1 Chronicles 9:8
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
2997 [e]wə-yiḇ-nə-yāhוְיִבְנְיָה֙And IbneiahNoun
1121 [e]ben-בֶּן־the sonNoun
3395 [e]yə-rō-ḥām,יְרֹחָ֔םof JerohamNoun
425 [e]wə-’ê-lāhוְאֵלָ֥הand ElahNoun
1121 [e]ḇen-בֶן־the sonNoun
5813 [e]‘uz-zîעֻזִּ֖יof UzziNoun
1121 [e]ben-בֶּן־the sonNoun
4381 [e]miḵ-rî;מִכְרִ֑יof MichriNoun
4918 [e]ū-mə-šul-lāmוּמְשֻׁלָּם֙and MeshullamNoun
1121 [e]ben-בֶּן־the sonNoun
8203 [e]šə-p̄aṭ-yāh,שְׁפַטְיָ֔הof ShephathiahNoun
1121 [e]ben-בֶּן־the sonNoun
7467 [e]rə-‘ū-’êlרְעוּאֵ֖לof ReuelNoun
1121 [e]ben-בֶּן־the sonNoun
2998 [e]yiḇ-nî-yāh.יִבְנִיָּֽה׃of IbnijahNoun
Hebrew Texts
דברי הימים א 9:8 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְיִבְנְיָה֙ בֶּן־יְרֹחָ֔ם וְאֵלָ֥ה בֶן־עֻזִּ֖י בֶּן־מִכְרִ֑י וּמְשֻׁלָּם֙ בֶּן־שְׁפַטְיָ֔ה בֶּן־רְעוּאֵ֖ל בֶּן־יִבְנִיָּֽה׃

דברי הימים א 9:8 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויבניה בן־ירחם ואלה בן־עזי בן־מכרי ומשלם בן־שפטיה בן־רעואל בן־יבניה׃

Links
1 Chronicles 9:81 Chronicles 9:8 Text Analysis1 Chronicles 9:8 Interlinear1 Chronicles 9:8 Multilingual1 Chronicles 9:8 TSK1 Chronicles 9:8 Cross References1 Chronicles 9:8 Bible Hub1 Chronicles 9:8 Biblia Paralela1 Chronicles 9:8 Chinese Bible1 Chronicles 9:8 French Bible1 Chronicles 9:8 German Bible

Bible Hub
1 Chronicles 9:7
Top of Page
Top of Page