοῦντος  τῆς  Γαλιλαίας  Ἡρῴδου,  Φιλίππου  δὲ  τοῦ  ἀδελφοῦ  αὐτοῦ  τετρααρχοῦντος  τῆς  Ἰτουραίας  καὶ  Τραχωνίτιδος  χώρας,  καὶ  Λυσανίου  τῆς  Ἀβιληνῆς  τετρααρχοῦντος,  ἐπὶ  ἀρχιερέως  Ἅννα*  καὶ  Καϊάφα,  ἐγένετο  ῥῆμα  Θεοῦ  ἐπὶ  Ἰωάννην*  τὸν  Ζαχαρίου  υἱὸν  ἐν  τῇ  ἐρήμῳ.  καὶ  ἦλθεν  εἰς  πᾶσαν  τὴν  περίχωρον  τοῦ  Ἰορδάνου  κηρύσσων  βάπτισμα  μετανοίας  εἰς  ἄφεσιν  ἁμαρτιῶν, 

ὡς  γέγραπται  ἐν  βίβλῳ  λόγων  Ἠσαΐου*  τοῦ  προφήτου  Φωνὴ  βοῶντος  ἐν  τῇ  ἐρήμῳ  Ἑτοιμάσατε  τὴν  ὁδὸν  Κυρίου,  εὐθείας  ποιεῖτε  τὰς  τρίβους  αὐτοῦ· 

πᾶσα  φάραγξ  πληρωθήσεται  καὶ  πᾶν  ὄρος  καὶ  βουνὸς  ταπεινωθήσεται,  καὶ  ἔσται  τὰ  σκολιὰ  εἰς  εὐθείαν*  καὶ  αἱ  τραχεῖαι  εἰς  ὁδοὺς  λείας· 

καὶ  ὄψεται  πᾶσα  σὰρξ  τὸ  σωτήριον  τοῦ  Θεοῦ. 

Ἔλεγεν  οὖν  τοῖς  ἐκπορευομένοις  ὄχλοις  βαπτισθῆναι  ὑπ’  αὐτοῦ  Γεννήματα  ἐχιδνῶν,  τίς  ὑπέδειξεν  ὑμῖν  φυγεῖν  ἀπὸ  τῆς  μελλούσης  ὀργῆς;  ποιήσατε  οὖν  καρποὺς  ἀξίους  τῆς  μετανοίας·  καὶ  μὴ  ἄρξησθε  λέγειν  ἐν  ἑαυτοῖς  Πατέρα  ἔχομεν  τὸν  Ἀβραάμ·  λέγω  γὰρ  ὑμῖν  ὅτι  δύναται    Θεὸς  ἐκ  τῶν  λίθων  τούτων  ἐγεῖραι  τέκνα  τῷ  Ἀβραάμ.  ἤδη  δὲ  καὶ    ἀξίνη  πρὸς  τὴν  ῥίζαν  τῶν  δένδρων  κεῖται·  πᾶν  οὖν  δένδρον  μὴ  ποιοῦν  καρπὸν  καλὸν  ἐκκόπτεται  καὶ  εἰς  πῦρ  βάλλεται. 

10 Καὶ  ἐπηρώτων  αὐτὸν  οἱ  ὄχλοι  λέγοντες  Τί  οὖν  ποιήσωμεν;  11 ἀποκριθεὶς  δὲ  ἔλεγεν  αὐτοῖς    ἔχων  δύο  χιτῶνας  μεταδότω  τῷ  μὴ  ἔχοντι,  καὶ    ἔχων  βρώματα  ὁμοίως  ποιείτω.  12 ἦλθον  δὲ  καὶ  τελῶναι  βαπτισθῆναι  καὶ  εἶπαν  πρὸς  αὐτόν  Διδάσκαλε,  τί  ποιήσωμεν;  13   δὲ  εἶπεν  πρὸς  αὐτούς  Μηδὲν  πλέον  παρὰ  τὸ  διατεταγμένον  ὑμῖν  πράσσετε.  14 ἐπηρώτων  δὲ  αὐτὸν  καὶ  στρατευόμενοι  λέγοντες  Τί  ποιήσωμεν  καὶ  ἡμεῖς;  καὶ  εἶπεν  αὐτοῖς  Μηδένα  διασείσητε  μηδὲ  συκοφαντήσητε,  καὶ  ἀρκεῖσθε  τοῖς  ὀψωνίοις  ὑμῶν. 

15 Προσδοκῶντος  δὲ  τοῦ  λαοῦ  καὶ  διαλογιζομένων  πάντων  ἐν  ταῖς  καρδίαις  αὐτῶν  περὶ  τοῦ  Ἰωάννου*,  μή‿  ποτε  αὐτὸς  εἴη    Χριστός,  16 ἀπεκρίνατο  λέγων  πᾶσιν    Ἰωάννης*  Ἐγὼ  μὲν  ὕδατι  βαπτίζω  ὑμᾶς·  ἔρχεται  δὲ    ἰσχυρότερός  μου,  οὗ  οὐκ  εἰμὶ  ἱκανὸς  λῦσαι  τὸν  ἱμάντα  τῶν  ὑποδημάτων  αὐτοῦ·  αὐτὸς  ὑμᾶς  βαπτίσει  ἐν  Πνεύματι  Ἁγίῳ  καὶ  πυρί·  17 οὗ  τὸ  πτύον  ἐν  τῇ  χειρὶ  αὐτοῦ  διακαθᾶραι  τὴν  ἅλωνα  αὐτοῦ  καὶ  συναγαγεῖν  τὸν  σῖτον  εἰς  τὴν  ἀποθήκην  αὐτοῦ,  τὸ  δὲ  ἄχυρον  κατακαύσει  πυρὶ  ἀσβέστῳ. 

