1 Chronicles 10:8
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
1961 [e]way-hîוַיְהִי֙And it came to passVerb
4283 [e]mim-mā-ḥo-rāṯ,מִֽמָּחֳרָ֔תthe next dayNoun
935 [e]way-yā-ḇō-’ūוַיָּבֹ֣אוּwhen cameVerb
6430 [e]p̄ə-liš-tîm,פְלִשְׁתִּ֔יםthe PhilistinesAdj
6584 [e]lə-p̄aš-šêṭלְפַשֵּׁ֖טto stripVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
2491 [e]ha-ḥă-lā-lîm;הַֽחֲלָלִ֑יםthe slainNoun
4672 [e]way-yim-ṣə-’ūוַֽיִּמְצְא֤וּthat they foundVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
7586 [e]šā-’ūlשָׁאוּל֙SaulNoun
853 [e]wə-’eṯ-וְאֶת־andAcc
1121 [e]bā-nāw,בָּנָ֔יוhis sonsNoun
5307 [e]nō-p̄ə-lîmנֹפְלִ֖יםfallenVerb
2022 [e]bə-harבְּהַ֥רon MountNoun
1533 [e]gil-bō-a‘.גִּלְבֹּֽעַ׃GilboaNoun
Hebrew Texts
דברי הימים א 10:8 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיְהִי֙ מִֽמָּחֳרָ֔ת וַיָּבֹ֣אוּ פְלִשְׁתִּ֔ים לְפַשֵּׁ֖ט אֶת־הַֽחֲלָלִ֑ים וַֽיִּמְצְא֤וּ אֶת־שָׁאוּל֙ וְאֶת־בָּנָ֔יו נֹפְלִ֖ים בְּהַ֥ר גִּלְבֹּֽעַ׃

דברי הימים א 10:8 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויהי ממחרת ויבאו פלשתים לפשט את־החללים וימצאו את־שאול ואת־בניו נפלים בהר גלבע׃

Links
1 Chronicles 10:81 Chronicles 10:8 Text Analysis1 Chronicles 10:8 Interlinear1 Chronicles 10:8 Multilingual1 Chronicles 10:8 TSK1 Chronicles 10:8 Cross References1 Chronicles 10:8 Bible Hub1 Chronicles 10:8 Biblia Paralela1 Chronicles 10:8 Chinese Bible1 Chronicles 10:8 French Bible1 Chronicles 10:8 German Bible

Bible Hub
1 Chronicles 10:7
Top of Page
Top of Page