1 Kings 18:12
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
1961 [e]wə-hā-yāhוְהָיָ֞הAnd it shall come to passVerb
589 [e]’ă-nîאֲנִ֣י ׀I [am]Pro
1980 [e]’ê-lêḵאֵלֵ֣ךְam goneVerb
853 [e]mê-’it-tāḵ,מֵאִתָּ֗ךְyouAcc
7307 [e]wə-rū-aḥוְר֨וּחַthat the SpiritNoun
3068 [e]Yah-wehיְהוָ֤ה ׀of the LORDNoun
5375 [e]yiś-śā-’ă-ḵāיִֽשָּׂאֲךָ֙shall carry youVerb
5921 [e]‘alעַ֚לwherePrep
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁ֣ר.. .. ..Prt
3808 [e]lō-לֹֽא־notAdv
3045 [e]’ê-ḏā‘,אֵדָ֔עdo I knowVerb
935 [e]ū-ḇā-ṯîוּבָ֨אתִי[so] when I comeVerb
5046 [e]lə-hag-gîḏלְהַגִּ֧ידtellVerb
256 [e]lə-’aḥ-’āḇלְאַחְאָ֛בAhabNoun
3808 [e]wə-lōוְלֹ֥אand notAdv
4672 [e]yim-ṣā-’ă-ḵāיִֽמְצָאֲךָ֖do findVerb
2026 [e]wa-hă-rā-ḡā-nî;וַהֲרָגָ֑נִיyou he shall slayVerb
5650 [e]wə-‘aḇ-də-ḵāוְעַבְדְּךָ֛but I your servantNoun
3372 [e]yā-rêיָרֵ֥אfearVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
3068 [e]Yah-wehיְהוָ֖הthe LORDNoun
5271 [e]min-nə-‘u-rāy.מִנְּעֻרָֽי׃from my youthNoun
Hebrew Texts
מלכים א 18:12 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְהָיָ֞ה אֲנִ֣י ׀ אֵלֵ֣ךְ מֵאִתָּ֗ךְ וְר֨וּחַ יְהוָ֤ה ׀ יִֽשָּׂאֲךָ֙ עַ֚ל אֲשֶׁ֣ר לֹֽא־אֵדָ֔ע וּבָ֨אתִי לְהַגִּ֧יד לְאַחְאָ֛ב וְלֹ֥א יִֽמְצָאֲךָ֖ וַהֲרָגָ֑נִי וְעַבְדְּךָ֛ יָרֵ֥א אֶת־יְהוָ֖ה מִנְּעֻרָֽי׃

מלכים א 18:12 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
והיה אני ׀ אלך מאתך ורוח יהוה ׀ ישאך על אשר לא־אדע ובאתי להגיד לאחאב ולא ימצאך והרגני ועבדך ירא את־יהוה מנערי׃

Links
1 Kings 18:121 Kings 18:12 Text Analysis1 Kings 18:12 Interlinear1 Kings 18:12 Multilingual1 Kings 18:12 TSK1 Kings 18:12 Cross References1 Kings 18:12 Bible Hub1 Kings 18:12 Biblia Paralela1 Kings 18:12 Chinese Bible1 Kings 18:12 French Bible1 Kings 18:12 German Bible

Bible Hub
1 Kings 18:11
Top of Page
Top of Page