1 Kings 1:12
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
6258 [e]wə-‘at-tāhוְעַתָּ֕הNowAdv
1980 [e]lə-ḵîלְכִ֛יtherefore comeVerb
3289 [e]’î-‘ā-ṣêḵאִיעָצֵ֥ךְgiveVerb
4994 [e]נָ֖אI pray youInj
6098 [e]‘ê-ṣāh;עֵצָ֑הcounselNoun
4422 [e]ū-mal-lə-ṭîוּמַלְּטִי֙that you may saveVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
5315 [e]nap̄-šêḵ,נַפְשֵׁ֔ךְyour own lifeNoun
853 [e]wə-’eṯ-וְאֶת־andAcc
5315 [e]ne-p̄ešנֶ֥פֶשׁthe lifeNoun
1121 [e]bə-nêḵבְּנֵ֖ךְof your sonNoun
8010 [e]šə-lō-mōh.שְׁלֹמֹֽה׃SolomonNoun
Hebrew Texts
מלכים א 1:12 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְעַתָּ֕ה לְכִ֛י אִיעָצֵ֥ךְ נָ֖א עֵצָ֑ה וּמַלְּטִי֙ אֶת־נַפְשֵׁ֔ךְ וְאֶת־נֶ֥פֶשׁ בְּנֵ֖ךְ שְׁלֹמֹֽה׃

מלכים א 1:12 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ועתה לכי איעצך נא עצה ומלטי את־נפשך ואת־נפש בנך שלמה׃

Links
1 Kings 1:121 Kings 1:12 Text Analysis1 Kings 1:12 Interlinear1 Kings 1:12 Multilingual1 Kings 1:12 TSK1 Kings 1:12 Cross References1 Kings 1:12 Bible Hub1 Kings 1:12 Biblia Paralela1 Kings 1:12 Chinese Bible1 Kings 1:12 French Bible1 Kings 1:12 German Bible

Bible Hub
1 Kings 1:11
Top of Page
Top of Page