18 Πολλὰ  μὲν  οὖν  καὶ  ἕτερα  παρακαλῶν  εὐηγγελίζετο  τὸν  λαόν·  19   δὲ  Ἡρῴδης    τετραάρχης,  ἐλεγχόμενος  ὑπ’  αὐτοῦ  περὶ  Ἡρῳδιάδος  τῆς  γυναικὸς  τοῦ  ἀδελφοῦ  αὐτοῦ  καὶ  περὶ  πάντων  ὧν  ἐποίησεν  πονηρῶν    Ἡρῴδης,  20 προσέθηκεν  καὶ  τοῦτο  ἐπὶ  πᾶσιν,  ‹καὶ›  κατέκλεισεν  τὸν  Ἰωάννην*  ἐν  φυλακῇ. 

The Baptism of Jesus

21 Ἐγένετο  δὲ  ἐν  τῷ  βαπτισθῆναι  ἅπαντα  τὸν  λαὸν  καὶ  Ἰησοῦ  βαπτισθέντος  καὶ  προσευχομένου  ἀνεῳχθῆναι  τὸν  οὐρανὸν,  22 καὶ  καταβῆναι  τὸ  Πνεῦμα  τὸ  Ἅγιον  σωματικῷ  εἴδει  ὡς  περιστερὰν  ἐπ’  αὐτόν,  καὶ  φωνὴν  ἐξ  οὐρανοῦ  γενέσθαι  Σὺ  εἶ    Υἱός  μου    ἀγαπητός,  ἐν  σοὶ  εὐδόκησα. 

The Genealogy of Jesus

23 Καὶ  αὐτὸς  ἦν  Ἰησοῦς  ἀρχόμενος  ὡσεὶ  ἐτῶν  τριάκοντα,  ὢν  υἱός,  ὡς  ἐνομίζετο,  Ἰωσὴφ,  τοῦ  Ἠλὶ*  24 τοῦ  Μαθθὰτ*  τοῦ  Λευὶ*  τοῦ  Μελχὶ*  τοῦ  Ἰανναὶ  τοῦ  Ἰωσὴφ  25 τοῦ  Ματταθίου  τοῦ  Ἀμὼς  τοῦ  Ναοὺμ  τοῦ  Ἑσλὶ*  τοῦ  Ναγγαὶ  26 τοῦ  Μαὰθ  τοῦ  Ματταθίου  τοῦ  Σεμεῒν*  τοῦ  Ἰωσὴχ  τοῦ  Ἰωδὰ  27 τοῦ  Ἰωανὰν  τοῦ  Ῥησὰ  τοῦ  Ζοροβάβελ  τοῦ  Σαλαθιὴλ  τοῦ  Νηρὶ*  28 τοῦ  Μελχὶ*  τοῦ  Ἀδδὶ*  τοῦ  Κωσὰμ  τοῦ  Ἐλμαδὰμ  τοῦ  Ἢρ  29 τοῦ  Ἰησοῦ  τοῦ  Ἐλιέζερ  τοῦ  Ἰωρὶμ*  τοῦ  Μαθθὰτ  τοῦ  Λευὶ*  30 τοῦ  Συμεὼν  τοῦ  Ἰούδα  τοῦ  Ἰωσὴφ  τοῦ  Ἰωνὰμ  τοῦ  Ἐλιακὶμ*  31 τοῦ  Μελεὰ  τοῦ  Μεννὰ  τοῦ  Ματταθὰ  τοῦ  Ναθὰμ  τοῦ  Δαυὶδ*  32 τοῦ  Ἰεσσαὶ  τοῦ  Ἰωβὴδ  τοῦ  Βοὸς  τοῦ  Σαλὰ  τοῦ  Ναασσὼν  33 τοῦ  Ἀμιναδὰβ  τοῦ  Ἀδμὶν*  τοῦ  Ἀρνὶ*  τοῦ  Ἑσρὼμ*  τοῦ  Φαρὲς  τοῦ  Ἰούδα  34 τοῦ  Ἰακὼβ  τοῦ  Ἰσαὰκ  τοῦ  Ἀβραὰμ  τοῦ  Θάρα  τοῦ  Ναχὼρ  35 τοῦ  Σεροὺχ  τοῦ  Ῥαγαῦ  τοῦ  Φάλεκ  τοῦ  Ἔβερ  τοῦ  Σαλὰ  36 τοῦ  Καϊνὰμ  τοῦ  Ἀρφαξὰδ  τοῦ  Σὴμ  τοῦ  Νῶε  τοῦ  Λάμεχ  37 τοῦ  Μαθουσαλὰ  τοῦ  Ἑνὼχ*  τοῦ  Ἰάρετ  τοῦ  Μαλελεὴλ  τοῦ  Καϊνὰμ  38 τοῦ  Ἐνὼς  τοῦ  Σὴθ  τοῦ  Ἀδὰμ  τοῦ  Θεοῦ. 

Study Bible © 2011 - 2013 by Biblos.com in cooperation with Helps Ministries. For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others. Section Headings Courtesy INT Bible © 2012, Used by Permission

Bible Hub

Luke 2
Top of Page
Top of Page